Tiếng Anh 10 Unit 1 Listening


1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer to Question 2 above is correct or not. 3. Listen to the talk show and decide whether the statements are true (T) or false (F). 4. Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording. 5. Work in groups. Discuss the following question.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Family support (Sự ủng hộ từ gia đình)

1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và trả lời các câu hỏi.)

1. What can you see in the picture?

(Bạn có thể nhìn thấy gì từ bức tranh?)

2. What do you think the students is talking about?

(Bạn nghĩ các bạn học sinh đang nói về cái gì?)

Lời giải chi tiết:

1. I can see two people taking part in a talk show about Family life. A woman is asking a student with a gold medal around his neck.

(Tôi có thể thấy hai người cùng tham gia một talk show về Cuộc sống gia đình. Một phụ nữ đang hỏi một học sinh mà đang đeo huy chương vàng trên cổ.)

2. In my opinion, the student is talking about his family, his responsibilities in the family and how his parents help him in his studies.

(Theo tôi, bạn học sinh đang nói về gia đình, trách nhiệm của mình trong gia đình và cách bố mẹ giúp đỡ bạn ấy trong học tập.)

Bài 2

2. Listen to the introduction to the talk show and check whether your answer to Question 2 above is correct or not.

(Nghe phần giới thiệu của chương trình trò chuyện và kiểm tra xem câu trả lời của em cho Câu hỏi 2 đúng hay không.)

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 3

3. Listen to the talk show and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Nghe chương trình trò chuyện và quyết định những câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

 

T

F

1. There are three people in Hieu's family.

(Có ba người trong gia đình của Hiếu.)

 

 

2. Hieu's parents teach him physics.

(Bố mẹ của Hiếu dạy anh ấy môn vật lý.)

 

 

3. When Hieu needs help, his brother always helps him.

(Khi Hiếu cần giúp đỡ, anh của anh ấy luôn giúp đỡ.)

 

 

4. Hieu's family routines help them spend some time together every week.

(Các hoạt động hằng ngày của gia đình Hiếu giúp họ dành chút thời gian bên nhau mỗi tuần.)

 

 

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 4

4. Listen again and complete each sentence with ONE word from the recording.

(Nghe lại và hoàn thành mỗi câu với MỘT từ từ bài nghe.)

1. Hieu's parents always listen to him and cheer him up whenever he has ________.

2. His parents' _________ and trust give him strength to carry on.

3. Hieu's brother is his best friend. He shares his happy and __________ moments with him.

Lời giải chi tiết:

Đang cập nhật!

Bài 5

5. Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

How can parents help their children achieve success in their studies?

(Cha mẹ có thể giúp con cái đạt được thành công trong học tập như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

A: Hey B, how can parents help their children achieve success in their studies in your opinion?

B: Well, I think that parents should help their children’s homework. While their child does homework, be available to interpret assignment instructions, offer guidance, answer questions, and review the completed work.

A: That’s right. Supporting the children in their homework is an effective way that parents can do to help their children achieve success in their studies. What do you think, C?

C: I totally agree with B’s opinion. Besides, parents should teach their children organizational skills to help them become successful in their studies.

A: That’s what I just thought. When kids are organized, they can stay focused instead of spending time hunting things down and getting sidetracked. Therefore, their study’s outcome will be surely good.

Tạm dịch:

A: Này B, theo bạn làm thế nào để cha mẹ có thể giúp con cái đạt được thành công trong học tập?

B: Chà, mình nghĩ rằng cha mẹ nên giúp con cái họ với bài tập về nhà. Trong khi con họ làm bài tập về nhà, hãy sẵn sàng giải thích các hướng dẫn bài tập, đưa ra hướng dẫn, trả lời câu hỏi và xem lại bài tập đã hoàn thành.

A: Đúng vậy. Hỗ trợ con làm bài tập về nhà là một cách hiệu quả mà cha mẹ có thể làm để giúp con đạt được thành công trong học tập. Bạn nghĩ sao, C?

C: Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của B. Bên cạnh đó, cha mẹ nên dạy con kỹ năng tổ chức, sắp xếp để giúp con thành công trong học tập.

A: Đó là những gì mình vừa nghĩ. Khi trẻ có tổ chức, chúng có thể tập trung thay vì dành thời gian tìm kiếm mãi mọi thứ và rồi lạc hướng, lộn xộn. Do đó, kết quả học tập của các em chắc chắn sẽ tốt.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 1 Writing

  1. Work in groups. Which of the following activities in the pictures do you think can be family routines? 2. Read Joey’s email about his family routines and complete the table with the information from it. 3. Complete the email about Dong’s family routines using the information in the box.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in groups of three. 2. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether family members should spend time together. 1. Read the text and list the five family values of British people in the 21st century in the table below. 2. Work in pairs. Discuss whether Vietnamese people have similar family values.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 Looking back

  Listen and write /br/, /kr/ or /tr/ above the word that has the corresponding consonant blends. Then practise reading the sentences. Complete the text. Use the correct forms of the word and phrases in the box. There is a mistake in each sentence below. Find the mistake and correct it.

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 Project

  Work in groups. Do a research on Family Day in Viet Nam or other countries in the world. Present your findings to the class. Your presentation should include

 • Tiếng Anh 10 Unit 1 Speaking

  1. Below are reasons why children should or shouldn’t do housework. Put them in the correct column. Add some more if you can. 2. Work in pairs. Complete the conversation between Anna, Nam, and Minh using some ideas from 1. Then listen to the conversation and check your answer. 3. Work in groups. Have similar conversations exchanging opinions about whether children should or shouldn’t do housework. You can use the ideas from 1 and the reading text.

>> Xem thêm