Giải bài 1.24 trang 21 SGK Toán 10 tập 1 – Kết nối tri thức


Đề bài

Cho \(A = \left\{ {x \in \mathbb{Z}|\;x < 7} \right\},\) \(\,B = \left\{ {1;2;3;6;7;8} \right\}\). Xác định các tập hợp sau:

\(A \cup B,\;A \cap B,\;A\,{\rm{\backslash }}\,B\)

Lời giải chi tiết

\(A =  \left\{ {6;5;4;3;2;1;0; - 1; - 2;...} \right\}\)

\(\,B = \left\{ {1;2;3;6;7;8} \right\}\)

Vậy

\(A \cap B = \left\{ {1;2;3;6} \right\}\)

\(A \cup B = \left\{ {8;7;6;5;4;3;2;1;0; - 1; - 2;...} \right\}  = \left\{ {x \in \mathbb{Z}|\;x < 9} \right\}\)

\(A\;{\rm{\backslash }}\;B = \left\{ {5;4;0; - 1; - 2; - 3;...} \right\}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm