Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc ( 1953-1954)

Bình chọn:
4.2 trên 40 phiếu