Bài 31: Ôn tập phần năm: Di truyền học

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 123 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 124 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 8 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 1 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 6 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 8 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải