Bài 2 trang 245 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao


Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50 ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0 ?

Đề bài

Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0 ?

A. 43, 75ml                        B. 36, 54ml

C. 27, 75 ml                       D. 40, 75mL

Lời giải chi tiết

Chọn B

Giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn .

Đặt thể tích tích dung dịch NaOH cần tìm là V (lít)

Ta có: \(pH = 2 \Rightarrow {\left[ {{H^ + }} \right]_\text{dư}} = {10^{ - 2}}M \Rightarrow {n_{{H^ + }\text{dư}}} = {10^{ - 2}}\left( {V + 0,05} \right)mol.\)

\(\eqalign{
& HCl\,\,\,\,\,\,\, \to {H^ + } + C{l^ - } \cr 
& 0,005\mathrel{\mathop{\kern0pt\longrightarrow}
\limits_{}} 0,005 \cr 
& {H_2}S{O_4} \to 2{H^ + } + SO_4^{2 - } \cr 
& 0,0025\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,005 \cr 
& \Rightarrow {n_{{H^ + }}} = 0,005 + 0,005 = 0,01\,mol \cr 
& NaOH \to N{a^ + } + O{H^ - } \cr 
& 0,25V\buildrel {} \over
\longrightarrow 0,25V \cr} \) 

                             \({H^ + } \;\;\;+ \;\;\;\;\;\;\;O{H^ - } \;\;\to {H_2}O\)

Trước phản ứng   \(0,01\)             \(0,25V\)

Phản ứng          \(\,\,0,25V\;\;\;\buildrel {} \over
\leftarrow \;\;\;\;0,25V\)

Sau Phản ứng \((0,01- 0,25V)\)    \( 0\)

 \(\Rightarrow {n_{{H^ + }\text{dư}}} = 0,01 - 0,025V = {10^{ - 2}}\left( {V + 0,05} \right)mol\)

\(\Rightarrow V =0,03654l= 36,54\,ml.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD