Chính tả - Tuần 11 trang 52


1. Điền vào chỗ trống g hoặc gh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống g hoặc gh:

- Lên thác xuống ...ềnh.

- Con ...à cục tác lá chanh.

-  ...ạo trắng nước trong.

- ...i lòng tạc dạ.

Phương pháp giải:

Gợi ý: Em điền gh khi đứng trước âm i, e, ê

Lời giải chi tiết:

- Lên thác xuống ghềnh.

- Con gà cục tác lá chanh.

Gạo trắng nước trong.

Ghi lòng tạc dạ.

Câu 2

Điền vào chỗ trống:

a) s hoặc x :

-  Nhà ...ạch thì mát, bát ...ạch ngon cơm.

-     Cây ...anh thì lá cũng ...anh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) ươn hoặc ương

- Th... người như thể thương thân

-     Cá không ăn muối cá ...

Con cãi cha mẹ trăm đ...` con hư.

Lời giải chi tiết:

a) 

- Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm.

-    Cây xanh thì lá cũng xanh

Cha mẹ hiền lành để đức cho con.

b) 

- Thương người như thể thương thân.

-     Cá không ăn muối cá ươn

Con cãi cha mẹ trăm đường con hư.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu