Bài 12: Quy luật phân li độc lập

Bình chọn:
4.6 trên 67 phiếu
Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên như thế nào?

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên như thế nào?

Xem lời giải

Hãy nêu khái quát cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.

Hãy nêu khái quát cơ sở tế bào học của quy luật phân li độc lập.

Xem lời giải

Căn cứ vào những nhận thức về lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau một cặp hoặc nhiều cặp tính trạng tương phản, trong đó tính trội là hoàn toàn và các cặp gen dị hợp phân li độc lập, hãy điền vào các chỗ trống trong bảng sau:

Căn cứ vào những nhận thức về lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau một cặp hoặc nhiều cặp tính trạng tương phản, trong đó tính trội là hoàn toàn và các cặp gen dị hợp phân li độc lập, hãy điền vào các chỗ trống trong bảng sau:

Xem lời giải

Câu 1 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 49 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải