Tiếng Anh 10 Unit 7 Looking back


Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences. Complete the text with the correct forms of the verbs in the box. Write another sentence using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation

Video hướng dẫn giải

Pronunciation

 Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences.

(Nghe và đánh dấu trọng âm chính trong các từ được in đậm. Sau luyện nói các câu.)


1. WWF is the world’s largest non-profit environmental organisation.

(WWF là tổ chức môi trường phi lợi nhuận lớn nhất thế giới.)

2. Viet Nam has become a more active participant in the international community.

(Việt Nam đã trở thành một bên tham gia tích cực hơn vào cộng đồng quốc tế.)

3. Japan is the biggest financial provider to this economi corganisation.

(Nhật Bản là nhà cung cấp tài chính lớn nhất cho tổ chức kinh tế này.)

4. UNICEF helps disadvantaged teenagers continue their education.

(UNICEF giúp thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học.)

5. There are many educational opportunities for Vietnamese students now.

(Có rất nhiều cơ hội học tập cho sinh viên Việt Nam hiện nay.)

Lời giải chi tiết:

environˈmental /ɪnˌvaɪrənˈmentl/ (adj): liên quan đến môi trường

organiˈsation /ˌɔːɡənaɪˈzeɪʃn/ (n): tổ chức

parˈticipant /pɑːˈtɪsɪpənt/ (n): người tham gia, thành viên

interˈnational /ˌɪntəˈnæʃnəl/ (adj): quốc tế

comˈmunity /kəˈmjuːnəti/ (n): cộng đồng

ecoˈnomic /ˌiːkəˈnɒmɪk/ - /ˌekəˈnɒmɪk/ (adj): liên quan đến kinh tế

disadˈvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/(adj): thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn

eduˈcation /ˌedʒuˈkeɪʃn/ (n): giáo dục

eduˈcational /ˌedʒuˈkeɪʃənl/ (adj): liên quan đến giáo dục

opporˈtunities /ˌɒpəˈtjuːnətiz/: những cơ hội

Quảng cáo
decumar

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

Vocabulary

Complete the text with the correct forms of the verbs in the box.

(Hoàn thành văn bản với dạng đúng của các động từ trong hộp.)

aim

enter

promote

commit

welcome

As a member of various international organisations, Viet Nam can (1) ________ into relations with other countries in the international community. Our country (2) ________ to work closely with these organisations to achieve their aims.

As Viet Nam (3) ________ to develop its economy, it (4) _______ foreign investors. Viet Nam also creates good conditions for both international and local businesses. This will help (5) _______ our economic growth.

Phương pháp giải:

aim (v): nhằm

enter (v): bước vào

promote (v): thúc đẩy

commit (v): cam kết

welcome (v): chào đón

Lời giải chi tiết:

1. enter

2. commits

3. aims

4. welcomes

5. promote

As a member of various international organisations. Viet Nam can enter into relations with other countries in the international community. Our country commits to work closely with these organisations to achieve their aims.

As Viet Nam aims to develop its economy, it welcomes foreign investors. Viet Nam also creates good conditions for both international and local businesses. This will help promote our economic growth.

Tạm dịch:

Với tư cách là thành viên của nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam có thể bước vào những mối quan hệ với các nước trong cộng đồng quốc tế. Quốc gia của chúng ta cam kết hợp tác chặt chẽ với các tổ chức này để đạt được mục tiêu của họ.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp quốc tế và địa phương. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chúng ta.

Grammar

Video hướng dẫn giải

Grammar

Write another sentence using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one.

(Viết một câu khác sử dụng (các) từ trong ngoặc. Đảm bảo rằng nó có cùng ý nghĩa với câu trước đó.)

1. Viet Nam wasn’t as attractive to foreign tourists as it is nowadays. (more attractive)

=> __________________________________

2. The United Nations is the largest international organisation. (larger)

=> __________________________________

3. The international market wasn’t as competitive as it is now. (more competitive)

=> __________________________________

4. No other country is a bigger financial provider to this organisation than Japan. (the biggest)

=> __________________________________

Phương pháp giải:

Chúng ta dùng so sánh hơn của tính từ để:

- So sánh một người hoặc vật với người hoặc vật khác.

- Cho thấy sự thay đổi

Công thức:

1. So sánh hơn của tính từ ngắn: adj + -er + (than)

2. So sánh hơn của tính từ dài: more + adj + (than)

Chúng ta dùng so sánh nhất của tính từ để so sánh một người hoặc vật với toàn bộ nhóm của người hoặc vật đó. 

Công thức: 

1. So sánh nhất của tính từ ngắn: the adj + -est + (N)

2. So sánh nhất của tính từ dài: the most + adj + (N)

Lời giải chi tiết:

1. Viet Nam is more attractive to foreign tourists nowadays than it was.

(Việt Nam ngày nay hấp dẫn hơn đối với khách du lịch nước ngoài so với trước đây.)

2. No other international organisation is larger than the United Nations.

(Không có tổ chức quốc tế nào khác lớn hơn Liên hợp quốc.)

3. The international market is more competitive now than it was.

(Thị trường quốc tế hiện nay cạnh tranh hơn so với trước đây.)

4. Japan is the biggest financial provider to this organisation.

(Nhật Bản là nhà cung cấp tài chính lớn nhất cho tổ chức này.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Project

  Work in groups. Do research on an international organisation and present your findings to the class. Your presentation should include:

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. You want to invite a friend to join you in an activity. Work in pairs. Make similar conversations like the ones in 1. Use the useful expressions below to help you. 1. Read the text below and complete the diagram. 2. Work in pairs. Use the diagram in 1 to talk about FAO and its activities in Viet Nam.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Writing

  1. Complete the following sentences. Use the words in the box. 2. Complete the following diagram. Use the ideas in 1 and your own ideas. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits for Viet Nam as a member of international organisations. Use the information in the diagram in 2.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Listening

  1. Work in pairs. Discuss which of the following statements are true about Viet Nam’s foreign relations. 2. Listen to a conversation about Viet Nam’s foreign relations. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen to the conversation again and complete each sentence with no more than TWO words from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Speaking

  1. Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to complete your table. 3. Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to people in your local area. Then share your ideas with the whole class.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.