Tiếng Anh 10 Unit 5 Language


1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word. 2. Connect all the words with the stress pattern to cross the river. Then listen and check your answers. Practise saying these words in pair. 1. Unscramble the underlined letters in these words. Use the pictures below and the glossary (page 127) to help you. 1. Circle the correct answer. 2. Complete the sentences using the gerunds or the to-infinitive of the verbs in brackets. Sometimes both forms are possible.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Pronunciation 1

Video hướng dẫn giải

Stress in three-syllable nouns

(Trọng âm của danh từ có 3 âm tiết)

1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word.

(Nghe và lặp lại. Chú ý đến âm tiết được nhấn trọng âm trong mỗi từ.)


invention _O_

computer _O_                                

holiday  O_ _                                 

century O_ _

Lời giải chi tiết:

in'vention /ɪnˈvɛnʃən/ (n): sự phát minh => có trọng âm 2

com'puter /kəmˈpjuːtə/ (n): máy vi tính =>  có trọng âm 2

'holiday /ˈhɒlədeɪ/ (n): kì nghỉ => có trọng âm 1

'century /ˈsɛnʧʊri/ (n): thế kỉ =>có trọng âm 1

Quảng cáo
decumar

Pronunciation 2

Video hướng dẫn giải

2. Connect all the words with the stress pattern _O_ to cross the river. Then listen and check your answers. Practise saying these words in pair.

(Nối tất cả các từ với mẫu trọng âm _O_ để qua sông. Sau đó, lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn. Thực hành nói những từ này theo cặp.)


Phương pháp giải:

O_ _ internet /ˈɪntənet/ 

O_ _ family /ˈfæməli/ (n): gia đình 

_O_  advantage /ədˈvɑːntɪdʒ/ (n): thuận lợi 

O_ chocolate /ˈtʃɒklət/ (n): sô-cô-la

_O_ invention /ɪnˈvenʃn/ (n): sự phát minh

O_ _ Africa /ˈæfrɪkə/ (n): châu Phi

 _O_ computer /kəmˈpjuːtə(r)/ (n): máy vi tính

O_ _ syllable /ˈsɪləbl/ (n): âm tiết

_ _ O afternoon /ˌɑːftəˈnuːn/ (n): buổi chiều

O_ _ grandfather /ˈɡrænfɑːðə(r)/ (n): ông (nội/ ngoại)

_O_ tradition /trəˈdɪʃn/ (n): truyền thống

O_ _ century /ˈsentʃəri/ (n): thế kỉ

Lời giải chi tiết:

Vocabulary

Video hướng dẫn giải

Inventions (Những phát minh)

Unscramble the underlined letters in these words. Use the pictures below and the glossary (page 127) to help you.

(Sắp xếp lại các chữ cái được gạch dưới trong những từ này. Sử dụng các hình ảnh dưới đây và bảng chú giải thuật ngữ (trang 127) để giúp bạn.)

1. EXIREPMEWNT

experiment (thí nghiệm)

2. DECEVIS

3. LOBARATORY

4. HDRAWARE

5. STOFWARE

6. EPIQUMENT

Lời giải chi tiết:

2. device (n): thiết bị

3. laboratory (n): phòng thí nghiệm

4. hardware (n): phần cứng

5. software (n): phần mềm

6. equipment (n): trang thiết bị

Grammar 1

Video hướng dẫn giải

Present Perfect (Hiện tại hoàn thành)

Circle the correct answer.

(Khoanh tròn đáp án đúng)

1. They just found / have just found a suitable solution to the problem.

2. Since people invented / have invented the first computer, they create / have created many more interesting inventions.

3. The woman is very angry because her son lost / has lost his smartphone.

Phương pháp giải:

Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành:

- Khẳng định: S + have/ has + Ved/P2

- Phủ định: S + have/ has not + Ved/P2

- Câu hỏi: (wh-word) Have/ Has + S + Ved/P2?

Lời giải chi tiết:

1. have just found 2. invented – have created 3. has lost

1. They have just found a suitable solution to the problem.

(Họ vừa tìm ra một giải pháp phù hợp cho vấn đề.)

Dấu hiệu nhận biết: just (vừa mới) -> diễn tả hành động vừa mới xảy ra

2. Since people invented the first computer, they have created many more interesting inventions.

(Kể từ khi con người phát minh ra chiếc máy tính đầu tiên, họ đã tạo ra nhiều phát minh thú vị hơn nữa.)

Cấu trúc: S + have/ has + Vp2 (HTHT) + since + S + V-ed (QKĐ)

3. The woman is very angry because her son has lost his smartphone.

(Người phụ nữ rất tức giận vì con trai mình bị mất điện thoại thông minh.)

Giải thích: Diễn tả hành động xảy ra ở một thời điểm không xác định rõ trong quá khứ.

Grammar 2

Video hướng dẫn giải

Gerunds and to-infinitives (V-ing và to V)

Complete the sentences using the gerunds or the to-infinitive of the verbs in brackets. Sometimes both forms are possible.

(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các nguyên thể hoặc nguyên thể của động từ trong ngoặc. Đôi khi cả hai hình thức đều có thể sử dụng được.)

1. Many children enjoy (use)________modern devices nowadays.

2. I decided (study) __________computer science at university.

3. (Play) ________language games on a smartphone is fun.

4. It is very convenient (study)_________with a smartphone.

Lời giải chi tiết:

1. using 2. to study 3. Playing/ To play 4. to study

1. Many children enjoy using modern devices nowadays.

(Nhiều trẻ em thích sử dụng các thiết bị hiện đại ngày nay.)

Giải thích: enjoy + V-ing (thích làm gì)

2. I decided to study computer science at university.

(Tôi quyết định học khoa học máy tính tại trường đại học.)

Giải thích: decide to V (quyết định làm gì)

3. Playing/ To Play language games on a smartphone is fun.

(Chơi các trò chơi ngôn ngữ trên điện thoại thông minh thật thú vị.)

Giải thích: V-ing và to V đều có thể được sử dụng làm chủ ngữ đứng đầu câu.

4. It is very convenient to study with a smartphone.

(Rất tiện lợi khi học bằng điện thoại thông minh.)

Cấu trúc: S + be + adj + to V

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Reading

  1. Look at the pictures of Asimo and Sophia and discuss the questions below in pairs. 2. Read the text below and choose the best title for it. 3. Read the text again and match the pictures with the uses of AI. 4. Decide whether the following statement are true (T) or false (F). 5. Work in groups and discuss how AI can be used in schools. Then share your ideas with the whole class.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Speaking

  1. Work in pairs. Talk about the uses of these inventions. Use the expressions below to help you. 2. Work in groups. Talk more about one of the inventions in 1. Use the outline below to help you prepare a group presentation. 3. Present your ideas to the whole class. Then vote for the most interesting group presentation.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening

  1. Complete the sentences with the words in the box. 2. Listen to a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the diagram below with ONE word. 3. Listen again. Put a tick (✓) next to the correct way and a cross (x) next to the wrong way to use RoboVacuum. 4. What other buttons do you want RoboVacuum to have? Add them to the picture below and tell your friend about them.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Writing

  1. Choose an invention in this unit. Draw a diagram to show how it is used. Then work in groups to guess one another’s inventions. 2. Rewrite the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the expressions and the prompts below to help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) to describe two or three benefits of the invention you chose in 1. Use the outline below to help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 5 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete a conversation at a computer store with the expressions in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Role – play similar conversations about other devices you want to buy. Use the example in 1 and the expressions below to help you. 1. Read the text below. Match the highlighted words and phrase with their meanings. 2. Look at the advertisements. Decide which one is most suitable for each person below.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.