Tiếng Anh 10 Unit 4 Listening


1. Read the job advert and answer the questions. 2. Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence. 3. Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F). 4. Work in groups. Discuss the following question.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

An announcement for volunteer positions

(Thông báo cho các vị trí tình nguyện viên)

Bài 1

1. Read the job advert and answer the questions.

(Đọc quảng cáo tuyển dụng và trả lời các câu hỏi.)

CITY CENTRE for COMMUNITY DEVELOPMENT

Needs Volunteers!

- Interested in community development projects?

- Have a couple of hours to spare at the weekend?

-> Apply now!!!

Location: Cay Giay, Ha Noi

Email: communitydevelopment@webmail.com

1. Who needs volunteers? (Ai cần tình nguyện viên?)

2. Who can apply for the job? (Ai có thể nộp đơn ứng tuyển cho công việc?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG THÀNH PHỐ

Cần tuyển tình nguyện viên!

- Quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng?

- Bạn có một vài giờ để rảnh rỗi vào cuối tuần?

-> Ứng tuyển ngay !!!

Vị trí: Cầy Giấy, Hà Nội

Email: communitydevelopment@webmail.com

Lời giải chi tiết:

1. The city centre for community development needs volunteers.

(Trung tâm phát triển cộng đồng thành phố cần các tình nguyện viên.)

2. People who is interested in community development projects and have a couple of hours to spare at the weekend can apply for the job.

(Những người quan tâm đến các dự án phát triển cộng đồng và có một vài giờ rảnh rỗi vào cuối tuần có thể nộp đơn xin việc.)

Bài 2

2. Listen to an announcement and choose the best answer to complete each sentence.

 

(Nghe thông báo và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành mỗi câu.)

1. This non-profit organisation supports _____people and communities.

A. remote

B. local

C. poor

2. They organise job training courses for_____.

A. poor people

B. teenagers

C. old people

3. They are looking for teenagers who can volunteer_____.

A. on weekdays

B. every day

C. at the weekend

4. People whose application is successful will be trained by ________volunteers.

A. experienced

B. helpful

C. young

5. Volunteers will have a chance to meet teenagers with ___________interests.

A. strong

B. different

C. similar

Bài 3

3. Listen again and decide whether the following statement are True (T) or False (F).

(Nghe lại và quyết định xem câu sau là Đúng (T) hay Sai (F).)

 

T

F

1. This organisation helps people in the area.

(Tổ chức này giúp đỡ mọi người trong khu vực.)

 

 

2. Only poor people can get support from the City Centre for Community Development.

(Chỉ những người nghèo mới được hỗ trợ từ Trung tâm Phát triển Cộng đồng Thành phố.)

 

 

3. The centre is looking for volunteers now.

(Hiện trung tâm đang tìm kiếm tình nguyện viên.)

 

 

4. The new volunteers will only become members of the local community development network.

(Các tình nguyện viên mới sẽ chỉ trở thành thành viên của mạng lưới phát triển cộng đồng địa phương.)

 

 

5. The deadline for the application letter is the 1st January.

(Hạn chót cho lá thư nộp đơn là ngày 1 tháng Giêng.)

 

 

Bài 4

4. Work in groups. Discuss the following question.

(Làm việc nhóm. Thảo luận câu hỏi sau.)

What do you think you can do to help people in your community?

(Bạn nghĩ bạn có thể làm gì để giúp đỡ mọi người trong cộng đồng của bạn?)

Lời giải chi tiết:

I think I can tutor for poor children in my local area. Because I want to help them study better.

(Tôi nghĩ tôi có thể dạy kèm cho trẻ em nghèo trong khu vực địa phương của tôi. Vì tôi muốn giúp các em học tập tốt hơn.)

 

 

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Writing

  1. Read an application letter for a volunteer position. Match the paragraphs with their aims. 2. Read the job advert and answer the question below. 3. Complete the application letter for the job in 2. You can use the ideas in 1.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Communication and Culture / CLIL

  1. Listen and complete the conversation with the words from the box. Then practise it in pairs. 2. Imagine you are back from a volunteer trip. Work in pairs. Take on a role and act out a conversation like the one in 1. Use the expressions below to help you. 1. Read the text below and complete the diagram about Save the children. 2. Work in groups. Use the diagram to talk about Save the children.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Looking back

  Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Then practice saying the sentences. Fill in the gaps with the correct forms of the words in brackets. Complete the sentences using the correct forms of the verbs in brackets. Use the past simple or past continuous.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Speaking

  1. Look at the following benefits of volunteering activities. Choose the THREE most important benefits. 2. Complete the following diagram with examples and details that explain the benefits of volunteering activities. 3. Work in groups. Give a presentation about the benefits of volunteering activities. Use the information in 2 and the expressions below to help you.

 • Tiếng Anh 10 Unit 4 Reading

  1. Work in pairs. Complete the mind map with popular volunteering activities for teenagers. Use the picture below to help you. 2. Read the text and choose the main idea. 3. Match the highlighted words in the text with their meanings. 4. Read the text again. Decide whether the following statements are True (T) or False (F). 5. Work in pairs. Discuss the following question.

>> Xem thêm