Giải bài 3 trang 18 SGK Toán 10 tập 1 – Cánh diều


Đề bài

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số:

a) \([ - 3;7] \cap (2;5)\)

b) \(( - \infty ;0] \cup ( - 1;2)\)

c) \(\mathbb{R}\,{\rm{\backslash }}\,( - \infty ;3)\)

d) \(( - 3;2)\,{\rm{\backslash }}\,[1;3)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biểu diễn các tập hợp trên cùng 1 trục số.

Lời giải chi tiết

a) Đặt \(A = [ - 3;7] \cap (2;5)\)

Tập hợp A là khoảng (2; 5) và được biểu diễn là:

 

b) Đặt \(B = ( - \infty ;0] \cup ( - 1;2)\)

Tập hợp B là khoảng \(( - \infty ;2)\) và được biểu diễn là:

 

c) Đặt \(C = \mathbb{R}\,{\rm{\backslash }}\,( - \infty ;3)\)

Tập hợp C là nửa khoảng \([3; + \infty )\) và được biểu diễn là:

 

d)  Đặt \(D = ( - 3;2)\,{\rm{\backslash }}\,[1;3)\)

Tập hợp D là khoảng \(( - 3;1)\) và được biểu diễn là:

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm