Bài tập ôn hè môn Toán 6 lên 7, bộ đề ôn tập hè có lời giải chi tiết Ôn tập hè Chủ đề 3. Ước và bội. Số nguyên tố và hợp số...

Dạng 1. Tìm ước, bội của một số Chủ đề 3 Ôn hè Toán 6

>>>> Tải về ↓

* Nếu a chia hết cho b thì a được gọi là bội của b, b được gọi là ước của a.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Lý thuyết

* Nếu a chia hết cho b thì a được gọi là bội của b, b được gọi là ước của a.

* Cách tìm ước của một số a:

Kiểm tra trong các số tự nhiên từ 1 đến a, a chia hết cho những số nào thì những số đó là ước của a.

* Cách tìm bội của một số a:

Nhân a với 0;1;2;… ta được các số là bội của a.

Bài tập

Bài 1:

a) Tìm các số tự nhiên là ước của 45.

b) Tìm các số tự nhiên nhỏ hơn 80 là bội của 12.

Bài 2:

Chứng minh A = 6 + 62 + 63 + …+ 67 + 68 chia hết cho 42.

Lời giải chi tiết:

Bài 1:

a) Tìm các số tự nhiên là ước của 45.

b) Tìm các số tự nhiên nhỏ hơn 80 là bội của 12.

Phương pháp

a) Tìm ước của một số a:

Kiểm tra trong các số tự nhiên từ 1 đến a, a chia hết cho những số nào thì những số đó là ước của a.

b) Tìm bội của một số a:

Nhân a với 0;1;2;… ta được các số là bội của a.

Lời giải

a) Ta thấy, 45 chia hết cho 1;3;5;9;15;45 nên các số tự nhiên là ước của 45 là 1;3;5;9;15;45.

b) Nhân 12 với 0;1;2;3…, ta được: 0;12;24;36;48;60;72;84;…. Do đó, các số tự nhiên nhỏ hơn 80 là bội của 12 là 0;12;24;36;48;60;72.

Bài 2:

Chứng minh A = 6 + 62 + 63 + …+ 67 + 68 là bội của 42.

Phương pháp

Phân tích A thành tích của 42 với một số tự nhiên.

Lời giải

A = 6 + 62 + 63 + …+ 67 + 68

= (6 + 62 ) + (63 + 64) + (65 + 66) +( 67 + 68)

= (6 + 62 ) + 62 .(6 + 62 ) + 64 . (6 + 62 ) + 66 . (6 + 62 )

= (6 + 62 ) . (1 + 62 + 64 + 66)

= 42. (1 + 62 + 64 + 66) chia hết cho 42.

Vậy A là bội của 42.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Tải về