Tiếng Anh 10 Unit 6 Project


Work in groups. Choose any class in your school and do a survey to find out:

Đề bài

Students’ future jobs

Work in groups. Choose any class in your school and do a survey to find out:

(Làm việc nhóm. Chọn bất kỳ lớp học nào trong trường của bạn và thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu)

- the number of boys and girls. (số lượng nam và nữ)

- how many of them would like to work as surgeons, airline pilots, nurses and shop assistants, or do other jobs in the future. 

(bao nhiêu người trong số họ muốn làm bác sĩ phẫu thuật, phi công hàng không, y tá và nhân viên bán hàng hoặc làm các công việc khác trong tương lai)

Class:

Number of students

Surgeons

Airline pilots

Nurses

Shop assistants

Others

____ boys

         

____ girls

         

Report your results to the class. Which of the jobs is the least popular among the boys and which one the least popular among the girls? Give possible reasons.

(Báo cáo kết quả của bạn cho cả lớp. Công việc nào ít được yêu thích nhất với các bạn nam và công việc nào ít yêu thích nhất với các bạn nữ? Đưa ra những lý do có thể.)

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

Class: 10A1

Number of students

Surgeons

Airline pilots

Nurses

Shop assistants

Others

32 boys

10

12

1

5

4

23 girls

2

0

11

8

2

I’m going to report our group’s result. We did a survey in class 10A1, which has 32 boys and 23 girls. Nurses are the job that is least popular among the boys. Only 1 student would like to work as a nurse in the future. The possible reason is that nursing jobs are traditionally done by women. No student among the girls would like to work as an airline pilot, so it is the least popular job. The reason could be girls think they don’t have good physical strength and they cannot work well under pressure.

 

(Tôi sẽ báo cáo kết quả của nhóm chúng tôi. Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát ở lớp 10A1, có 32 nam và 23 nữ. Y tá là công việc ít được các bạn nam yêu thích nhất. Chỉ có 1 học sinh muốn làm y tá trong tương lai. Nguyên nhân có thể là do công việc y tá theo truyền thống là do phụ nữ làm. Không học sinh nào trong số các bạn nữ muốn làm phi công hàng không, vì vậy đây là công việc ít phổ biến nhất. Lý do có thể là các bạn nữ nghĩ rằng họ không có thể lực tốt và họ không thể làm việc tốt dưới áp lực.)


Bình chọn:
4 trên 11 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Looking back

  1. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 2. Do the crossword. Use the words you have learnt in this unit. 3. Each of the following sentences has a mistake. Underline it and write the correct word(s) in the space given.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Communication and Culture / CLIL

  1. Read the text and fill the timeline about women’s football. 2. Work in pairs. Fill the timeline about women’s football in Viet Nam.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Writing

  1. Choose suitable information from the box below to complete the table. 2. Work in pairs. Do you think both men and women can do the surgeon’s job well? Give reasons. Use the ideas below to help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the surgeon's job. Use these guiding questions to help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Listening

  1. Work in pairs. Look at the picture and tell your partner what this woman’s job is. 2. Listen to a talk about Valentina Tereshkova. Choose the best answer to complete each sentence. 3. Listen again and give short answers to the following questions. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking

  1. Work in pairs. Decide which jobs are traditionally considered male or female. Use the expressions given to help you. 2. Work in pairs. Discuss why the jobs mentioned in 1 are traditionally done by men or women. Use the ideas below to help you. 3. Work in groups of three. Talk about your career choice(s).

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí