Bài 28 - 29. Sự sôi

Bình chọn:
4.3 trên 46 phiếu
Bài 28-29.1 trang 79 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.1 trang 79 sách bài tập vật lí 6. Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào là của sự sôi?

Xem lời giải

Bài 28-29.2 trang 79 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.2 trang 79 sách bài tập vật lí 6. Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?

Xem lời giải

Bài 28-29.3 trang 79 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.3 trang 79 sách bài tập vật lí 6. Trong các đặc điểm sau đây, những đặc điểm nào là đặc điểm của sự sôi, những đặc điểm nào là của sự bay hơi?

Xem lời giải

Bài 28-29.4 trang 79 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.4 trang 79 sách bài tập vật lí 6. Hình 28-29.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của nước khi được đun nóng và để nguội

Xem lời giải

Bài 28-29.5 trang 79 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.5 trang 79 sách bài tập vật lí 6. Hình 28-29.2 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun.

Xem lời giải

Bài 28-29.6 trang 80 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.6 trang 80 sách bài tập vật lí 6. Sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng khi được đun nóng

Xem lời giải

Bài 28-29.7 trang 80 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.7 trang 80 sách bài tập vật lí 6. Bảng dưới đây ghi nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của một số chất được xếp theo thứ tự vần chữ cái

Xem lời giải

Bài 28-29.8 trang 81 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.8 trang 81 sách bài tập vật lí 6. Đun nước tới khi nước reo, ta thấy các bọt khí nổi lên từ đáy cốc thí nghiệm, nhưng chúng lại nhỏ dần và có thể biến mất trước khi tới mặt nước.

Xem lời giải

Bài 28-29.9 trang 81 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.9 trang 81 sách bài tập vật lí 6. Xảy ra ở cùng một nhiệt độ xác định đối với mọi chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 28-29.10 trang 81 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.10 trang 81 sách bài tập vật lí 6 Nhiệt kế nào sau đây có thể được dùng trong thí nghiệm về sự sôi của rượu?

Xem lời giải

Bài 28-29.11 trang 81 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.11 trang 81 sách bài tập vật lí 6. Nước chỉ bắt đầu sôi khi các bọt khí vỡ tung trên mặt thoáng.

Xem lời giải

Bài 28-29.12 trang 81 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.12 trang 81 sách bài tập vật lí 6. Nhiệt độ sôi của một chất lỏng phụ thuộc áp suất không khí trên mặt thoáng chất lỏng.

Xem lời giải

Bài 28-29.13 trang 81 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.13 trang 81 sách bài tập vật lí 6. Ở nhiệt độ trong phòng, chỉ có thể có khí ô-xi, không thể có ô-xi lỏng vì

Xem lời giải

Bài 28-29.14 trang 81 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.14 trang 81 sách bài tập vật lí 6. Thủy ngân có nhiệt độ nóng chảy là - 39°C và nhiệt sôi là 357°C. Khi trong phòng có nhiệt độ là 30°C thì thủy ngân

Xem lời giải

Bài 28-29.15 trang 82 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.15 trang 82 sách bài tập vật lí 6. Khi nước trong ấm đun nước đang sôi, người ta không nhìn thấy khói ở ngay miệng vòi ấm

Xem lời giải

Bài 28-29.16 trang 82 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.16 trang 82 sách bài tập vật lí 6. Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước tồn tại cả ở thể rắn và thể lỏng?

Xem lời giải

Bài 28-29.17 trang 82 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.17 trang 82 sách bài tập vật lí 6. Đoạn nào của đường biểu diễn cho biết nước không tồn tại ở thể lỏng?

Xem lời giải

Bài 28-29.18 trang 82 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.18 trang 82 sách bài tập vật lí 6. Nước đá, hơi nước, nước có đặc điểm nào chung sau đây?

Xem lời giải

Bài 28-29.19 trang 82 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.19 trang 82 sách bài tập vật lí 6. Hình 28-29.4 là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của cùng một lượng nước, rượu, ê-te, được đun nóng dần tới khi sôi.

Xem lời giải

Bài 28-29.20 trang 83 SBT Vật Lí 6

Giải bài 28-29.20 trang 83 sách bài tập vật lí 6. Tôi ở đây là "Sự ngưng tụ", vì nếu hơi nước trong khí quyển không ngưng tụ thành nước thì không thể có mưa.

Xem lời giải

Xem thêm