Cách sử dụng của "There" và " How many"


a. “There’s / is + a(n) + N + ..” (Có một...) : chỉ sự hiện diện hay hiện hữu của một người, một vật hay một sự vật.

“THERE + BE + ...” (có): được dùng chỉ sự hiện diện, hoặc sự hiện hữu.

a. “There’s / is + a(n) + N + ..” (Có một...) : chỉ sự hiện diện hay hiện hữu của một người, một vật hay một sự vật.                                                          

Ví dụ: There’s a board in the classroom. (Có một tấm bảng trong phòng học.)

There’s a telephone in the room. (Có một điện thoại trong phòng.)

b.“There are + Ns + ...” (Có nhiều...): chỉ sự hiện diện hay hiện hữu của nhiều người, nhiều vật hay nhiều sự vật.

Ví dụ: There are twenty tables and benches in the class. (Có hai mươi cái bàn và bàng trong lớp.)

There are pupils in the room. (Có nhiều học sinh trong phòng.)

c. Thể nghi vấn (Question form).

(Từ để hỏi) + Be + there + [a(n)l + N(s) + ...?

=> Yes, there is. / No, there isn't.

Yes, there are. / No, there aren’t.

Ví dụ: Is there a television in the living room? (Có một tivi trong phòng khách không?)

Are there books on the table? (Có nhiều sách trên bàn không?)

What's there in the box? (Có cái gì trong hộp?)                                              


d.Thể phủ định (Negative form).

There + be + NOT + N(s) + ...

Ví dụ: There is not a couch in the living room. (Không có một ghế trường kỷ trong phòng khách.)

There are not new pupils in my class.(Không có nhiều học sinh mới trong lớp tôi.)

D. HOW MANY + Ns + are there + ...?”: được dùng hỏi số lượng sự hiện diện hay hiện hữu của sự vật đếm được.

Ví dụ: How many pupils are there in your class? (Trong lớp bạn có bao nhiêu học sinh?)

How many boys are there in this class? (Trong lớp này có bao nhiêu nam sinh?)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí