Đề kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 1 – Hóa học 9


Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút – Đề số 2 – Chương 1 – Hóa học 9

Đề bài

Câu 1 (4 điểm): Có bao nhiêu loại oxit? Mỗi loại lấy một chất làm ví dụ.

Câu 2 (3  điểm): Để hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp CuO và MgO cần dùng 200ml dung dịch HCl 2M. Tính thành phần % theo khối lượng của CuO trong hỗn hợp ( Cu = 64, O = 16, Mg = 24).

Câu 3 (3 điểm): Cho 17, 1 gam Ba(OH)2 vào 250 gam dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ.

Tìm khối lượng dung dịch sau phản ứng (Ba = 137, S = 32, O = 16, H = 1).

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Có 4 loại oxit:

-Oxit axit. Ví dụ: SO2

- Oxit bazo. Ví dụ: CaO.

- Oxit lưỡng tính. Ví dụ: Al2O3.

- Oxit trung tính. Ví dụ: CO.

Câu 2:

CuO + 2HCl \(\to\) CuCl2 + H2O

MgO + 2HCl \(\to\) MgCl2 + H2O.

Dọi x, y lần lượt là số mol của CuO, MgO:

80x + 40y = 12

2(x + y) = 0,4

Giải ra x = 0,1 mol; y = 0,1 mol.

Vậy khối lượng của CuO = 8 gam.

Phần trăm khối lượng của CuO: \({8 \over {12}}.100\%  = 66,67\% .\)

Câu 3:

Dung dịch sau phản ứng làm quỳ tím hóa đỏ chứng tỏ H2SO4 còn, Ba(OH)2 hết.

Ba(OH)2 + H2SO4 \(\to\) BaSO4 + 2H2O.

\({n_{{Ba}S{O_4}}} = {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = {{17,1} \over {171}} = 0,1mol\)

\(\Rightarrow {n_{{Ba}S{O_4}}} = 0,1.233 = 23,3gam.\)

Khối lượng dung dịch sau phản ứng:

= m Ba(OH)2 + m dung dịch H2SO4 - m BaSO4

17,1 + 250 – 23,3 = 243,8 gam.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.7 trên 12 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài