Tiếng Anh 10 Unit 5 Speaking


1. Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to help you. 2. Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to help you prepare a group presentation. 3. Present your ideas to the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Inventions and how they are used

(Các phát minh và cách chúng được sử dụng)

1. Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to help you.

(Làm việc theo cặp. Nói về công dụng của những phát minh này. Sử dụng các biểu thức dưới đây để giúp bạn.)

Inventions

Main uses

1. the Internet

communicate over long distances

2. e-readers

store and read text

3. robots

do difficult or dangerous task effectively

4. 3D printing

make three dimensional objects

5. driverless cars

travel around without a person in control

Phương pháp giải:

Cấu trúc:  

S + help(s)/ allow(s) us to do sth: ... giúp/ cho phép chúng ta làm việc gì

We/ People (can) use sth to do/ for sth: Chúng ta/ Mọi người có thể sử dụng... để...

S + is/ are used for sth/ doing sth: ... được sử dụng cho việc...

Lời giải chi tiết:

1. The Internet allows us to communicate over long distances.

(Internet cho phép chúng ta giao tiếp trên một khoảng cách xa.)

2. People use e-readers to store and read text.

(Mọi người sử dụng thiết bị đọc sách điện tử để lưu trữ và đọc văn bản.)

3. Robots are used for doing difficult or dangerous tasks effectively.

(Người máy được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ khó khăn hoặc nguy hiểm một cách hiệu quả.)

4. 3D printing helps us to make three dimensional objects.

(In 3D giúp chúng ta tạo ra các vật thể ba chiều.)

5. We use driverless cars to travel around without a person in control.

(Chúng tôi sử dụng xe ô tô không người lái để đi lại mà không có người điều khiển.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to help you prepare a group presentation.

(Làm việc nhóm. Nói thêm về một trong những phát minh trong 1. Sử dụng dàn ý bên dưới để giúp bạn chuẩn bị bài thuyết trình nhóm.)

Talking about an invention (Nói về một phát minh)

Introduction: (Giới thiệu)

What is it? (Nó là gì?)

Development: (Sự phát triển)

- What are its uses? What are some examples?

(Công dụng của nó là gì? Một số ví dụ là gì?)

- Have you ever used it? When/ Where/ How (often) do you use it?

(Bạn đã bao giờ sử dụng nó? Bạn sử dụng nó khi nào / ở đâu / Làm thế nào (thường xuyên)?)

Conclusion: (Kết luận)

- How important is it in our daily life?

(Nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta?)

- Do you like using it?

(Bạn có thích sử dụng nó không?)

Lời giải chi tiết:

Talking about an invention (Nói về một phát minh)

Introduction: (Giới thiệu)

It is the Internet. (Đó là Internet.)

Development: (Sự phát triển)

- The Internet is used to communicate over long distances. People access to the Internet and use many websites to interact with others like Facebook, Instagram, Skype,…

(Internet được sử dụng để liên lạc trên một khoảng cách xa. Mọi người truy cập Internet và sử dụng nhiều trang web để tương tác với những người khác như Facebook, Instagram, Skype,…)

- I use the Internet every day. I use it at school and at home. The Internet helps me manage difficult task and assist me to find solutions quickly. At home, it provides me entertainment with online music, games and movies,…

(Tôi sử dụng Internet hàng ngày. Tôi sử dụng nó ở trường và ở nhà. Internet giúp tôi quản lý công việc khó khăn và hỗ trợ tôi tìm ra đáp án nhanh chóng. Ở nhà, nó cung cấp cho tôi giải trí với âm nhạc trực tuyến, trò chơi và phim,…)

Conclusion: (Kết luận)

I like using the Internet. I think Internet is very important in our daily life. It makes our lives easier and more convenient.

(Tôi thích sử dụng Internet. Tôi nghĩ rằng Internet rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Present your ideas to the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

(Trình bày ý kiến của bạn cho cả lớp. Sau đó bình chọn nhóm thuyết trình thú vị nhất.)

Lời giải chi tiết:

Hello everyone. Today I am presenting a very useful invention. It is the Internet. The Internet is used to communicate over long distances. People access to the Internet and use many websites to interact with others like Facebook, Instagram, Skype,… I use the Internet every day. I use it at school and at home. The Internet helps me manage difficult task and assist me to find solutions quickly. At home, it provides me entertainment with online music, games and movies,… I like using the Internet. I think Internet is very important in our daily life. It makes our lives easier and more convenient.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Hôm nay tôi trình bày một phát minh rất hữu ích. Đó là mạng Internet. Internet được sử dụng để liên lạc trên một khoảng cách xa. Mọi người truy cập Internet và sử dụng nhiều trang web để tương tác với những người khác như Facebook, Instagram, Skype,… Tôi sử dụng Internet hàng ngày. Tôi sử dụng nó ở trường và ở nhà. Internet giúp tôi quản lý công việc khó khăn và hỗ trợ tôi tìm ra đáp án nhanh chóng. Ở nhà, nó cung cấp cho tôi giải trí với âm nhạc trực tuyến, trò chơi và phim,… Tôi thích sử dụng Internet. Tôi nghĩ rằng Internet rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nó làm cho cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn và thuận tiện hơn.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.


Bình chọn:
4.6 trên 15 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening

  1. Complete the sentences with the words in the box. 2. Listen to a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word. 3. Listen again. Put a tick (✓) next to the correct way and a cross (x) next to the wrong way to use RoboVacuum. 4. What other buttons do you want RoboVacuum to have? Add them to the picture below and tell your friend about them.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Writing

  1. Choose an invention in this unit. Draw a diagram to show how it is used. Then work in groups to guess one another’s inventions. 2. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the expressions and the prompts below to help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) to describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete a conversation at a computer store with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Role – play similar conversations about other devices you want to buy. Use the example in 1 and the expressions below to help you. 1. Read the text below. Match the highlighted words and phrase with their meanings. 2. Look at the advertisements. Decide which one is most suitable for each person below.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Looking back

  Solve the crossword. Use the three-syllable nouns in this unit. Read out the correct answers in pairs when you finish. Circle the correct answers.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Project

  Work in groups. Your class is organizing a Technology Fair. The theme is “inventions for the classroom”. Each group is presenting a useful invention for the classroom. This can be existing or new invention.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.