Families - Unit 3 trang 38 SGK Tiếng Anh 6


2. Practise with a partner. (Thực hành với bạn cùng học.) Talk about Song's family. (Nói về gia đình của Song.)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

C. FAMILIES (Gia đình)

Bài 1

Task 1. Listen and repeat. Then answer the questions.

(Lắng nghe và lặp lại. Sau đó trả lời câu hỏi.)

This is my family. We are in our living room. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. This is my father. He is forty. He is an engineer. This is my mother. She is thirty-five. She is a teacher. My brother is eight. He is a student. 

a. How many people are there in her family?

b. How old is her father?                            

c. What does he do?  

d. How old is her mother?

e. What does she do?

f. How old is her brother?

g. What does he do?

h. Where are they?

Phương pháp giải:

Tạm dịch bài đọc:

Đây là gia đình tôi. Chúng tôi ở trong phòng khách. Trong gia đình tôi có bốn người. Bố tôi, mẹ tôi, em tôi và tôi. Đây là bố tôi. Ông ấy 40 tuổi. Ông ấy là kĩ sư. Đây là mẹ tôi. Bà ấy 35 tuổi. Bà ấy là giáo viên. Em trai tôi 8 tuổi. Em ấy là học sinh.

Lời giải chi tiết:

a. There are four people in her family.

b. Her father is forty.

c. He is an engineer.

d. Her mother is thirty - five.

e. She is a teacher.

f. He is eight.

g. He is a student.

h. They are in their living room.

Tạm dịch: 

a. Trong gia đình cô ấy có bao nhiêu người?

=> Trong gia đình cô ấy có 4 người. 

b. Cha cô ấy bao nhiêu tuổi?

=> Cha cô ấy 40 tuổi. 

c. Ông ấy làm nghề gì?

=> Ông ấy là kỹ sư. 

d. Mẹ cô ấy bao nhiêu tuổi?

=> Mẹ cô ấy 35 tuổi. 

e. Bà ấy làm nghề gì?

=> Bà ấy là giáo viên. 

f. Em cố ấy bao nhiêu tuổi?

=> Em ấy 8 tuổi. 

g. Em ấy làm nghề gì?

=> Em ấy là học sinh. 

h. Họ đang ở đâu?

=> Họ đang ở phòng khách. 

Bài 2

Task 2. Practise with a partner. Talk about Song's family.

(Thực hành với bạn cùng học. Nói về gia đình của Song.)

Lời giải chi tiết:

This is Song’s family. There are four people in his family. His father, Mr Kiên, is a doctor. He’s forty - two years old. This is his mother, Ms Oanh. She’s thirty - nine years old. She’s a nurse. And this is his sister Lan. She’s fifteen years old. She’s a student. This is Song. He’s twelve years old. He's a student, too.

Tạm dịch: 

Đây là gia đình của Song. Có 4 người trong gia đình bạn ấy. Cha bạn ấy, ông Kiên, là một bác sĩ. Ông ấy 40 tuổi. Đây là mẹ bạn ấy, bà Oanh. Bà ấy 39 tuổi. Bà ấy là y tá. Và đây là chị gái bạn ấy, Lan. Cô ấy 15 tuổi. Cô ấy là học sinh. Đây là Song. Bạn ấy 12 tuổi. Bạn ấy cũng là học sinh. 

Bài 3

Task 3. Play with words.

(Chơi chữ)

Father, mother,

Brother, sister,

And me,

There are five

In my family.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Cha, mẹ, 

Anh trai, chị gái

Và tôi

Có 5 người 

Trong gia đình tôi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 94 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí