CHƯƠNG IV: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hãy lấy một ví dụ về hệ sinh thái quanh nơi ở của mình và chỉ ra thành phần cấu trúc của nó.

Hãy lấy một ví dụ về hệ sinh thái quanh nơi ở của mình và chỉ ra thành phần cấu trúc của nó.

Xem lời giải

Câu 1 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 248 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Từ hình 61.2, hãy mô tả chu trình nước trong thiên nhiên.

Từ hình 61.2, hãy mô tả chu trình nước trong thiên nhiên.

Xem lời giải

Để cải tạo đất nghèo đạm, người ta thường trồng những cây nào đầu tiên hoặc trồng xen canh với các cây đang canh tác?

Để cải tạo đất nghèo đạm, người ta thường trồng những cây nào đầu tiên hoặc trồng xen canh với các cây đang canh tác?

Xem lời giải

Câu 1 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 254 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 1 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 258 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 163 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 263 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất