Bài 1 trang 117 SBT sử 9


Giải bài 1 trang 117 sách bài tập Lịch sử 9. Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng:

Câu 1

Nội dung đường lối đổi mới của Đảng đề ra từ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (1968) là 

A. đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới xã hội, trọng tâm là đổi mới về kinh tế

B. đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới chính trị gắn liền với đổi mới tư tưởng, trọng tâm là đổi mới về chính trị.

C. đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới về chính trị.

D. đổi mới toàn diện và đồng bộ, đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

Phương pháp giải:

Xem lại mục I. Đường lối đổi mới của Đảng 

Lời giải chi tiết:

Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, từ kinh tế, chính trị đến tổ chức, tư tưởng, văn hóa, đổi mới kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới về kinh tế.

Chọn D

Câu 2

Trong kế hoạch 5 năm (1986-1990), Đảng ta đề ra chủ trương đổi mới về kinh tế là 

A. tập trung thực hiện ba chương trình kinh tế : lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng sản xuất.

B. tập trung thực hiện ba chương trình kinh tế : lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng công nghiệp nặng.

C. tập trung thực hiện bốn chương trình kinh tế : lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

D. tập trung thực hiện bốn chương trình kinh tế : lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng sản xuất.

Phương pháp giải:

Xem lại mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

Lời giải chi tiết:

Trong kế hoạch 5 năm (1986 - 1990), cả nước tập trung sức người sức của nhằm thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế : lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

Chọn A

Câu 3

Đảng ta đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững trong kế hoạch 5 năm ? 

A. 1981-1986

B. 1986-1990

C. 1991-1995

D. 1996-2000

Phương pháp giải:

Xem lại mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986 - 2000)

Lời giải chi tiết:

Trong kế hoạch 5 năm (1996 - 2000), mục tiêu đề ra là tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững đi đôi với giải quyết những vấn đề bức xúc về xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh; cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao tích luỹ từ nội bộ nền kinh tế.

Chọn D

Câu 4

Thành tựu về sản xuất lương thực- thực phẩm của nước ta đầu thập kỉ 90 là 

A. Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

B. Trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới

C. Đáp ứng nhu cầu trong nước, không phải nhập khẩu từ bên ngoài 

D. Trở thành nước xuất khẩu gạo đứng đầu Đông Nam Á.

Phương pháp giải:

Xem lại mục II. Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986-2000)

Lời giải chi tiết:

Kết quả là nước ta từ chỗ thiếu ăn hàng năm (năm 1988, ta phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo), đến năm 1990, đã đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu, góp phần quan trọng ổn định đời sống nhân dân.

Chọn A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 2 trang 118 SBT sử 9

  Giải bài 2 trang 118 sách bài tập Lịch sử 9. Đường lối của Đảng được đề ra trong hoàn cảnh nào?

 • Bài 3 trang 118 SBT sử 9

  Giải bài 3 trang 118 sách bài tập Lịch sử 9. Tóm tắt những nhiệm vụ và mục tiêu trong từng kế hoạch Nhà nước 5 năm;

 • Bài 5 trang 118 SBT sử 9

  Giải bài 5 trang 118 sách bài tập Lịch sử 9. Nêu một số thành tựu nước ta đạt được qua các kế hoạch 5 năm?

 • Bài 6 trang 119 SBT sử 9

  Giải bài 6 trang 119 sách bài tập Lịch sử 9. Trình bày ý nghĩa của những thành tựu và nêu những khó khăn, tồn tại

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí