Bài 18: Bài tập chương II

Bình chọn:
4.7 trên 27 phiếu
Câu 1 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 6 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 6 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 7 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 7 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 73 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 8 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 8 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 9 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 9 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 10 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 10 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 10 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 11 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 11 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 11 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 1 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 1 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 74 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 3 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 3 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 5 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 5 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 6 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 6 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 7 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 7 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 8 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 8 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiết

Câu 9 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao Câu 9 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem chi tiếtHỏi bài