Tiếng Anh 10 Unit 9 Reading


1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following question. 2. Read the text and choose the best tittle for it. 3. Read the text again and decide which paragraph contains the following information. 4. Complete the sentences with the information from the text. Use no more than TWO words for each answer. 5. Work in groups. Discuss the question.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Work in pairs. Look at the pictures and answer the following question.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào các bức tranh và trả lời câu hỏi sau.)

What environmental problems do you see in the pictures?

(Bạn thấy những vấn đề môi trường nào trong các bức tranh?)

Lời giải chi tiết:

Picture A: deforestation

(Tranh A: chặt phá rừng)

Picture B: global warming

(Tranh B: nóng lên toàn cầu)

Picture C: air pollution

(Tranh C: ô nhiễm không khí)

Picture D: extinction of endangered animals

(Tranh D: động vật có nguy cơ tuyệt chủng bị tuyệt chủng)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text and choose the best tittle for it.

(Đọc văn bản và chọn tiêu đề hay nhất.)

a. Environmental problems: What are they?

b. Environmental protection: How important is it?

c. Environmental solutions: How practical are they?

The environment we live in is facing many serious problems. We need to be aware of these problems so that we can find ways to protect nature.

A. Global warming is the rise in the average temperature of the earth's atmosphere. It is one of the biggest issues facing humans today. It can have serious consequences such as rising sea levels, polar ice melting, and extreme weather events like floods or heatwaves.

B. Another environmental problem is the cutting and clearing of natural forests. The loss of forests can have a negative impact on the environment. It can damage the natural habitats of many animals and put wildlife in danger. It can also destroy the natural soil and lead to climate change.

C. Air pollution is also a serious problem. It is mainly caused by waste gases that come out of vehicles, machines, or factories. When these harmful gases combine with the water in the air, they come down as rain or snow, which can damage all forms of life. In addition, this problem leads to global warming and climate change. It is also a major cause of respiratory diseases or even lung cancer.

D. Around the world, the number of endangered animals is rising. Many of them disappear because of pollution and climate change. In addition, humans illegally hunt and kill animals, and catch too many fish at once. This is upsetting the natural balance of ecosystems, which can be harmful to all living and non-living things.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

a. Các vấn đề về môi trường: Chúng là gì?

b. Bảo vệ môi trường: Nó quan trọng như thế nào?

c. Các giải pháp môi trường: Chúng thực tế như thế nào?

Môi trường chúng ta sống đang phải đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Chúng ta cần nhận thức rõ những vấn đề này để có thể tìm cách bảo vệ thiên nhiên.

A. Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của khí quyển trái đất. Đó là một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt ngày nay. Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao, băng tan ở hai cực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt hoặc sóng nhiệt.

B. Một vấn đề môi trường khác là chặt phá rừng tự nhiên. Việc mất rừng có thể có tác động tiêu cực đến môi trường. Nó có thể làm hư hại môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật và khiến động vật hoang dã gặp nguy hiểm. Nó cũng có thể phá hủy đất tự nhiên và dẫn đến biến đổi khí hậu.

C. Ô nhiễm không khí cũng là một vấn đề nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do khí thải từ xe cộ, máy móc hoặc nhà máy. Khi những khí độc hại này kết hợp với nước trong không khí, chúng sẽ tạo thành mưa hoặc tuyết, có thể gây hại cho mọi dạng sống. Ngoài ra, vấn đề này còn dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Nó cũng là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về đường hô hấp hay thậm chí là ung thư phổi.

D. Trên khắp thế giới, số lượng các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng đang tăng lên. Nhiều con trong số chúng biến mất vì ô nhiễm và biến đổi khí hậu. Ngoài ra, còn vì con người săn bắt và giết động vật một cách bất hợp pháp và đánh bắt quá nhiều cá cùng một lúc. Điều này đang làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên của các hệ sinh thái, có thể gây hại cho tất cả các sinh vật sống và không sống.

Lời giải chi tiết:

Đoạn A nói về vấn đề nóng lên toàn cầu, đoạn B nói về nạn chặn cây phá rừng tự nhiên, đoạn C nói về ô nhiễm không khí, đoạn D nói về sự tuyệt chủng loài. Đây đều là các vấn đề về môi trường => chọn a.

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the text again and decide which paragraph contains the following information.

(Đọc lại văn bản và quyết định xem đoạn văn nào chứa thông tin sau.)

Information

Paragraph

1. an example of harmful substances in the air and water

 

2. one of the reasons for destroying wildlife habitats

 

3. an increase in the level of the world’s oceans

 

4. an effect of illegal hunting on the ecosystem

 

Lời giải chi tiết:

Information

Paragraph

1. an example of harmful substances in the air and water

(một ví dụ về các chất độc hại trong không khí và nước)

C

2. one of the reasons for destroying wildlife habitats

(một trong những lý do phá hủy môi trường sống của động vật hoang dã)

B

3. an increase in the level of the world’s oceans

(sự gia tăng mực nước biển trên thế giới)

A

4. an effect of illegal hunting on the ecosystem

(ảnh hưởng của săn bắn trái phép đối với hệ sinh thái)

D

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Complete the sentences with the information from the text. Use no more than TWO words for each answer.

(Hoàn thành các câu với thông tin từ văn bản. Không sử dụng nhiều hơn HAI từ cho mỗi câu trả lời.)

1. Global warming can cause extreme _______ such as floods or heatwaves.

2. The natural _______ of many animals can be destroyed in the process of cutting down forests.

3. One of the main causes of air pollution is _______ produced by machines and factories.

4. When many animals disappear, this damages the natural balance of _______.

Lời giải chi tiết:

1. Global warming can cause extreme weather events such as floods or heatwaves.

(Sự nóng lên toàn cầu có thể gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lũ lụt hoặc sóng nhiệt.)

Thông tin: It can have serious consequences such as rising sea levels, polar ice melting, and extreme weather events like floods or heatwaves.

(Nó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mực nước biển dâng cao, băng tan ở hai cực và các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt như lũ lụt hoặc sóng nhiệt.)

2. The natural habitats of many animals can be destroyed in the process of cutting down forests.

(Môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật có thể bị phá hủy trong quá trình chặt phá rừng.)

Thông tin: It can damage the natural habitats of many animals and put wildlife in danger.

(Nó có thể làm hư hại môi trường sống tự nhiên của nhiều loài động vật và khiến động vật hoang dã gặp nguy hiểm.)

3. One of the main causes of air pollution is waste gases produced by machines and factories.

(Một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí là các chất khí thải do máy móc và nhà máy.)

Thông tin: It is mainly caused by waste gases that come out of vehicles, machines, or factories.

(Nguyên nhân chủ yếu là do khí thải từ xe cộ, máy móc hoặc nhà máy.)

4. When many animals disappear, this damages the natural balance of ecosystem.

(Khi nhiều loài động vật biến mất, điều này làm hỏng sự cân bằng tự nhiên của hệ sinh thái.)

Thông tin: This is upsetting the natural balance of ecosystems, which can be harmful to all living and non-living things.

(Điều này đang làm đảo lộn sự cân bằng tự nhiên của các hệ sinh thái, có thể gây hại cho tất cả các sinh vật sống và không sống.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Work in groups. Discuss the question.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

Which of the problems mentioned in the text do you think is the most serious in Viet Nam?

(Bạn nghĩ vấn đề nào được đề cập trong bài đọc là vấn đề nghiêm trọng nhất ở Việt Nam?)

Lời giải chi tiết:

From my point of view, air pollution is the most serious problem in Viet Nam, especially in big cities like Hanoi and Ho Chi Minh City.

(Theo quan điểm của tôi, ô nhiễm không khí là vấn đề nghiêm trọng nhất ở Việt Nam, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.


Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Speaking

  1. Work in pairs. Match the environmental problems with the suggested solutions. 2. Work in pairs. Complete the presentation outline below with the information in the box. 3. Work in groups. Choose an environmental problem in 1 and make a presentation on the solutions to it. Use the expressions below to help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Listening

  1. Work in pairs an answer the question. 2. Nam and Mai are talking about Mai’s project on ways to save endangered animals. Listen to the conversation and decide whether the statements are true (T) or false (F). 3. Listen to the conversation again and complete the notes. Use ONE word for each gap. 4. Work in groups and answer the questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Writing

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Read the text about WWF and complete the table. 3. Write a paragraph (120-150 words) about Save the Elephants, using the information in the table below.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversations with the words in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Make similar conversations making and responding to apologies. Use the expressions below to help you. 1. Read the text and complete each blank of the fact file about Earth Hour with ONE word. 2. Work in pairs. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 9 Looking back

  Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Then practise saying the sentences with a natural rhythm. Choose the correct word to complete each sentence. Change the following sentences into reported speech.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí