Bài 2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp Toán 10 Cánh diều

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Lý thuyết Tập hợp, các phép toán trên tập hợp

I. TẬP HỢP II. TẬP CON VÀ TẬP HỢP BẰNG NHAU

Xem chi tiết

Câu hỏi khởi động trang 12

Khái niệm tập hợp thường gặp trong toán học và đời sống. Chẳng hạn: - Tập hợp A các học sinh của lớp 10D. - Tập hợp B các học sinh tổ I của lớp đó. Làm thế nào để diễn tả mối quan hệ giữa tập hợp A và tập hợp B?

Xem lời giải

Câu hỏi mục I trang 12, 13

Hãy nêu cách cho một tập hợp. Người ta còn minh họa tập hợp bằng một vòng kín, Nêu số phần tử của mỗi tập hợp sau

Xem lời giải

Câu hỏi mục II trang 13, 14

a) Viết tập hợp A, B bằng cách liệt kê các phần tử của tập hợp. Các mệnh đề sau có đúng không? Chứng tỏ rằng E = G.

Xem lời giải

Câu hỏi mục III trang 14

Lớp trưởng lập hai danh sách các bạn đăng kí tham gia câu lạc bộ thể thao như sau (biết trong lớp không có hai bạn nào cùng tên)

Xem lời giải

Câu hỏi mục IV trang 15

Hai trường dự định tổ chức giải thi đấu thể thao cho học sinh lớp 10. Trường thứ nhất đề xuất ba môn thi đấu là: Bóng bàn, Bóng đá, Bóng rổ. Trường thứ hai đề xuất ba môn thi đấu là: Bóng đá, Bóng rổ, Cầu lông. Lập danh sách những môn thi đấu mà cả hai trường đã đề xuất.

Xem lời giải

Câu hỏi mục V trang 15, 16

Gọi R là tập hợp các số thực, I là tập hợp các số vô tỉ Cho hai tập hợp: A = {2; 3; 5; 7; 14}, B = {3; 5; 7; 9; 11}. Tìm A\B và B\A

Xem lời giải

Bài 1 trang 18

Cho tập hợp X = a;b;c. Viết tất cả các tập con của tập hợp X.

Xem lời giải

Bài 2 trang 18

Sắp xếp các tập hợp sau theo quan hệ: [2; 5], (2; 5), [2; 5), (1; 5].

Xem lời giải

Bài 3 trang 18

Xác định các tập hợp sau và biểu diễn chúng trên trục số

Xem chi tiết

Bài 4 trang 18

Gọi A là tập nghiệm của phương trình x^2 + x - 2 = 0, B là tập nghiệm của phương trình 2x^2 + x - 6 = 0

Xem lời giải

Bài 5 trang 18

Tìm biết E và G lần lượt là tập nghiệm của hai bất phương trình trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải

Bài 6 trang 18

Gọi A là tập nghiệm của đa thức P(x). Viết tập hợp các số thực x sao cho biểu thức 1/P(x) xác định.

Xem lời giải

Bài 7 trang 18

Lớp 10B có 28 học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao và 19 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc. Biết rằng có 10 học sinh tham gia cả hai câu lạc bộ trên

Xem lời giải

Bài 8 trang 18

Một nhóm có 12 học sinh chuẩn bị cho hội diễn văn nghệ. Trong danh sách đăng kí tham gia tiết mục múa và tiết mục hát của nhóm đó, có 5 học sinh tham gia tiết mục múa, 3 học sinh tham gia cả hai tiết mục. Hỏi có bao nhiêu học sinh trong nhóm tham gia tiết mục hát? Biết có 4 học sinh của nhóm không tham gia tiết mục nào.

Xem lời giải