Tiếng Anh 10 Unit 8 Listening


1. Work in pairs. Tick (✓) what you often do to prepare before a new lesson. 2. Listen to the first part of the conversation between a teacher and her students, then answer the following questions. 3. Listen to the second part of the conversation and complete the flow chart with no more than TWO words. 4. Work in groups. Discuss the questions.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Blended learning

1. Work in pairs. Tick () what you often do to prepare before a new lesson.

(Làm việc theo cặp. Đánh dấu (✓) những việc bạn thường làm để chuẩn bị trước bài học mới.)

 

Read materials for the new lesson (textbooks)

 

Watch videos related to the lesson

 

Search information related to the new lesson

 

Review old lessons

Lời giải chi tiết:

Read materials for the new lesson (textbooks)

(Đọc tài liệu cho bài mới (SGK)

 

Watch videos related to the lesson

(Xem các video liên quan đến bài)

Search information related to the new lesson

(Tìm kiếm thông tin liên quan đến bài mới)

Review old lessons

(Ôn bài cũ)

Bài 2

2. Listen to the first part of the conversation between a teacher and her students, then answer the following questions.

(Nghe phần đầu tiên của cuộc trò chuyện giữa một giáo viên và học sinh của cô ấy, sau đó trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the teacher talking about?

2. What has she uploaded on Eclass?


Bài 3

3. Listen to the second part of the conversation and complete the flow chart with no more than TWO words.

(Nghe phần thứ hai của cuộc trò chuyện và hoàn thành sơ đồ với không quá HAI từ.)
Bài 4

4. Work in groups. Discuss the questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi.)

Which is more effective: blended or traditional learning? Why?

(Cách nào hiệu quả hơn: học tập kết hợp hay học truyền thống? Vì sao?)


Lời giải chi tiết:

 

From my point of view, blended learning is more effective than traditional learning. The main reason is that students can focus on content like new vocabulary or pronunciations while using their self-paced, online material on their own time. In live sessions, the teacher can work with students to support their unique needs and goals. No class time is wasted covering material students already know or that they can practice on their own. Learning is maximized with more effective and authentic learning time in each environment.

(Theo quan điểm của tôi, học tập kết hợp hiệu quả hơn cách học truyền thống. Lý do chính là học sinh có thể tập trung vào nội dung bài học như từ vựng hoặc cách phát âm mới trong khi sử dụng tài liệu trực tuyến theo nhịp độ học của riêng họ. Trong các buổi học trực tiếp, giáo viên có thể làm việc với học sinh để hỗ trợ các nhu cầu và mục tiêu riêng của họ. Không cần lãng phí thời gian dạy lại các nội dung mà học sinh đã biết hoặc họ có thể tự thực hành. Việc học tập được tối đa hóa với thời gian học tập hiệu quả và đích thực hơn trong từng môi trường.)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Writing

  1. Work in pairs. Discuss and tick (✓) the benefits of blended learning. 2. Work in groups. Use the benefits in 1 and your own ideas to complete the following outline. 3. Use the outline in 2 and expressions below to write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits of blended learning.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Communication and Culture / CLIL
 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Looking back

  Listen and underline the stressed words in the sentences. Then practise reading them. Complete the sentences using the words in the box. Complete the sentences with who, which, that or whose. You may use more than one relative pronoun in some sentences.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Speaking

  1. Put the advantages and disadvantages of online learning from the box into suitable categories. You may add more to each category. 2. Work in groups. Each group chooses to be either For or Against online learning. Discuss and provide explanations to support your side. Use the table below to note your ideas. 3. Work with a classmate from the opposite group. Discuss your opinions about online learning. Use your notes in 2.

 • Tiếng Anh 10 Unit 8 Reading

  1. Work in pairs. Look at the photos and answer the questions. 2. Read the texts. What are the two students talking about? Choose the correct answer. 3. Read the texts again and decide who mentions the following by putting a tick (✓) in the correct box. 4. Work in pairs. Discuss the following questions.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.