A. Hello - Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 6


Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại).

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

A. HELLO (XIN CHÀO)

Bài 1

Task 1. Listen and repeat

(Lắng nghe và lặp lại).


Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:  

Hello: Chào

Hi: Chào

Bài 2

Task 2Practice

(Thực hành).

a. Say "hello" to your classmates. 

b. Say "hi" to your classmates. 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

a. Nói “Hello” với các bạn cùng lớp của em.

b. Nói “Hi” với các bạn cùng lớp của em.

Bài 3

Task 3. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại).


- I am Lan. 

- I am Nga.  

- My name is Ba. 

- My name is Nam. 

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

- Tôi là Lan.

- Tôi là Nga.

- Tên của tôi là Ba.

- Tên của tôi là Nam.

Bài 4

Task 4. Practise with a group.

(Thực hành với một nhóm).

- I am ...        

- My name is ... 

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

Hung: I am Hung

Hoa: My name is Hoa

Tạm dịch: 

- Tôi là ...

- Tên của tôi là ....

Hưng: Tôi là Hưng. 

Hoa: Tên của tôi là Hoa.

Bài 5

Task 5. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại).


Ba: Hi, Lan.

Lan: Hello, Ba. 

Ba: How are you?

Lan: I'm fine, thanks. And you?

Ba: Fine, thanks.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Ba: Chào Lan.

Lan: Chào Ba.

Ba: Bạn khoẻ không?

Lan: Tôi khoẻ, cám ơn nhiều. Còn bạn?

Ba: Tôi khỏe, cảm ơn bạn.

Bài 6

Task 6. Practise with a partner.

(Thực hành với bạn cùng học). 

a. Mr Hung : Hello, Miss Hoa.

Miss Hoa : Hello, Mr Hung. How are you?

Mr Hung : I’m fine. Thanks. And you?

Miss Hoa : Fine. Thanks.

b. Nam : Hi, Nga.

Nga : Hello, Nam. How are you?

Nam : Fine. Thanks. And you?

Nga : Fine. Thanks.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch: 

a. Ông Hùng: Chào, cô Hoa. 

    Cô Hoa: Chào, thầy Hùng. Thầy khỏe không ạ?

    Ông Hùng: Tôi khỏe, cảm ơn cô. Còn cô?

    Cô Hoa: Em khỏe ạ. Cảm ơn thầy. 

b. Nam: Chào, Nga. 

   Nga: Chào, Nam. Bạn khỏe không?

   Nam: Khỏe, cảm ơn. Còn bạn thì sao?

   Nga: Mình khỏe. Cảm ơn bạn. 

Bài 7

Task 7.  Write in your exercise book.

(Viết vào tập bài tập của em.)

Lời giải chi tiết:

Nam: Hello. Lan. How are you?

Lan: Hi, I’m well. Thanks. And you?

Nam: Fine. Thanks.

Tạm dịch: 

Nam: Chào, Lan. Bạn khỏe không?

Lan: Chào, mình khỏe. Cảm ơn bạn. Còn bạn thì sao?

Nam: Mình khỏe. Cảm ơn bạn.  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 92 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí