Bài tập cuối chương VII Toán 10 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 103

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho

Xem chi tiết

Bài 2 trang 103

Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 3 trang 103

Tọa độ tâm I của đường tròn

Xem chi tiết

Bài 4 trang 103

Khoảng cách từ điểm A(1;1) đến đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 5 trang 103

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác MNP có

Xem chi tiết

Bài 6 trang 103

Lập phương trình tổng quát và phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 103

Lập phương trình đường tròn (C) trong mỗi trường hợp sau:

Xem chi tiết

Bài 8 trang 104

Quan sát hình 64 và thực hiện các hoạt động sau:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 104

Cho hai đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 10 trang 104

Cho biết mỗi đường conic có phương trình dưới đây là đường conic dạng nào ( elip, hypebol, parabol) và tìm tọa độ tiêu điểm của đường conic đó.

Xem chi tiết

Bài 11 trang 104

a) Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 12 trang 104

Trên màn hình ra đa của đài kiểm soát không lưu sân bay A có hệ trục toạ độ Oxy (Hình 65), trong đó đơn vị trên mỗi trục tính theo ki-lô-mét và đài kiểm soát được coi là gốc toạ độ O(0 : 0).

Xem chi tiết