Tiếng Anh 10 Unit 6 Writing


1. Choose suitable information from the box below to complete the table. 2. Work in pairs. Do you think both men and women can do the surgeon’s job well? Give reasons. Use the ideas below to help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the surgeon's job. Use these guiding questions to help you.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Writing about jobs for men and women

(Viết về những công việc cho nam giới và phụ nữ)

1. Choose suitable information from the box below to complete the table.

(Chọn thông tin phù hợp từ hộp bên dưới để hoàn thành bảng.)

The surgeon’s job

Main responsibilities

Main qualities

 A. Performing operations on patients

(Thực hiện các phẫu thuật trên bệnh nhân)

B. Medical knowledge

(Kiến thức y học)

C. Physical and mental strength

(Thể lực và trí lực)

D. Welcoming and serving customers

(Tiếp đón và phục vụ khách hàng)

E. Good persuasion skills

(Kỹ năng thuyết phục tốt)

F. Making important decisions about patients' health and safety

(Đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân)

G. Excellent eyesight and skillful hands

(Thị lực tuyệt vời và đôi tay khéo léo)

H. Good teamwork and communication skills

(Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt)

Lời giải chi tiết:

The surgeon’s job

(Công việc của bác sĩ phẫu thuật)

Main responsibilities

(Trách nhiệm chính)

Main qualities

(Phẩm chất chính)

A. Performing operations on patients

(Thực hiện các phẫu thuật trên bệnh nhân)

D. Welcoming and serving customers

(Tiếp đón và phục vụ khách hàng)

F. Making important decisions about patients' health and safety

(Đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân)

B. Medical knowledge

(Kiến thức y học)

C. Physical and mental strength

(Thể lực và trí lực)

E. Good persuasion skills

(Kỹ năng thuyết phục tốt)

G. Excellent eyesight and skillful hands

(Thị lực tuyệt vời và đôi tay khéo léo)

H. Good teamwork and communication skills

(Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in pairs. Do you think both men and women can do the surgeon’s job well? Give reasons. Use the ideas below to help you.

(Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng cả nam và nữ đều có thể làm tốt công việc của bác sĩ phẫu thuật không? Đưa ra lý do. Sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn.)

- Men and women have the same abilities to learn and apply medical knowledge.

(Nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau.)

- Women can be as mentally strong as men.

(Nữ giới có thể mạnh mẽ về mặt tinh thần như nam giới.)

- Men and women can perform long and tiring operations.

(Nam và nữ có thể thực hiện các ca mổ kéo dài và mệt mỏi.)

- Both men and women can make great surgeons.

(Cả nam và nữ đều có thể làm bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời.)

Lời giải chi tiết:

I think that both men and women can do the surgeon’s job well. First of all, men and women have the same abilities to learn and apply medical knowledge. Besides, women can be as mentally strong as men. Therefore, women can perform long and tiring operations as well. Finally, both men and women can make great surgeons.

(Tôi nghĩ rằng cả nam và nữ đều có thể làm tốt công việc của bác sĩ phẫu thuật. Trước hết, nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau. Bên cạnh đó, nữ giới có thể mạnh mẽ về mặt tinh thần như nam giới. Do đó, nữ giới cũng có thể thực hiện các ca mổ kéo dài và mệt mỏi. Cuối cùng, cả nam và nữ đều có thể làm bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the surgeon's job. Use these guiding questions to help you.

(Viết đoạn văn (120 - 150 từ) về công việc của bác sĩ phẫu thuật. Sử dụng những câu hỏi hướng dẫn này để giúp bạn.)

- Is the job traditionally done by men or women?

(Công việc theo truyền thống do nam hay nữ làm?)

- What are the main responsibilities of the job? Give details.

(Những trách nhiệm chính của công việc là gì? Đưa ra những chi tiết.)

- What qualities do people need for the job? Give details or / and explanations.

(Con người cần những phẩm chất gì cho công việc? Đưa ra chi tiết hoặc / và giải thích.)

- Can both men and women do It? Give reasons. 

(Nam và nữ đều có thể làm được không? Đưa ra lý do.)

- Will people benefit from having both male and female surgeons?

(Mọi người sẽ được lợi khi có cả bác sĩ nam và nữ không?)

Lời giải chi tiết:

The surgeon’s job is both exciting and difficult. Being a surgeon means performing operations onpatients, welcoming and serving customers, and making important decisions about patients' health and safety. To take these responsibilities well, you need to have some main qualities including medical knowledge, physical and mental strength, good persuasion skills, excellent eyesight and skillful hands, and good teamwork and communication skills. This job is traditionally done by men as they think men have better medical knowledge that women. However, these days, both men and women can make great surgeons. First of all, men and women have the same abilities to learn and apply medical knowledge. Besides, women can be as mentally strong as men. Therefore, women can perform long and tiring operations as well. Furthermore, people will benefit from having both male and female surgeons, for example, female surgeons help female patients to be less shy about gynecological examination and operation.

Tạm dịch:

Công việc của bác sĩ phẫu thuật vừa thú vị vừa khó khăn. Trở thành bác sĩ phẫu thuật có nghĩa là thực hiện các cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân, chào đón và phục vụ khách hàng, đồng thời đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân. Để đảm nhận tốt những trách nhiệm này, bạn cần có một số phẩm chất chính bao gồm kiến thức y học, thể lực và trí lực, kỹ năng thuyết phục tốt, thị lực tốt và đôi tay khéo léo, kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm tốt. Công việc này theo truyền thống do nam giới làm vì họ cho rằng nam giới có kiến thức về y học tốt hơn phụ nữ. Tuy nhiên, ngày nay, cả nam giới và nữ giới đều có thể làm những bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời. Trước hết, nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau. Bên cạnh đó, phụ nữ có thể mạnh mẽ về mặt tinh thần như đàn ông. Do đó, nữ giới cũng có thể thực hiện các ca mổ kéo dài và mệt mỏi. Hơn nữa, mọi người sẽ được hưởng lợi khi có cả bác sĩ nam và nữ, chẳng hạn như bác sĩ nữ sẽ giúp bệnh nhân nữ bớt ngại ngùng khi khám phụ khoa và phẫu thuật.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Communication and Culture / CLIL

  1. Read the text and fill the timeline about women’s football. 2. Work in pairs. Fill the timeline about women’s football in Viet Nam.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Looking back

  1. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 2. Do the crossword. Use the words you have learnt in this unit. 3. Each of the following sentences has a mistake. Underline it and write the correct word(s) in the space given.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Project

  Work in groups. Choose any class in your school and do a survey to find out:

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and tell your partner what this woman’s job is. 2. Listen to a talk about Valentina Tereshkova. Choose the best answer to complete each sentence. 3. Listen again and give short answers to the following questions. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking

  1. Work in pairs. Decide which jobs are traditionally considered male or female. Use the expressions given to help you. 2. Work in pairs. Discuss why the jobs mentioned in 1 are traditionally done by men or women. Use the ideas below to help you. 3. Work in groups of three. Talk about your career choice(s).

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí