1. Dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3

Bình chọn:
4.1 trên 67 phiếu
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 84 trang 95 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 84 trang 95 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 95 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 35; 89; 98; 1000; 744; 867; 7536; 84683; 5782; 8401.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 85 trang 96 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 85 trang 96 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 96 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 86 trang 96 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 86 trang 96 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 88 trang 98 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 88 trang 98 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Dấu hiệu chia hết cho 3) SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 87 trang 97 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 87 trang 97 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số sau, số nào chia hết cho 9.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 89 trang 98  sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 89 trang 98 sgk Toán 4

Giải Bài 1, 2, 3, 4 trang 98 (Luyện tập) SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 90 trang 99 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 90 trang 99 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 99 SGK Toán 4. Bài 1: Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 91 trang 100 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 Tiết 91 trang 100 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống.

Xem chi tiết

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 92 trang 101 sgk Toán 4 Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 Tiết 92 trang 101 sgk Toán 4

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 100, 101 SGK Toán 4. Bài 1: Viết số thích hợp.

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Các chương, bài khácHỏi bài