CHƯƠNG II: QUẦN THỂ SINH VẬT

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Các đặc trưng cơ bản của quần thể: phân bố cá thể trong không gian, cấu trúc tuổi, tỷ lệ giới tính, kích thước quần thể.

Xem chi tiết

Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Khái niệm quần thể, mối quan hệ hỗ trợ, cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể.

Xem chi tiết

Hãy lựa chọn và xếp thành 2 cột các nhóm sinh vật sau đây thuộc hay không thuộc quần thể:

Hãy lựa chọn và xếp thành 2 cột các nhóm sinh vật sau đây thuộc hay không thuộc quần thể:

Xem lời giải

Câu 1 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 213 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Từ hình 52.3, hãy chỉ ra trạng thái phát triển số lượng của 3 quần thể A, B và C và những đặc trưng về tỉ lệ các nhóm tuổi của mỗi quần thể.

Từ hình 52.3, hãy chỉ ra trạng thái phát triển số lượng của 3 quần thể A, B và C và những đặc trưng về tỉ lệ các nhóm tuổi của mỗi quần thể.

Xem lời giải

Câu 1 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 218 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Hãy xếp lại thứ tự theo kích thước quần thể nhỏ dần của các loài sau đây: sơn dương, chuột cống, bọ dừa, nhái bén, voi, thỏ.

Hãy xếp lại thứ tự theo kích thước quần thể nhỏ dần của các loài sau đây: sơn dương, chuột cống, bọ dừa, nhái bén, voi, thỏ.

Xem lời giải

Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp)

Các đặc trưng cơ bản của quần thể: kích thước quần thể, mật độ quần thể, sự tăng trưởng của quần thể.

Xem chi tiết

Câu 1 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 223 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất