Bài tập ôn tập cuối năm Toán 10 Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 95

Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 95

Cho tam giác ABC. Có bao nhiêu điểm M thỏa mãn

Xem chi tiết

Bài 3 trang 95

Khi đó giá trị của b + c là:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 95

Trongg mặt phẳng tọa độ Oxy, cho đường thẳng

Xem chi tiết

Bài 5 trang 95

Trongg khai triển nhị thức Newton của

Xem chi tiết

Bài 6 trang 95

Một tổ gồm 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên hai người. Xác suất để trong hai người được chọn có ít nhất một nữ là:

Xem chi tiết

Bài 7 trang 95

Cho các mệnh đề: P: “Tam giác ABC là tam giác vuông tại A”

Xem chi tiết

Bài 8 trang 96

a) Biểu diễn miền nghiệm D của bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

Xem chi tiết

Bài 9 trang 96

Hãy xác định phương trình của parabol (P) đã cho và vẽ parabol này.

Xem chi tiết

Bài 10 trang 96

Giải các phương trình chứa căn thức sau:

Xem chi tiết

Bài 11 trang 96

Từ các chữ số 0; 1; 2; …. ;9, có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 1000, chia hết cho 5 và gồm các chữ số khác nhau?

Xem chi tiết

Bài 12 trang 96

Viết khai triển nhị thức Newton của

Xem chi tiết

Bài 13 trang 96

Từ các công thức tính diện tích tam giác đã được học, hãy chứng minh rằng, trong tam giác ABC, ta có

Xem chi tiết

Bài 14 trang 96

Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng a. Gọi M, N tương ứng là trung điểm của các cạnh AB, BC.

Xem chi tiết

Bài 15 trang 96

Trong mặt phẳng tọa độ, cho tam giác ABC có ba đỉnh A( - 1;3),B(1;2),C(4; - 2)

Xem chi tiết

Bài 16 trang 96

Trên mặt phẳng tọa độ, hai vật thể khởi hành cùng lúc tại hai địa điểm A(1;1) và B(-1;21)

Xem chi tiết

Bài 17 trang 97

Trong đêm, một âm thanh cầu cứu phát ra từ một vị trí trong rừng và đã được hai trạm ghi tín hiệu ở các vị trí A, B nhận được.

Xem chi tiết

Bài 18 trang 97

a) Cho biết đâu là số đúng, đâu là số gần đúng.

Xem chi tiết

Bài 19 trang 97

Tỉ lệ hộ nghèo (%) của 10 tỉnh/ thành phố thuộc đồng bằng sông hồng trong năm 2010 và năm 2016 được cho trong bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 20 trang 97

Chọn ngẫu nhiên ba số khác nhau từ 23 số nguyên dương đầu tiên. Tìm xác suất để tổng ba số được chọn là một số chẵn.

Xem chi tiết