Giải bài 1.29 trang 19 sách bài tập toán 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Đề bài

Tính \(A = \left[ {\left( {\dfrac{1}{{81}} - \dfrac{3}{{162}}} \right).\dfrac{{81}}{{17}} + \dfrac{{35}}{{34}}} \right]:\left[ {\left( {\dfrac{9}{{51}} - \dfrac{7}{{102}}} \right).\dfrac{{102}}{5} + 2017} \right]\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Rút gọn từng biểu thức trong ngoặc trước.

-Quy đồng mẫu số các phân số

-Thực hiện thứ tự phép tính: Nhân chia trước, cộng trừ sau.

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}\left( {\dfrac{1}{{81}} - \dfrac{3}{{162}}} \right).\dfrac{{81}}{{17}} + \dfrac{{35}}{{34}} = \left( {\dfrac{2}{{162}} - \dfrac{3}{{162}}} \right).\dfrac{{81}}{{17}} + \dfrac{{35}}{{34}}\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{ - 1}}{{162}}.\dfrac{{81}}{{17}} + \dfrac{{35}}{{34}} = \dfrac{{ - 1}}{{34}} + \dfrac{{35}}{{34}} = 1\\\left( {\dfrac{9}{{51}} + \dfrac{7}{{102}}} \right).\dfrac{{102}}{5} + 2017 = \left( {\dfrac{{18}}{{102}} + \dfrac{7}{{102}}} \right).\dfrac{{102}}{5} + 2017\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = \dfrac{{25}}{{102}}.\dfrac{{102}}{5} + 2017 = 5 + 2017 = 2022\end{array}\)

Vậy \(A = \dfrac{1}{{2022}}\).


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Kết nối tri thức - Xem ngay