Bài 33. Việt Nam trên con đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu