Tiếng Anh 10 Unit 7 Getting Started


1. Listen and read. 2. Read the text again and choose the correct answers. 3. Find words in the texts (A, B, C, or D) that mean the following. 4. Complete the sentences with the words / phrases from 1.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

Viet Nam and international organisations

(Các tổ chức Việt Nam và quốc tế)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


DO YOU KNOW…?

A. The United Nations (UN) was created in 1945. It is an organisation of most of the world's countries. Its main goal is world peace. It also works to reduce poverty and improve people's lives in other ways. Viet Nam joined the organisation in 1977. Since then, our country has become more active and has participated in many UN activities including peacekeeping.

B. UNICEF was formed in 1946. It works in over 190 countries to help improve health and education of children. It particularly aims to support the most disadvantaged children all over the world. UNICEF's aim in Viet Nam is to protect children and make sure they are healthy, educated and safe from harm.

C. UNDP was formed in 1965 as part of the UN. It provides technical support, expert advice and training to help people in developing countries have a better life. In Viet Nam, UNDP works closely with the government to reduce poverty and improve people's lives.

D. The WTO was formed in 1995. It is the world’s largest international economic organisation. Viet Nam became a WTO member in 2007. Since then, our economy has achieved a high growth level. Viet Nam has also become more attractive to foreign investors.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A. Liên hợp quốc (UN) được thành lập vào năm 1945. Đây là một tổ chức của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mục tiêu chính của nó là hòa bình thế giới. Mặt khác nó cũng hoạt động để giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân. Việt Nam gia nhập tổ chức năm 1977. Kể từ đó, nước ta ngày càng năng động hơn và tham gia nhiều hoạt động của Liên hợp quốc trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình.

B. UNICEF được thành lập vào năm 1946. Tổ chức này hoạt động tại hơn 190 quốc gia để giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục cho trẻ em. Nó đặc biệt nhằm hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất trên toàn thế giới. Mục tiêu của UNICEF tại Việt Nam là bảo vệ trẻ em và đảm bảo chúng được khỏe mạnh, được giáo dục và an toàn không bị tổn hại.

C. UNDP được thành lập năm 1965 với tư cách là một bộ phận của Liên hợp quốc. Nó cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chuyên gia và đào tạo để giúp người dân ở các nước đang phát triển có cuộc sống tốt hơn. Tại Việt Nam, UNDP phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để xóa đói giảm nghèo và cải thiện đời sống của người dân.

D. WTO được thành lập năm 1995. Đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới. Việt Nam trở thành thành viên WTO năm 2007. Từ đó đến nay, nền kinh tế nước ta đã đạt được mức tăng trưởng cao. Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Read the text again and choose the correct answers.

(Đọc lại bài đọc và chọn câu trả lời đúng.)

1. Which organisation was formed in 1945?

A. The UN

B. UNICEF

C. The WTO

2. Which organisation aims to help improve children’s health and education?

A. UNDP

B. UNICEF

C. The WTO

3. Which of the following is the largest international economic organisation?

A. The UN

B. UNDP

C. The WTO

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. C

1. Which organisation was formed in 1945?

(Tổ chức nào được thành lập năm 1945?)

Thông tin: The United Nations (UN) was created in 1945.

(Liên hợp quốc (UN) được thành lập vào năm 1945.)

2. Which organisation aims to help improve children’s health and education?

(Tổ chức nào nhằm mục đích giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục của trẻ em?)

Thông tin: UNICEF was formed in 1946. It works in over 190 countries to help improve health and education of children.

(UNICEF được thành lập vào năm 1946. Tổ chức này hoạt động tại hơn 190 quốc gia để giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục cho trẻ em.)

3. Which of the following is the largest international economic organisation?

(Tổ chức kinh tế quốc tế nào sau đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất?)

Thông tin: WTO được thành lập năm 1995. Đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.

(WTO được thành lập năm 1995. Đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.)

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Find words in the texts (A, B, C, or D) that mean the following.

(Tìm từ trong đoạn văn (A, B, C, hoặc D) mà có nghĩa như sau.)

1. _________

helping stop people fighting (A)

2. _________

damage or injury (B)

3. _________

having great knowledge (C)

4. _________

people or organisations that invest money (D)

Lời giải chi tiết:

1. peacekeeping

helping stop people fighting (A)

(giúp ngăn chặn mọi người đánh đấu nhau)

2. disadvantaged

damage or injury (B)

(thiệt hại hoặc thương tích)

3. expert

having great knowledge (C)

(có kiến thức tuyệt vời)

4. investors

people or organisations that invest money (D)

(những người hoặc tổ chức đầu tư tiền)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Complete the sentences with the words / phrases from 1.

(Hoàn thành các câu với các từ / cụm từ từ bài 1.)

1. Since joining the UN, Viet Nam has become ________ and has participated in many UN activities including peacekeeping.

2. UNICEF particularly aims to support ________ children all over the world.

3. UNDP helps people in developing countries have a ________ life.

4. The WTO is the world’s ________ international economic organisation.

5. Viet Nam has also become _________ to foreign investors.

Phương pháp giải:

active (adj): năng động

disadvantaged (adj): thiệt thòi, có hoàn cảnh khó khăn

better (adj): tốt hơn

largest (adj): lớn nhất

attractive (adj): thu hút, hấp dẫn

Lời giải chi tiết:

1. active

2. disadvantaged

3. better

4. largest

5. attractive

1. Since joining the UN, Viet Nam has become active and has participated in many UN activities including peacekeeping.

(Kể từ khi gia nhập LHQ, Việt Nam đã trở nên năng động và tham gia nhiều hoạt động của LHQ trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình.)

2. UNICEF particularly aims to support disadvantaged children all over the world.

(UNICEF đặc biệt hướng tới hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên toàn thế giới.)

3. UNDP helps people in developing countries have a better life.

(UNDP giúp người dân ở các nước đang phát triển có cuộc sống tốt hơn.)

4. The WTO is the world’s largest international economic organisation.

(WTO là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.)

5. Viet Nam has also become attractive to foreign investors.

(Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.


Bình chọn:
4.2 trên 19 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Language

  1. Listen and repeat. Pay attention to the syllable with primary stress. 2. Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences. 1. Match the words in bold with their meanings in the box. 2. Complete the following sentences using the correct forms of the words in bold in 1. 1. Choose the correct answers. 2. Write another sentences using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Reading

  1. Work in pairs. Which of the following do you think UNICEF does to support Viet Nam’s education? 2. Read the text and circle the correct meanings of the highlighted words. 3. Read the text again and answer the following questions. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Speaking

  1. Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs. 2. Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to complete your table. 3. Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to people in your local area. Then share your ideas with the whole class.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Listening

  1. Work in pairs. Discuss which of the following statements are true about Viet Nam’s foreign relations. 2. Listen to a conversation about Viet Nam’s foreign relations. Decide whether the following statements are true (T) or false (F). 3. Listen to the conversation again and complete each sentence with no more than TWO words from the recording. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

 • Tiếng Anh 10 Unit 7 Writing

  1. Complete the following sentences. Use the words in the box. 2. Complete the following diagram. Use the ideas in 1 and your own ideas. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits for Viet Nam as a member of international organisations. Use the information in the diagram in 2.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.