Câu 41 trang 216 SGK Đại số và Giải tích 11 Nâng cao


Áp dụng công thức (2), tìm giá trị gần đúng

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Áp dụng công thức (2), tìm giá trị gần đúng của các số sau (làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn).

LG a

\({1 \over {0,9995}}\)

Phương pháp giải:

Công thức (2): \(f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) \approx f\left( {{x_0}} \right) + f'\left( {{x_0}} \right)\Delta x\)

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số \(f\left( x \right) = {1 \over x},\,\text{ ta có }\,f'\left( x \right) = {{ - 1} \over {{x^2}}}\)

Đặt \({x_0} = 1,\Delta x =  - 0,0005\) và áp dụng công thức gần đúng

\(f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) \approx f\left( {{x_0}} \right) + f'\left( {{x_0}} \right)\Delta x\)

Ta được : \({1 \over {{x_0} + \Delta x}} \approx {1 \over {{x_0}}} - {1 \over {x_0^2}}.\Delta x,\)

\( \Rightarrow \frac{1}{{1 + \left( { - 0,0005} \right)}} \approx \frac{1}{1} - \frac{1}{{{1^2}}}.\left( { - 0,0005} \right)\)

Hay : \({1 \over {0,9995}} \approx 1 + 0,0005 = 1,0005\)

LG b

 \(\sqrt {0,996} \)

Lời giải chi tiết:

Xét

\(\eqalign{  & f\left( x \right) = \sqrt x \,\text{ ta có }\,f'\left( x \right) = {1 \over {2\sqrt x }}  \cr  & {x_0} = 1,\Delta x =  - 0,004  \cr  & f\left( {{x_0} + \Delta x} \right) \approx f\left( {{x_0}} \right) + f'\left( {{x_0}} \right)\Delta x  \cr  & \Rightarrow \sqrt {{x_0} + \Delta x}  \approx \sqrt {{x_0}}  + \frac{1}{{2\sqrt {{x_0}} }}\Delta x \cr &\Leftrightarrow \sqrt {1 + \left( { - 0,004} \right)}  \approx \sqrt 1  + \frac{1}{{2\sqrt 1 }}.\left( { - 0,004} \right)\cr &  \Leftrightarrow \sqrt {0,996}  \approx 1 - {1 \over 2}.0,004 = 0,998 \cr} \)

LG c

\(\cos 45^\circ 30'\)

Lời giải chi tiết:

Xét hàm số \(f(x) = \cos x\), ta có: \(f'\left( x \right) =  - \sin x.\)

Đặt \({x_0} = {\pi  \over 4},\Delta x = {\pi  \over {360}}\)

(Vì \({\pi  \over {360}} = 30'\) ) và áp dụng công thức gần đúng trên, ta được :

  \(\eqalign{  & \cos \left( {{\pi  \over 4} + {\pi  \over {360}}} \right) \approx \cos {\pi  \over 4} - \sin \left( {{\pi  \over 4}} \right).{\pi  \over {360}}  \cr  & \text{Vậy }\,\cos 45^\circ 30' \approx {{\sqrt 2 } \over 2} - {{\sqrt 2 } \over 2}.{\pi  \over {360}} \approx 0,7009 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 4. Vi phân

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài