Bài 1 trang 101 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 101 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1

Cách mạng Miền Bắc có vai trò như thế nào trong sự phát triển cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thống nhất nước nhà

A. Có vai trò quan trọng

B. Có vai trò cơ bản

C. Có vai trò quyết định nhất

D. có vai trò quyết định trực tiếp

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960)

Lời giải chi tiết:

Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có nhiệm vụ quyết định nhất đối với sự phát triển của toàn bộ cách mạng Việt Nam và sự nghiệp thống nhất nước nhà.

Chọn C

Câu 2

Cách mạng Miền Nam có vai trò như thế nào trong việc đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của chúng, giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước ? 

A. Có vai trò quan trọng

B. Có vai trò cơ bản 

C. Có vai trò quyết định nhất 

D. Có vai trò quyết định trực tiếp

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960)

Lời giải chi tiết:

Còn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có tác dụng quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai

Chọn D

Câu 3

Trong những năm 1954-1959, nhân dân Miền Nam đã tiến hành

A. Cuộc Đồng Khởi

B. Cải tạo quan hệ Sản xuất

C. đấu tranh chính trị chống chế độ Mĩ- Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng

D. xây dựng, phát triển kinh tế văn hoá

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng (1954 - 1959)

Lời giải chi tiết:

Ngay từ năm 1954, nhận rõ đế quốc Mĩ là trở lực chính ngăn cản việc lập lại hòa bình ở Đông Dương và đang trở thành kẻ thù chính, trực tiếp của nhân dân Đông Dương, Trung ương Đảng đã đề ra cho cách mạng miền Nam nhiệm vụ chuyển cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp trước đó sang đấu tranh chính trị chống Mĩ - Diệm, đòi chúng thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, bảo vệ hòa bình, gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng.

Chọn C

Câu 4

Hội Nghị Trung Ương Đảng lần thứ 15 (đầu năm 1959) đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Miền Nam là 

A. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang giành chính quyền

B. đấu tranh chính trị đòi Mĩ- Diệm thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ

C. đấu tranh giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng

D. khởi nghĩa giành chính quyền bằng lực lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang.

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)

Lời giải chi tiết:

Trên cơ sở nhận định tình hình miền Nam dưới chế độ Mĩ - Diệm, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng (đầu năm 1959) xác định con đường cơ bản của cách mạng miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân bằng các lượng chính trị của quần chúng là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.

Chọn D

Câu 5

Ý nghĩa quan trọng nhất của phong trào Đồng Khởi là 

A. giáng đòn nặng nề vào chính sách thực dân mới của Mĩ

B. làm lung lay tận gốc chính quyền tay sai Ngô Đình Diệm

C. đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng Miền Nam: từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công

D. dẫn đến sự ra đời của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ( 20-12-1960)

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 2. Phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960)

Lời giải chi tiết:

“Đồng khởi” thắng lợi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt của cách mạng miền Nam, chuyển cách mạng từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công. Từ trong khí thể đó, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời (20 - 12 - 1960).

Chọn C

Câu 6

Đường lối thể hiện sáng tạo, độc đáo của Đảng ta trong thời kì chống Mĩ, cứu nước là

A. tiến hành cách mạng XHCN ở Miền Bắc

B. tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam

C. tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam và các mạng XHCN ở Miền Bắc

D. đánh Mĩ và tay sai, giải phóng Miền Nam, bảo vệ Miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thống nhất tổ quốc.

Phương pháp giải:

Xem lại Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở Miền Nam (1954-1965)

Lời giải chi tiết:

Đường lối thể hiện sáng tạo, độc đáo của Đảng ta trong thời kì chống Mĩ, cứu nước là tiến hành đồng thời cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam và các mạng XHCN ở Miền Bắc

Chọn C

Câu 7

Nội dung cơ bản của Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng là 

A. Xây dựng XHCN ở Miền Bắc và đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà 

B. thực hiện nhiệm vụ chiến lược cách mạng XHCN ở Miền Bắc

C. Thực hiện nhiệm vụ chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước

D. đấu tranh chống đế quốc Mĩ xâm lược và bè lũ tay sai

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9 - 1960)

Lời giải chi tiết:

Sau khi phân tích đặc điểm tình hình đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền dưới hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày trước Đại hội đã xác định nhiệm vụ của cách mạng từng miền Bắc - Nam : miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Nam đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà. Trong việc thực hiện mục tiêu chung là hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà, cách mạng mỗi miền có vị trí, vai trò riêng.

Chọn A

Câu 8

Thành tựu lớn nhất mà miền Bắc đã đạt được trong thời kì thực hiện kế hoạch 5 năm ( 1961-1965) là gì? 

A. Bộ mặt miền Bắc thay đổi; đất nước, xã hội, con người đều đổi mới 

B. Công nghiệp, nông nghiệp đạt sản lượng cao, đủ sức chi viện cho Miền Nam

C. Văn hoá, giáo dục, y tế phát triển, số học sinh phổ thông tăng 2,7 triệu

D. Thương nghiệp góp phần phát triển kinh tế, củng cố quan hệ sản xuất, ổng định đời sống nhân dân 

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 2. Miền Bắc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1961 -1965)

Lời giải chi tiết:

Những thành tựu đạt được trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm đã làm thay đổi bộ mặt xã hội miền Bắc. Tại Hội nghị Chính trị đặc biệt (3 - 1964). Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định : ‘‘Trong 10 năm qua, miền Bắc nước ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước, xã hội và con người đều đổi mới”.

Chọn A

Câu 9

Âm mưu của Mĩ trong chiến lược : chiến tranh đăc biệt” là 

A. Dùng người Việt đánh người Việt

B. Đưa quân đội viễn chinh và quân đội đồng minh sang xâm lược Việt Nam

C. tiến hành dồn dập, lập ‘ ấp chiến lược” 

D. tăng cường lực lượng quân đội Sài Gòn

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 1. Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam

Lời giải chi tiết:

Âm mưu của Mĩ trong chiến lược : chiến tranh đặc biệt” là  Dùng người Việt đánh người Việt

Chọn A

Câu 10

Thắng lợi quân sự mở đầu cho cuộc chiến đấu chống chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” là ở 

A. Bác Ái

B. Ấp Bắc

C. Ba Gia

D. Bình Giã

Phương pháp giải:

Dựa vào mục 2. Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ

Lời giải chi tiết:

Bước vào năm thứ ba của cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”, quân dân ta ở miền Nam giành thắng lợi vang dội trong trận Ấp Bắc Mĩ Tho) ngày 2 - 1 - 1963.

Chọn B

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 103 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 103 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước câu trả lời sau

 • Bài 3 trang 103 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 103 sách bài tập Lịch sử 9. Giải thích vì sao miền Bắc phải thực hiện cải cách ruộng đất?

 • Bài 4 trang 103 SBT sử 9

  Giải bài 4 trang 103 sách bài tập Lịch sử 9. Thành tựu của miền Bắc trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm

 • Bài 5 trang 104 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 104 sách bài tập Lịch sử 9. Những thắng lợi của nhân dân ta ở miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược “chiến tranh đặc biệt”

 • Bài 6 trang 104 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 104 sách bài tập Lịch sử 9. Phong trào “Đồng Khởi” của nhân dân ta ở miền Nam (1959 - 1960)

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.