Dạng số nhiều của danh từ


DẠNG SỐ NHIỀU CỦA DANH TỪ;2.Cách phát âm chữ “-S” tận cùng

1. Dạng số nhiều của danh từ

a.Thông thường chúng ta thêm “-S" vào sau danh từ số ít.                              

Ví dụ: a pen => pens; a table => tables, ...

b.Danh từ số ít tận cùng bằng “-Y”:

-trước tận cùng “-Y” là một nguyên âm (a, e, i, 0, u), chứng ta thêm “-S”.               

Ví dụ: a key => keys; a play => plays, ...
-trước tận cùng “-Y” là một phụ âm, chúng ta đổi “-Y” thành “-i”, rồi thêm “-ES”.            

Ví dụ: a city => cities; a family => families, ...

c. Danh từ số ít tận cùng bằng "-F" hay “-FE”: chúng ta thay “-F” hay “-FE” bằng -VES”.

Ví dụ: a knife => knives; a shelf => shelves, ...

d. Danh từ số ít tận cùng bằng “-O”

-trước “-O” là một nguyên âm: chúng ta thêm “-S”.

Ví dụ: bamboo => bamboos (cây tre); 

folio => folios (trang sách),...

-trước “-0” là một phụ âm: chúng ta thêm “-ES”:                                          

Ví dụ: potato => potatoes (khoai tây),
       

tomato => tomatoes (cà chua)

Ngoại lệ: Những từ sau đây chỉ được thêm “-S”: PIANO (dương cầm). PHOTO (ảnh chụp). DYNAMO (máy phát

điện), SOLO (độc xướng, một mình), AUTO (xe hơi), KILO (kí lô), GROTTO (hang),MOTTO (khẩu hiệu),...

e.Danh từ số ít tận cùng bàng “-S”, “-X”, “-CH”, “-SH" và “-Z”, chúng ta thêm “-ES”, và “-ES” này được đọc là /ie/.

Ví dụ: class => classes; box => boxes;

watch => watches; dish => dishes, quiz; => quizzes,...

g.Dạng số nhiều bất quy tắc

số ít                             số nhiều                        Nghĩa      

person                            people                           người

man                                 men                           đàn ông                              

woman                           women                         đàn bà                                

child                             children                        trẻ em                                  

foot                               feet                            bàn chân                                

tooth                             teeth                            răng                                    

goose                            geese                          con ngỗng                            

ox                                   oxen                            con bò đực                            

mouse                           mice                            con chuột                              

2.Cách phát âm đuôi s,es

Có BA cách phát âm chữ “-S” tận cùng.

a./s/: khi theo sau tận cùng là :–t (-te), -k (-ke), -p (-pe), -f (-fe), -th

Ví dụ: books /bʊks/; maps /mæps/; cats /kæts/,...

b./ iz/ : khi theo sau tận cùng là: - s, - ss, - ch, - sh, - x, - z (hoặc – ze), - ge, - ce

Ví dụ: classes /ˈklɑːsɪz/, rises/ˈraɪzɪz/

c./z /: khi theo sau tất cả những âm phụ âm còn lại và âm nguyên âm.

Ví dụ: pens / penz/, tables / ‘teiblz/


Bình chọn:
3.8 trên 21 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.