Bài 24 - 25. Sự nóng chảy và sự đông đặc

Bình chọn:
4.3 trên 119 phiếu
Bài 24-25.1 trang 73 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.1 trang 73 sách bài tập vật lí 6. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không xảy ra sự nóng chảy?

Xem lời giải

Bài 24-25.2 trang 73 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.2 trang 73 sách bài tập vật lí 6. Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng?

Xem lời giải

Bài 24-25.3 trang 73 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.3 trang 73 sách bài tập vật lí 6. Tại sao người ta không dùng nước mà phải dùng rượu để chế tạo các nhiệt kế dùng để đo nhiệt độ của không khí?

Xem lời giải

Bài 24-25.4 trang 73 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.4 trang 73 sách bài tập vật lí 6. Bỏ vài cục nước đá lấy từ trong tủ lạnh vào một cốc thủy tinh rồi theo dõi nhiệt độ của nước đá

Xem lời giải

Bài 24-25.5 trang 73 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.5 trang 73 sách bài tập vật lí 6. Bỏ vài cục nước đá vào một cốc thủy tinh. Dùng nhiệt kế theo dõi nhiệt độ của nước đá

Xem lời giải

Bài 24-25.6 trang 73 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.6 trang 73 sách bài tập vật lí 6. Hình 24-25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn

Xem lời giải

Bài 24-25.7 trang 74 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.7 trang 74 sách bài tập vật lí 6. Có khoảng 98 % nước trên bề mặt Trái Đất tồn tại là thể lỏng và khoảng 2% tồn tại ở thể rắn

Xem lời giải

Bài 24-25.8 trang 74 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.8 trang 74 sách bài tập vật lí 6. Trường hợp nào sau đây liên quan tới sự nóng chảy?

Xem lời giải

Bài 24-25.9 trang 75 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.9 trang 75 sách bài tập vật lí 6. Trong thời gian sắt đông đặc, nhiệt độ của nó

Xem lời giải

Bài 24-25.10 trang 75 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.10 trang 75 sách bài tập vật lí 6. Đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần.

Xem lời giải

Bài 24-25.11 trang 75 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.11 trang 75 sách bài tập vật lí 6. Đông đặc và nóng chảy là hai quá trình ngược nhau

Xem lời giải

Bài 24-25.12 trang 75 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.12 trang 75 sách bài tập vật lí 6. Câu nào sau đây nói về nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc là đúng?

Xem lời giải

Bài 24-25.13 trang 75 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.13 trang 75 sách bài tập vật lí 6. Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc để đo nhiệt độ trong thang đo nhiệt độ?

Xem lời giải

Bài 24-25.14 trang 75 SBT Vật lí 6

Giải bài 24-25.14 trang 75 sách bài tập vật lí 6. Tại sao ở các nước hàn đới (nằm sát Bắc cực hoặc Nam cực) chỉ có thể dùng nhiệt kế rượu, không thể dùng nhiệt kế thủy ngân để đo nhiệt độ ngoài trời?

Xem lời giải