Tiếng Anh 10 Unit 7 Reading


1. Work in pairs. Which of the following do you think UNICEF does to support Viet Nam’s education? 2. Read the text and circle the correct meanings of the highlighted words. 3. Read the text again and answer the following questions. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

UNICEF’s support for Viet Nam’s education

(Hỗ trợ của UNICEF cho nền giáo dục của Việt Nam)

1. Work in pairs. Which of the following do you think UNICEF does to support Viet Nam’s education?

(Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ UNICEF thực hiện điều nào sau đây để hỗ trợ giáo dục Việt Nam?)

a. Providing opportunities for all children to attend school and learn

(Tạo cơ hội cho tất cả trẻ em được đến trường và học tập)

b. Finding jobs for out-of-school children

(Tìm việc làm cho trẻ em thất học)

c. Giving disadvantaged teenagers a chance to continue their education

(Cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục đi học)

d. Helping teenagers learn necessary skills for the job market

(Giúp thanh thiếu niên học các kỹ năng cần thiết cho thị trường việc làm)


Lời giải chi tiết:

In my opinion, the thing that UNICEF does to support Viet Nam’s education is providing opportunities for all children to attend school and learn and giving disadvantaged teenagers a chance to continue their education.

(Theo tôi, điều mà UNICEF làm để hỗ trợ nền giáo dục Việt Nam là tạo cơ hội cho tất cả trẻ em được đến trường và học tập, và cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục đi học.)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text and circle the correct meanings of the highlighted words.

(Đọc văn bản và khoanh tròn nghĩa đúng của các từ được đánh dấu.)

Since UNICEF set up an office in 1975 in Viet Nam, it has run projects in various fields to provide the highest possible support for children in our country. The organisation particularly aims to create opportunities for all children in Viet Nam to attend school, learn and succeed. The following programmes help achieve the UNICEF's education aims for Viet Nam.

Education for Disadvantaged Young People

UNICEF helps disadvantaged teenagers continue their education by offering them job training and career advice. They are also taught essential skills for the job market.

Providing Education Opportunities for Children with Disabilities

This programme gives children with disabilities a chance to get access to and benefit from a quality education. It also helps promote equal participation in society and a culture in which people respect each other.

Improving Learning Achievements

This is another practical programme supported by UNICEF. The aim is to better prepare children for the challenges in the future. UNICEF helps Viet Nam in joining regional educational programmes to improve children's learning achievements. When they leave school, they should have the necessary skills and knowledge to work in a fast-changing world.

1. create

a. make something happen 

b. increase something

c. refuse something

2. essential

a. usual

b. necessary

c. successful

3. respect

a. have a good opinion of somebody

b. look down on somebody

c. get on well with somebody

4. practical

a. connected with organisations

b. connected with ideas

c. connected with real situations

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Kể từ khi UNICEF thành lập văn phòng vào năm 1975 tại Việt Nam, tổ chức này đã thực hiện các dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhằm hỗ trợ cao nhất có thể cho trẻ em ở nước ta. Tổ chức đặc biệt nhằm tạo cơ hội cho tất cả trẻ em Việt Nam được đến trường, học tập và thành công. Các chương trình sau đây giúp đạt được mục tiêu giáo dục của UNICEF cho Việt Nam.

Giáo dục cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn

UNICEF giúp những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học bằng cách cung cấp cho các em những khóa đào tạo việc làm và tư vấn nghề nghiệp. Các em cũng được dạy các kỹ năng cần thiết cho thị trường việc làm.

Cung cấp cơ hội giáo dục cho trẻ em khuyết tật

Chương trình này mang đến cho trẻ em khuyết tật cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ một nền giáo dục chất lượng. Nó cũng giúp thúc đẩy sự tham gia bình đẳng trong xã hội và một nền văn hóa mà mọi người tôn trọng lẫn nhau.

Cải thiện thành tích học tập

Đây là một chương trình thiết thực khác do UNICEF hỗ trợ. Mục đích là để chuẩn bị tốt hơn cho trẻ trước những thách thức trong tương lai. UNICEF giúp Việt Nam tham gia các chương trình giáo dục trong khu vực để nâng cao thành tích học tập của trẻ em. Khi rời ghế nhà trường, các em cần có những kỹ năng và kiến thức cần thiết để làm việc trong một thế giới thay đổi nhanh chóng.

- create (v): tạo ra

- essential (adj): cần thiết

- respect (v): tôn trọng

- practical (adj): thực tiễn

Lời giải chi tiết:

1. a

2. b

3. a

4. c

1. create (v): tạo ra

a. make something happen

(làm cho một cái gì đó xảy ra)

b. increase something

(tăng cái gì đó)

c. refuse something

(từ chối điều gì đó)

2. essential (adj): cần thiết

a. usual

(thường)

b. necessary

(cần thiết)

c. successful

(thành công)

3. respect (v): tôn trọng

a. have a good opinion of somebody

(có quan điểm tốt về ai đó)

b. look down on somebody

(khinh thường ai đó)

c. get on well with somebody

(có mối quan hệ tốt với người nào đó)

4. practical (adj): thực tiễn

a. connected with organisations

(kết nối với các tổ chức)

b. connected with ideas

(kết nối với các ý tưởng)

c. connected with real situations

(kết nối với các tình huống thực tế)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Read the text again and answer the following questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi sau.)

1. What does UNICEF particularly aim to do for children in Viet Nam?

(UNICEF có mục tiêu đặc biệt là làm gì cho trẻ em ở Việt Nam?)

2. Which programme helps disadvantaged teenagers continue their education?

(Chương trình nào giúp thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học?)

3. Which programme supports disable teenagers?

(Chương trình nào hỗ trợ thanh thiếu niên khuyết tật?)

4. What is the aim of the Improving Achievements programme?

(Mục đích của chương trình Cải thiện Thành tích là gì?)

Lời giải chi tiết:

1. It particularly aims to create opportunities for all children in Viet Nam to attend school, learn and succeed.

(Nó đặc biệt nhằm tạo cơ hội cho tất cả trẻ em Việt Nam được đến trường, học tập và thành công.)

Thông tin: The organisation particularly aims to create opportunities for all children in Viet Nam to attend school, learn and succeed.

(Tổ chức đặc biệt nhằm tạo cơ hội cho tất cả trẻ em Việt Nam được đến trường, học tập và thành công.)

2. It is Education for Disadvantaged Young People programme.

(Nó là chương trình Giáo dục cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.)

Thông tin: UNICEF helps disadvantaged teenagers continue their education by offering them job training and career advice.

(UNICEF giúp những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học bằng cách cung cấp cho các em những khóa đào tạo việc làm và tư vấn nghề nghiệp.)

3. It is Providing Education Opportunities for Children with Disabilities programme.

(Nó là chương trình Cung cấp cơ hội giáo dục cho trẻ em khuyết tật.)

Thông tin: This programme gives children with disabilities a chance to get access to and benefit from a quality education.

(Chương trình này mang đến cho trẻ em khuyết tật cơ hội tiếp cận và hưởng lợi từ một nền giáo dục chất lượng.)

4. Its aims is to better prepare children for the challenges in the future.

(Mục đích của nó để chuẩn bị tốt hơn cho trẻ trước những thách thức trong tương lai.)

Thông tin: The aim is to better prepare children for the challenges in the future.

(Mục đích là để chuẩn bị tốt hơn cho trẻ trước những thách thức trong tương lai.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Which of the UNICEF’s education programmes mentioned in the text do you think can be the most useful for your local community? Why?

(Bạn nghĩ chương trình giáo dục nào của UNICEF được đề cập trong văn bản này có thể giúp ích nhất cho cộng đồng địa phương của bạn? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I am living in a pretty well-developed area, so I believe that the programme Improving Learning Achievements can be the most useful for my local community. Young people in my community are able to go to school, and they really need to be supported with their future. If their learning achievements are improved and they are prepared necessary skills and knowledge to work, they will surely succeed in a fast-changing world when leaving school.

Tạm dịch:

Tôi đang sống trong một khu vực khá phát triển, vì vậy tôi tin rằng chương trình Cải thiện Thành tích Học tập có thể hữu ích nhất cho cộng đồng địa phương của tôi. Những người trẻ trong cộng đồng của tôi có thể đến trường và họ thực sự cần được hỗ trợ về tương lai của mình. Nếu thành tích học tập của họ được cải thiện và họ được chuẩn bị các kỹ năng và kiến thức cần thiết để làm việc, họ chắc chắn sẽ thành công trong một thế giới thay đổi nhanh chóng khi rời ghế nhà trường.

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


Bình chọn:
4.2 trên 14 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Speaking

  1. Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to complete your table. 3. Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to people in your local area. Then share your ideas with the whole class.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Listening

  1. Work in pairs. Discuss which of the following statements are true about Viet Nam’s foreign relations. 2. Listen to a conversation about Viet Nam’s foreign relations. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen to the conversation again and complete each sentence with no more than TWO words from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Writing

  1. Complete the following sentences. Use the words in the box. 2. Complete the following diagram. Use the ideas in 1 and your own ideas. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits for Viet Nam as a member of international organisations. Use the information in the diagram in 2.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the expressions in the box. Then practise them in pairs. 2. You want to invite a friend to join you in an activity. Work in pairs. Make similar conversations like the ones in 1. Use the useful expressions below to help you. 1. Read the text below and complete the diagram. 2. Work in pairs. Use the diagram in 1 to talk about FAO and its activities in Viet Nam.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Looking back

  Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences. Complete the text with the correct forms of the verbs in the box. Write another sentence using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.