B. Cities, Buildings and People - Unit 15 trang 158 tiếng Anh 6


Tháp Sears ở Chicago, Mĩ, (thì) cao lởn. Nó cao 442 mét. Nhưng nó không phải là cao ốc to lớn nhất trên thê giới.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

B. CITIES, BUILDINGS AND PEOPLE (Những thành phố, tòa nhà và con người)

Bài 1

1. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

- Một cao ốc to. Một cao ốc to hơn. Một cao ốc to nhất.

- Một cái nhà nhỏ. Một cái nhà nhỏ hơn. Một cái nhà nhỏ nhất.

- Một cao ốc to lớn. Một cao ốc to lớn hơn. Một cao ốc to lớn nhất.

Bài 2

2. Listen and read. Then answer the questions.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Questions:

a) Is Ha Noi bigger than Ho Chi Minh City?

b) Which is the biggest city in the world?

c) Which is bigger: London or Tokyo?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải: 

a. No, it’s smaller than Hồ Chí Minh City.

b. Mexico City is the biggest in the world.

c. Tokyo is bigger than London.

Tạm dịch: 

a) Hà Nội lớn hơn thành phố Hồ Chí Minh đúng không?

-> Không, nó nhỏ hơn thành phố Hồ Chí Minh.

b) Thành phố nào lớn nhất thế giới?

-> Thành phố Mê-xi-cô lớn nhất thế giới. 

c) Thành phố nào lớn hơn: Luân Đôn hay Tô-ky-ô?

-> Tô-ky-ô lớn hơn Luân Đôn. 

Tạm dịch bài đọc: 

- Thành phố Mexico là thành phố lớn nhất trên thế giới. Nó có 13,6 triệu dân.

- Tokyo nhỏ hơn. Nó có 12 triệu dân.

- Luân Đôn là thành phố nhỏ nhất trong ba thành phố này. Nó có 6,3 triệu dân.

- Những thành phố của Việt Nam thì nhỏ. Thủ đô có 2,6 triệu dân. Thành phố Hồ Chí Minh to hơn thủ đô. Nó có 3,5 triệu dân.

Bài 3

3. Listen and read. Then answer the questions.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải: 

Petronas Twin Tower is taller than Sears Tower. 

Tạm dịch bài đọc:

- Tháp Sears ở Chicago, Mĩ, thì cao lởn. Nó cao 442 mét. Nhưng nó không phải là cao ốc to lớn nhất trên thế giới.

- Tháp đôi Petronas ỏ Kuala Lumpur, Mã Lai, cao lớn hơn. Nó cao 452 mét. Nó là cao ốc to lớn nhất trên thế giới.

Tháp nào cao hơn: Sears Tower hay Petronas Twin Towers?

Bài 4

4. Listen and read. Then ask and answer questions with a partner.

(Lắng nghe và đọc. Sau đó hỏi và trả lời câu hỏi với một bạn cùng học.)

How long/ high/ thick is the Great Wall? 

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải: 

It’s 6000 kilometers long.

It’s over 9 meters thick.

It’s between 4 and 12 meters high.

Tạm dịch thông tin: 

Vạn Lí Trường Thành của Trung Quốc là công trình dài nhất thế giới. Nó dài 6.000 cây số. Nó cao khoảng giữa 4 và 12 mét. Nó dày trên 9 mét.             

Tướng thành dài/ cao/ dày bao nhiêu? 

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 81 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí