Giải mục I trang 55, 56 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


So sánh từng cặp tỉ số trong ba tỉ số sau: ...Viết dãy tỉ số bằng nhau từ các tỉ số:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Hoạt động 1

So sánh từng cặp tỉ số trong ba tỉ số sau: \(\frac{4}{6};\frac{8}{{12}};\frac{{ - 10}}{{ - 15}}\)

Phương pháp giải:

Nếu a . d = b. c thì \(\frac{a}{b} = \frac{c}{d}\)

Lời giải chi tiết:

Vì 4.12  = 6.8 nên \(\frac{4}{6} = \frac{8}{{12}}\)

Vì 8.(-15) = 12. (-10) nên \(\frac{8}{{12}} = \frac{{ - 10}}{{ - 15}}\)

Vì 4.(-15) = 6.(-10) nên \(\frac{4}{6} = \frac{{ - 10}}{{ - 15}}\)

Luyện tập vận dụng 1

Viết dãy tỉ số bằng nhau từ các tỉ số:

\(\frac{1}{4};\frac{8}{{32}};\frac{{13}}{{54}};\frac{{ - 9}}{{ - 36}}\)

Phương pháp giải:

Tìm các tỉ số bằng nhau trong số các tỉ số trên bằng cách rút gọn các tỉ số về dạng phân số tối giản

Lời giải chi tiết:

Ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{8}{{32}} = \frac{{8:8}}{{32:8}} = \frac{1}{4};\\\frac{{13}}{{54}};\\\frac{{ - 9}}{{ - 36}} = \frac{{( - 9):( - 9)}}{{( - 36):( - 9)}} = \frac{1}{4}\end{array}\)

Như vậy, \(\frac{1}{4} = \frac{8}{{32}} = \frac{{ - 9}}{{ - 36}}\)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm