Bài 65: Ôn tập phần sáu (tiến hóa) và phần bảy (sinh thái học)

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Câu 1 trang 267 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 267 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 267 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 267 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 268 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 268 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 268 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 268 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 268 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 268 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 269 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 269 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 269 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 269 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 8 trang 269 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 269 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 9 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 1 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 1 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 2 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 2 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 3 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 3 trang 270 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 4 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 4 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 5 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 5 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 6 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 6 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 7 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 7 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 8 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 8 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 9 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 9 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải

Câu 10 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải bài tập Câu 10 trang 271 SGK Sinh học 12 nâng cao

Xem lời giải