Tiếng Anh 10 Unit 2 Project


Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend event. Think of activities that you can organise during the weekend. You should also provide the reasons and expected results of each activity you suggest.

Đề bài

Go Green Weekend (Cuối tuần sống xanh)

Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend event. Think of activities that you can organise during the weekend. You should also provide the reasons and expected results of each activity you suggest.

(Làm việc nhóm. Lập kế hoạch cho sự kiện Go Green Weekend. Nghĩ về các hoạt động mà bạn có thể tổ chức vào cuối tuần. Bạn cũng nên đưa ra lý do và kết quả mong đợi của mỗi hoạt động mà bạn đề xuất.)

Present your plan to the class. Your presentation should include the following:

(Trình bày kế hoạch của bạn trước lớp. Bài thuyết trình của bạn nên bao gồm những điều sau)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết


I’m going to present my plan for a Go Green Weekend event. There will be 4 activities in this event. The first activity is picking up litter in the city park. People will take part in this activity on Sunday morning. The park is dirty because many people drop litter on the paths. Therefore, picking up litter will make the park cleaner and more beautiful. The second activity is planting trees on Sunday morning. A lot of big trees in the city park died in the last storm, so there is a need for planting more trees. Besides, it will provide shade and make the air fresh. The third activity that is organised in this event is exchanging organic food in the city hall. On Sunday afternoon, all families that have extra organic food will bring them to the hall and exchange food with the others. This will avoid waste from food and help them save money. The last activity is opening a secondhand market on Sunday afternoon. The reason for organising this activity is that people need new clothes and their old ones are still good for others. This will reduce waste that is harmful to the environment. Those are all of my activities for the Go Green Weekend event.

Tạm dịch:

Tôi sẽ trình bày kế hoạch của mình cho sự kiện Go Green Weekend. Sẽ có 4 hoạt động trong sự kiện này. Hoạt động đầu tiên là nhặt rác trong công viên thành phố. Mọi người sẽ tham gia hoạt động này vào sáng Chủ nhật. Công viên bẩn vì nhiều người vứt rác bừa bãi trên các lối đi. Vì vậy, việc nhặt rác sẽ giúp công viên sạch đẹp hơn. Hoạt động thứ hai là trồng cây vào sáng chủ nhật. Rất nhiều cây lớn trong công viên thành phố bị chết trong đợt bão vừa qua nên cần phải trồng thêm cây xanh. Bên cạnh đó, nó sẽ cung cấp bóng râm và làm cho không khí trong lành. Hoạt động thứ ba được tổ chức trong sự kiện này là trao đổi thực phẩm hữu cơ tại tòa thị chính thành phố. Vào chiều Chủ nhật, tất cả các gia đình có thực phẩm hữu cơ còn dư sẽ đem đến hội trường và trao đổi thực phẩm với những gia đình khác. Điều này sẽ tránh lãng phí thức ăn và giúp họ tiết kiệm tiền. Hoạt động cuối cùng là mở chợ đồ cũ vào chiều Chủ nhật. Lý do tổ chức hoạt động này là mọi người cần quần áo mới và quần áo cũ của họ vẫn còn tốt cho những người khác. Điều này sẽ làm giảm chất thải có hại cho môi trường. Đó là tất cả các hoạt động của tôi cho sự kiện Go Green Weekend.


Bình chọn:
3.8 trên 10 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Looking back

  Listen and underline the words with the consonant blends /kl/, /pl/, /gr/ or /pr/. Then practise reading the sentences. Complete the sentences. Use the words and phrases in the box. Choose the best answers.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Communication and culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Make similar conversations asking for and giving advice about green living. Use the expressions below to help you. 1. Read the text and complete the table. 2. Work in pairs. Discuss things you can do to reduce your carbon footprint.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Writing

  1. Work in pairs. Match the suggestions for improving the environment with their expected results. 2. Read the incomplete paragraph about ways to improve the environment. Fill in the blanks with the words and phrases from the box. 3. Add two more suggestions to improve the environment in your school to the paragraph in 2. Use the ideas in 1 to help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. 2. Listen to an announcement about a Go Green Weekend event and decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen again and complete each gap in the table with ONE word from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following question.

 • Tiếng Anh 10 Unit 2 Speaking

  1. Which of the following activities do you think teenagers should or shouldn’t do to live green? Put a tick (✓) in the appropriate column. 2. The table below presents the reasons why teenagers should or shouldn’t do the activities in 1. Work in pairs and match them with the activities. 3. Work in groups. Discuss and present your ideas about what you should or shouldn’t do to live green.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí