Tiếng Anh 10 Unit 6 Listening


1. Work in pairs. Look at the picture and tell your partner what this woman’s job is. 2. Listen to a talk about Valentina Tereshkova. Choose the best answer to complete each sentence. 3. Listen again and give short answers to the following questions. 4. Work in groups. Discuss the following questions.

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 10 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

The first woman in space

(Người phụ nữ đầu tiên trong không gian)

1. Work in pairs. Look at the picture and tell your partner what this woman’s job is.

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức tranh và cho bạn của mình biết công việc của người phụ nữ này là gì.)


Lời giải chi tiết:

I guess this woman is an astronaut. Her special helmet and some kinds of space machine like a rocket and a spaceship tell us about her job. The words in the picture look like Russian, so I think she comes from Russia.

(Tôi đoán người phụ nữ này là một phi hành gia. Mũ bảo hiểm đặc biệt của cô ấy và một số loại máy không gian như tên lửa và tàu vũ trụ cho chúng ta biết về công việc của cô ấy.Chữ trong bức tranh nhìn giống tiếng Nga nên tôi nghĩ cô ấy đến từ Nga.)


Bài 2

Video hướng dẫn giải

 2. Listen to a talk about Valentina Tereshkova. Choose the best answer to complete each sentence.

(Nghe bài nói về Valentina Tereshkova. Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)


1. Valentina Tereshkova joined a local flying club and became a talented parachutist while she was ______.

A. working as a factory worker

B. training to be a cosmonaut

2. Tereshkova and ______ other women were chosen for the Soviet space program.

A. three

B. four

3. Tereshkova joined the Soviet Air Force and became ______ after completing her training and passing an examination.

A. an Air Force officer

B. the first female pilot

4. She travelled into space in Vostok 6 and successfully returned to Earth on _______.

A. 16 June, 1963

B. 19 June, 1963

5. After the flight, Tereshkova received many awards, and ______.

A. travelled in space again

B. completed her university degree

Phương pháp giải:

Bài nghe: 

Valentina Tereshkova was born in 1937 in Russia. She started working when she was 16. She also joined a local flying club and soon became a talented parachutist. Her talent for skydiving led her to the Soviet space programme. In 1962, while still a factory worker, she was accepted along with three other woman parachutists and a female pilot into the programme. Together, they began intensive training to become cosmonauts. Tereshkova joined the Soviet Air Force. She became an Air Force officer after completing her training and passing an examination. In 1963, at the age of 26, Tereshkova became the first woman to travel in space. Her spacecraft Vostok 6 was guided by an automatic control system. She travelled into space in Vostok 6 on June 16, 1963 and successfully returned to Earth three days later. After her historic space flight, Valentina Tereshkova received many awards, including the Hero of the Soviet Union and the Order of Lenin. She never flew in space again, and later became a test pilot and an instructor. She also completed a degree in technical sciences.

Tạm dịch: 

Valentina Tereshkova sinh năm 1937 tại Nga. Cô bắt đầu làm việc khi 16 tuổi. Cô cũng tham gia một câu lạc bộ bay địa phương và nhanh chóng trở thành một vận động viên nhảy dù tài năng. Tài năng nhảy dù của cô đã đưa cô đến với chương trình về không gian của Liên Xô. Năm 1962, khi vẫn còn là công nhân nhà máy, cô đã được chấp nhận cùng với ba nữ vận động viên nhảy dù và một nữ phi công khác tham gia chương trình. Họ bắt đầu đào tạo chuyên sâu cùng nhau để trở thành phi hành gia. Tereshkova gia nhập Không quân Liên Xô. Cô trở thành một sĩ quan Không quân sau khi hoàn thành khóa đào tạo của mình và vượt qua một kỳ kiểm tra. Năm 1963, ở tuổi 26, Tereshkova trở thành người phụ nữ đầu tiên du hành trong không gian. Tàu vũ trụ Vostok 6 của cô được dẫn đường bằng hệ thống điều khiển tự động. Nó du hành vào vũ trụ trên tàu Vostok 6 vào ngày 16 tháng 6 năm 1963 và trở về Trái đất thành công ba ngày sau đó. Sau chuyến bay vào không gian lịch sử của mình, Valentina Tereshkova đã nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm Anh hùng Liên Xô và Huân chương Lenin. Cô không bao giờ bay vào không gian nữa, sau này cô trở thành một phi công thử nghiệm và một người hướng dẫn. Cô cũng đã hoàn thành bằng khoa học kỹ thuật.

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. A

4. B

5. B

1. Valentina Tereshkova tham gia câu lạc bộ bay địa phương và trở thành vận động viên nhảy dù tài năng khi bà ______.

A. làm công nhân ở nhà máy

B. đào tạo để trở thành một nhà du hành vũ trụ

2. Tereshkova và ______ những phụ nữ khác đã được chọn cho chương trình vũ trụ của Liên Xô.

A. ba

B. bốn

3. Tereshkova gia nhập Lực lượng Không quân Liên Xô và trở thành ______ sau khi hoàn thành khóa đào tạo và vượt qua kỳ kiểm tra.

A. một sĩ quan không quân

B. nữ phi công đầu tiên

4. Bà ấy đã du hành vào không gian trong Vostok 6 và trở về Trái đất thành công vào _______.

A. Ngày 16 tháng 6 năm 1963

B. Ngày 19 tháng 6 năm 1963

5. Sau chuyến bay, Tereshkova đã nhận được nhiều giải thưởng, và ______.

A. lại du hành trong không gian

B. đã hoàn thành bằng đại học của bà ấy 

Bài 3

Video hướng dẫn giải

 3. Listen again and give short answers to the following questions.

(Nghe lại và trả lời ngắn gọn cho các câu hỏi sau.)

1. When was Tereshkova born?

(Tereshkova sinh năm nào?)

2. How old was she when she started working?

(Bà ấy bắt đầu đi làm bao nhiêu tuổi?)

3. When did she join the Soviet space program?

(Bà ấy tham gia chương trình vũ trụ của Liên Xô khi nào?)

4. At what age did she travel into space?

(Bà ấy du hành vào vũ trụ ở độ tuổi nào?)

5. How many days did she spend in space?

(Bà ấy đã ở trong không gian bao nhiêu ngày?)

Lời giải chi tiết:

1. 1937

2. 16 

3. 1962 

4. 26

5. Three days (3 ngày) 

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Work in groups. Discuss the following questions.

(Làm việc nhóm. Thảo luận các câu hỏi sau.)

Do you want to be a cosmonaut? Why or why not?

(Bạn có muốn trở thành phi hành gia? Tại sao có hoặc tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

I’ve always been interested in space, and becoming a cosmonaut, specifically a NASA Astronaut is my ambition. Working on the ISS is really very exciting and scary at the same time. Besides, I want to experience the feeling of microgravity. I also want to fly into space and watch the breath-taking views of our Blue Planet!

(Tôi luôn có hứng thú với không gian và trở thành một nhà du hành vũ trụ, cụ thể là Phi hành gia NASA là tham vọng của tôi. Làm việc trên ISS thực sự rất thú vị và đồng thời đáng sợ. Bên cạnh đó, tôi muốn trải nghiệm cảm giác vi trọng lực. Tôi cũng muốn bay vào vũ trụ và ngắm nhìn khung cảnh ngoạn mục của Hành tinh Xanh của chúng ta!)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.


Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Writing

  1. Choose suitable information from the box below to complete the table. 2. Work in pairs. Do you think both men and women can do the surgeon’s job well? Give reasons. Use the ideas below to help you. 3. Write a paragraph (120 - 150 words) about the surgeon's job. Use these guiding questions to help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Communication and Culture / CLIL

  1. Read the text and fill the timeline about women’s football. 2. Work in pairs. Fill the timeline about women’s football in Viet Nam.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Looking back

  1. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 2. Do the crossword. Use the words you have learnt in this unit. 3. Each of the following sentences has a mistake. Underline it and write the correct word(s) in the space given.

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Project

  Work in groups. Choose any class in your school and do a survey to find out:

 • Tiếng Anh 10 Unit 6 Speaking

  1. Work in pairs. Decide which jobs are traditionally considered male or female. Use the expressions given to help you. 2. Work in pairs. Discuss why the jobs mentioned in 1 are traditionally done by men or women. Use the ideas below to help you. 3. Work in groups of three. Talk about your career choice(s).

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 10 - Global Success - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.