Giải mục II trang 42, 43 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Cho ví dụ về biểu thức đại số và chỉ rõ biến số (nếu có)...Các bạn lớp 7A quyên góp tiền mua vở và bút bi để ủng hộ học sinh vùng lũ lụt. Giá mỗi quyển vở là 6 000 đồng, giá mỗi chiếc bút bi là 3 000 đồng.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

II. Biểu thức đại số

LT - VD 3

Cho ví dụ về biểu thức đại số và chỉ rõ biến số (nếu có).

Phương pháp giải:

Các số, biến số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa làm thành một biểu thức đại số.

Các biến số như x, y, a, b, c, …

Lời giải chi tiết:

Biểu thức đại số: \(2x + 1\) (biến số là x).

Biểu thức đại số: \(x.(3 + y).(z - 2)\)  (biến số là x, y, z)

LT - VD 4

Các bạn lớp 7A quyên góp tiền mua vở và bút bi để ủng hộ học sinh vùng lũ lụt. Giá mỗi quyển vở là 6 000 đồng, giá mỗi chiếc bút bi là 3 000 đồng.

Nếu mua 15 quyển vở và 10 chiếc bút bi thì hết 120 000 đồng.

Nếu mua 12 quyển vở và 18 chiếc bút bi thì hết 126 000 đồng.

Có thể sử dụng một biểu thức để biểu thị số tiền mua a quyển vở và b chiếc bút bi được không?

Phương pháp giải:

Biểu thức đại số được tạo thành từ các số, biến số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.

Lời giải chi tiết:

Giá mỗi quyển vở là 6 000 đồng, vậy số tiền mua a quyển vở là: \(6000a\) (đồng).

Giá mỗi chiếc bút bi là 3 000 đồng, vậy số tiền mua b chiếc bút bi là: \(3000b\) (đồng).

Biểu thức để biểu thị số tiền mua a quyển vở và b chiếc bút bi là: \(6000a + 3000b\) (đồng).

Vậy có thể sử dụng một biểu thức để biểu thị số tiền mua a quyển vở và b chiếc bút bi.

LT - VD 5

Viết biểu thức đại số biểu thị:

a) Tích của tổng xy với hiệu của xy;

b) Ba phẩy mười bốn nhân với bình phương của r.

Phương pháp giải:

Biểu thức đại số được tạo thành từ các số, biến số được nối với nhau bởi dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa.

Trong biểu thức đại số có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.

Lời giải chi tiết:

a) Tổng xy là: \(x + y\)

Hiệu xy là: \(x - y\)

Vậy, biểu thức đại số biểu thị tích của tổng xy với hiệu của xy là: \((x + y).(x - y)\).

b) Biểu thức đại số biểu thị ba phẩy mười bốn nhân với bình phương của r là: \(3,14.{x^2}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Giải mục III trang 43, 44 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Tính giá trị của biểu thức

 • Giải bài 1 trang 45 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Một hình chữ nhật có chiều dài là 5 cm, chiều rộng là 6 cm. Biểu thức nào sau đây dùng để biểu thị chu vi hình chữ nhật đó?

 • Giải bài 2 trang 45 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Tính giá trị của biểu thức:

 • Giải bài 3 trang 45 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Cho A = - ( - 4x + 3y),B = 4x + 3y,C = 4x - 3y. Khi tính giá trị của biểu thức tại x = - 1 và y = - 2, bạn An cho rằng giá trị của các biểu thức A và B bằng nhau, bạn Bình cho rằng giá trị của các biểu thức A và C bằng nhau. Theo em, bạn nào đúng? Vì sao?

 • Giải bài 4 trang 45 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều

  Nho là một đặc sản của Ninh Thuận. Năm 2021, giá mua nho đỏ Red Cardinal là 45 000 đồng/kg, nho xanh NH01-48 là 70 000 đồng/kg, nho ba màu NH01-152 là 140 000 đồng/kg. a) Viết biểu thức tính số tiền khi mua x (kg) nho đỏ Red Cardinal, y (kg) nho xanh NH01-48 và t (kg) nho ba màu NH01-152. b) Tính số tiền khi mua 300 kg nho đỏ Red Cardinal, 250 kg nho xanh NH01-48 và 100 kg nho ba màu NH01-152.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí