40 bài tập thủy phân amino axit mức độ vận dụng cơ bản có lời giải

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Cho 0,01 mol amino axit E phản ứng vừa đủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của E có dạng:

 

 • A (H2N)2RCOOH 
 • B (H2N)2R(COOH)2 
 • C H2NRCOOH  
 • D H2NR(COOH)2

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Cho 9 gam một aminoaxit A (phân tử chỉ chứa một nhóm -COOH) tác dụng với lượng dư dung dịch KOH thu được 13,56 gam muối. A là:

 • A Phenylalanin.    
 • B Alanin       
 • C  Valin    
 • D Glixin

Đáp án: D

Phương pháp giải:

+ Tăng giảm khối lượng: R-COOH + KOH ® RCOOK + H2O

                                               x mol                   → x mol          

∆m = m RCOOK - m R-COOH = mK – mH = 39x-x = 38x (gam)

Lời giải chi tiết:

R-COOH + KOH -> RCOOK + H2O

=> mmuối – maa = 38.naa

=> naa = 0,12 mol

=> MA = 75g => Glyxin

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Cho 0,2 mol lysin tác dụng đủ với V lít dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

 • A 0,2  
 • B 0,4      
 • C 0,3            
 • D 0,1

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

H2N(CH2)4CH(NH2)COOH + 2HCl

0,2                                          0,4

V=0,4:2=0,2 lít  

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Cho m gam Alanin tác dụng đủ với 100ml dung dịch HCl 2M thu được 25,1 gam muối khan. Giá trị của m là:

 • A 17,8 gam       
 • B 18,7 gam  
 • C 17 gam 
 • D 18 gam

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phương pháp:ĐLBTKL => mAminoaxit = mmuối  - mHCl 

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

ĐLBTKL => mAlanin = mmuối  - mHCl  = 25,1 -0,2.36,5=17,8 gam.

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Khối lượng muối khan thu được khi cho 14,7 gam axit glutamic tác dụng đủ với dung dịch KOH?

 • A 22,3 gam   
 • B 20 gam       
 • C 2,23 gam   
 • D 12 gam

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Phương pháp: Tính theo phương trình

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

H2NC3H5(COOH)2  + 2KOH  ->  H2NC3H5(COOK)2  + 2H2O

0,1                                                  0,1

=> mmuối = 0,1.223=22,3 gam 

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

X là 1\(\alpha \) -aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 17,8 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 25,1 gam muối. Tên gọi của X

 • A axit aminoaxetic          
 • B axit -aminopropionic
 • C axit \(\alpha \)-aminobutiric      
 • D axit \(\alpha \)-aminoglutamic

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Phương pháp: Bảo toàn khối lượng: maminoaxit + mHCl = mmuối => nHCl

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

ĐLBTKL  =>  mHCl = mmuối -maminoaxit =25,1-17,8=7,3 gam  => nHCl= 0,2 mol

H2NRCOOH  +  HCl  -> ClH3NRCOOH

0,2                               0,2

MX= R+61 = 17,8:0,2= 89   => R=28 (-C2H4-)

X:\({H_2}N - \mathop {\mathop {CH}\limits_| }\limits_{C{H_3}}  - C{\rm{OO}}H\,\,\,\,\,\,\,\,\,Alanin\)    axit \(\alpha \)-aminopropionic  

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Cho 1,335g một a-amino axit tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 1,8825g muối. Công thức của X là :

 • A H2NCH2COOH        
 • B H2NCH2CH2COOH
 • C CH3CH(NH2)COOH          
 • D  CH3CH2CH(NH2)COOH

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Gọi công thức của X là H2N-R-COOH

H2N-R-COOH + HCl →ClH3N-R-COOH

=> Bảo toàn khối lượng : mX + mHCl = mmuối

=> nHCl = ?

Theo PTHH:  nX = nHCl = ? => MX từ đó tìm được R

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức của X là H2N-R-COOH

H2N-R-COOH + HCl →ClH3N-R-COOH

=> Bảo toàn khối lượng : mX + mHCl = mmuối

=> mHCl = 1,8825 – 1,335 = 0,5475g

=> nHCl = 0,5475 : 36,5 = 0,015 mol

=> nX = nHCl = 0,015 mol => MX = 1,335 : 0,015 = 89g = R + 16 + 45

=> R = 27 (C2H3)

=> X là : H2N – CH(CH3) - COOH

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Cho 15 gam H2NCH2COOH phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V là

 • A 200
 • B 300
 • C 100
 • D 150

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Tính theo PTHH: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

Lời giải chi tiết:

nH2NCH2COOH = 15 : 75 = 0,2 mol

PTHH: H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa + H2O

Theo PTHH: nNaOH = nH2NCH2COOH = 0,2 mol

=> V = n : CM = 0,2 : 1 = 0,2 lít = 200 ml

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Hợp chất X là một α – amino axit. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đủ với 160 ml dung dịch HCl 0,125M, sau đó đem cô cạn dụng dịch thu được 2,19 gam muối. Phân tử khối của X là

 • A 147.
 • B 146. 
 • C 187.
 • D 174.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

BTKL ta có: mX + mHCl = mmuối

⟹ mX = mmuối – mHCl = ?

⟹ MX = mX : nX = ?

Lời giải chi tiết:

160 ml = 0,16 (lít)

⟹ nHCl­  = VHCl × CM HCl = 0,16×0,125 = 0,02 (mol)

BTKL ta có: mX + mHCl = mmuối

⟹ mX = mmuối – mHCl = 2,19 – 0,02.36,5 = 1,46 (g)

⟹ MX = mX : nX = 1,46 : 0,01 = 146 (g/mol)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Cho 0,03 mol Glyxin (H2N-CH2-COOH) phản ứng hoàn toàn với dung dịch KOH dư, thu được m gam muối. Giá trị của  m là:

 • A  3,42       
 • B  3,39        
 • C 2,94 
 • D 2,91

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Tính toán  theo phương trình phản ứng

Lời giải chi tiết:

            H2N-CH2-COOH + KOH → H2N-CH2-COOK + H2O

Mol                  0,03                 →                    0,03

=> mmuối = 0,03. 113 = 3,39g

Đáp án B 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Để trung hòa 200 ml dung dịch amino axit X 0,5M cần 100 gam dung dịch NaOH 8%, cô cạn dung dịch thu được 16,3 gam muối khan. X có công thức cấu tạo là:

 • A H2NCH2CH2COOH.
 • B H2NCH(COOH)2.
 • C (H2N)2CHCOOH.
 • D H2NCH2CH(COOH)2.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Ta có: n= 0,2.0,5 = 0,1 mol; nNaOH = 0,2 mol → Số nhóm –COOH bằng 0,2/0,1 = 2

Đặt công thức của amino axit X là (NH2)x-R-(COOH)2

(NH2)x-R-(COOH)2 + 2NaOH → (NH2)x-R-(COONa)2 + 2H2O

0,1                                                  0,1 mol

→ Mmuối → Biện luận x và R

Lời giải chi tiết:

Ta có: nX = 0,2.0,5 = 0,1 mol; nNaOH = 0,2 mol

→ Số nhóm –COOH bằng 0,2/0,1 = 2

Đặt công thức của amino axit X là (NH2)x-R-(COOH)2

(NH2)x-R-(COOH)2 + 2NaOH → (NH2)x-R-(COONa)2 + 2H2O

0,1                                                  0,1 mol

→Mmuối = 16,3/ 0,1 = 163 g/mol → 16x + R+ 134 = 163 → 16x + R = 29

Do x > 0 và R > 0 nên chỉ có x = 1, R = 13 (nhóm –CH) thỏa mãn.

Vậy X có công thức là H2NCH(COOH)2

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Cho 100 ml dung dịch aminoaxit X nồng độ 0,4M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu được dung dịch chứa 5 gam muối. Công thức của X là

 • A (H2N)2-C4H7-COOH. 
 • B H2N-C3H6COOH. 
 • C H2N-C3H5(COOH)2
 • D H2N- C2H4COOH.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

naa : nNaOH = 0,04 : 0,04 = 1 : 1 => aa có 1 nhóm –COOH

Đặt CTPT: (NH2)xRCOOH

(NH2)xRCOOH + NaOH → (NH2)xRCOONa + H2O

0,04                                   → 0,04                                 (mol)

Ta có: M(NH2)xRCOONa = 5 : 0,04 = 125 (g/mol)

=> 16x + R = 58

Biện luận x, R thỏa mãn

Lời giải chi tiết:

naa = 0,1.0,4 = 0,04 (mol)

nNaOH = 0,08.0,5 = 0,04 (mol)

naa : nNaOH = 0,04 : 0,04 = 1 : 1 => aa có 1 nhóm –COOH

Đặt CTPT: (NH2)xRCOOH

(NH2)xRCOOH + NaOH → (NH2)xRCOONa + H2O

0,04                                   → 0,04                                 (mol)

Ta có: M(NH2)xRCOONa = 5 : 0,04 = 125 (g/mol)

=> 16x + R + 67 = 125

=> 16x + R = 58

x =1 => R = 42 (C3H6-)

x=2 => R = 26 (Không có thỏa mãn)

Vậy công thức aa là H2N-C3H6-COOH

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

X là α-aminoaxit chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH. Cho 8,9 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 12,55 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

 • A H2NCH2COOH.
 • B H2NCH2CH2COOH.
 • C CH3CH2CH(NH2)COOH.
 • D CH3CH(NH2)COOH.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

NH2-R-COOH + HCl → NH3Cl-R-COOH

BTKL => mHCl pư = m muối – mX => nHCl = nX => MX

Lời giải chi tiết:

NH2-R-COOH + HCl → NH3Cl-R-COOH

BTKL => mHCl pư = m muối – mX = 12,55 – 8,9 = 3,65 gam

=> nHCl = nX 3,65 : 36,5 = 0,1 mol  => MX = 8,9 : 0,1 = 89 => X là alanin CH3CH(NH2)COOH

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Cho 0,1 mol một α – aminoaxit A dạng H2NRCOOH phản ứng hết với HCl tạo thành 12,55 gam muối. A là

 • A Phenyl amin. 
 • B Glyxin.            
 • C Alanin. 
 • D Valin.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

H2NRCOOH + HCl → H3NClRCOOH

0,1                            →           0,1          (mol)

=> mH3NClRCOOH = nH3NClRCOOH. MH3NClRCOOH

=> 12,55 = 0,1 (52,5 + R + 45)

=> R = ? => công thức của α – aminoaxit A

Lời giải chi tiết:

H2NRCOOH + HCl → H3NClRCOOH

0,1                            →           0,1          (mol)

=> mH3NClRCOOH = nH3NClRCOOH. MH3NClRCOOH

=> 12,55 = 0,1 (52,5 + R + 45)

=> R + 97,5 = 125,5

=> R = 28

Vậy công thức của α – aminoaxit A là: CH3-CH(NH2)-COOH: Alanin

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Cho 29,4 gam axit glutamic và 15 gam Glyxin tác dụng hết với V lít NaOH 2M. Giá trị của V là

 • A 300   
 • B 0,3    
 • C 0,2     
 • D 200

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Phương pháp:

(NH2)xR (COOH)y   + y NaOH → (NH2)xR (COONa)y   + y H2O

nNaOH = nCOOH

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

H2NC3H5(COOH)2  + 2NaOH

0,2                                    0,4

H2NCH2COOH  +   NaOH

0,2                                 0,2

nNaOH = 0,6: 2= 0,3 lít  

Chọn B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Để trung hoà hoàn toàn 14,7 gam axit glutamic cần vừa đủ 200ml dung dịch KOH xM. Giá trị của x là:

 • A 1M.      
 • B 2M.      
 • C 3M.      
 • D 4M.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

nKOH = 2n axit glutamic = 2.0,1 = 0,2 mol => x = 0,2/0,2 = 1M

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Cho 19,1 gam hỗn hợp CH3COOC2H5 và NH2CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

 • A 17,9. 
 • B 9,2.      
 • C 16,6
 • D 19,4.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Ta có: ∑nC2H5OH = ∑ nNaOH = 0,2 (mol)

BTKL ta có: mmuối = mhh + mNaOH – mC2H5OH = ?

Lời giải chi tiết:

nNaOH = 0,2 (mol)

CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH

NH2CH2COOC2H5 + NaOH → NH2CH2COONa + C2H5OH

Ta có: ∑nC2H5OH = ∑ nNaOH = 0,2 (mol)

BTKL ta có: mmuối = mhh + mNaOH – mC2H5OH = 19,1 + 0,2.40 – 0,2.46 = 17,9 (g)

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Amino axit X trong phân tử có 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. cho 26,7 gam X phản ứng với lượng dư dung dịch chứa 37,65 gam muối. Công thức của X là:

 • A H2N-[CH2]3-COOH      
 • B H2N-[CH2]2-COOH
 • C H2N-[CH2]4-COOH 
 • D H2N-CH2-COOH

Đáp án: B

Phương pháp giải:

+ Bảo toàn khối lượng

Lời giải chi tiết:

Gọi CTCT aminoaxit : H2N-[CH2]n - COOH :

BTKL: nHCl = (37,65 – 26,7) : 36,5 = 0,3 (mol) = naa

Maa = m: naa = 26,7 : 0,3 = 89 =>

=> 16 + 14n + 45 = 89

=> n = 2 => H2N-[CH2]2 – COOH

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Cho 0,1 mol alanin phản ứng đủ với 100ml dung dịch HCl 1,5M thu được dung dịch A. Cho A tác dụng vừa đủ với dung dich NaOH thu được dung dịch B, làm bay hơi dung dịch B thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là:

 • A 18 gam   
 • B 19 gam  
 • C 20 gam       
 • D 19,875 gam

Đáp án: D

Phương pháp giải:

* Đối với phản ứng của amino axit với axit, sau đó cho toàn bộ sản phẩm tác dụng với dung dịch bazơ ta quy đổi về 

\(\left\{ \matrix{ HCl + NaOH \hfill \cr {({H_2}N)_x} - R - {(COOH)_y}\,\,\,\,\,\, + \,\,\,\,\,yNaOH \hfill \cr} \right.\)

Lời giải chi tiết:

Bài toán coi như: {Ala (0,1 mol); HCl (0,15 mol)} + NaOH

H2N-CH(CH3)-COOH + NaOH → H2N-CH(CH3)-COONa + H2O

          0,1 →                                               0,1

NaOH + HCl → NaCl + H2O

  0,15 →               0,15

Muối gồm: H2N-CH(CH3)-COONa (0,1 mol) và NaCl (0,15 mol)

=> m muối = 0,1.111 + 0,15.58,5 = 19,875 gam

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

1 mol \(\alpha \) -aminoaxit X tác dụng vừa hết với 1 mol HCl tạo muối Y có hàm lượng Clo là 28,287%. CTPT của X là:

 • A CH3CH(NH2)COOH     
 • B H2NCH2CH2COOH
 • C H2NCH2COOH       
 • D H2NCH2CH(NH2)COOH

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

X tác dụng HCl theo tỉ lệ 1:1  => có 1 nhóm NH2, 4 đáp án => X có 1 nhóm COOH

H2NRCOOH+ HCl  ClH3NRCOOH

%mClo =\({{35,5} \over {97,5 + R}}.100 = 28,287 \to R = 28( - {C_2}{H_4} - )\)

X \(\alpha \)-aminoaxit 

Chọn A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

X là một hợp chất hữu cơ có dạng: (H2N)xCnHm(COOH)y. Biết rằng 0,2 mol hỗn hợp X tác dụng tối đa với 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 38,2 gam muối.  Số đồng phân cấu tạo của X là

 • A 6
 • B 9
 • C 7
 • D 8

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

nHCl = 0,4 mol => x = 2

m muối = 38,2 => M muối = 191 => X: (H2N)2C3H5(COOH)

=> 9CTCT

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Cho 7,5 gam axit aminoaxetic (H2N-CH2-COOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng, khối lượng muối thu được là

 • A 9,9 gam.         
 • B 9,8 gam.      
 • C 7,9 gam.  
 • D  9,7 gam.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phương pháp : Amino axit tác dụng với dung dịch axit hoặc bazo

CTTQ:  (NH2)xR (COOH)y . Tìm x, y, R?

+)  Tác dụng dd axit HCl

(NH2)xR (COOH)y   + xHCl → (ClNH3)xR (COOH)y

+        x.naa  = nHCl     

+        BTKL:  maa + mHCl = m muối

Maa + 36,5 x = M muối

+)  Tác dụng với dd NaOH

(NH2)xR (COOH)y   + y NaOH → (NH2)xR (COONa)y   + y H2O

1mol                                        →    1mol              => mm’ – maa = 22y  

naa                                                                                                  => mm’ – m aa

y. naa = nNaOH

Maa  +  22y = M muối natri

Lời giải chi tiết:

 

Lời giải :

NH2 – CH2 – COOH + NaOH -> NH2 – CH2 – COONa + H2O

         0,1              ->                             0,1 mol

=> mmuối = 9,7g

Đáp án D  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Cho 0,027 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và alanin vào 100 ml dung dịch HCl 0,3M thu được dung dịch Y. Biết Y phản ứng vừa hết với 69 ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit glutamic trong X là

 • A 0,025.                            
 • B 0,020.                                 
 • C 0,012.
 • D 0,015.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Amino axit\overset{+HCl}{\rightarrow}  (A) \overset{+NaOH}{\rightarrow}  (B)

H2N-R-COOH              +  HCl      →              ClH3N-R-COOH  (A)

ClH3N-R-COOH  + 2NaOH  →     H2N-R-COONa (B) +  NaCl + 2H2O

      => coi hh A gồm ClH3N-R-COOH và  HCl không phản ứng với nhau đều phản ứng với NaOH

 

Lời giải chi tiết:

Đặt số mol axit glutamic là x mol, alanin là y mol thì x + y =0,027 mol

Cho X + 0,03 mol HCl + 0,069 mol NaOH thì

Axit glutamic + 2NaOH → muối + nước

Alanin +NaOH → muối + nước

HCl + NaOH → NaCl + H2O

→ nNaOH = 0,069 = 0,03 + 2x + y

Giải được x= 0,012 mol và y=0,015 mol

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vòa dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là:

 • A 0,65. 
 • B 0,55.
 • C 0,50 
 • D 0,70.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

NH2-C3H5- (COOH)2 + HCl → ClH3N-C3H5-(COOH)2

ClH3N-C3H5-(COOH)2 + NaOH →NH2-C3H5- (COONa)2­ + NaCl + H2O

Vì nhóm - NH3Cl khi gặp NaOH vẫn phản ứng như bình thường của HCl phản ứng nên ta chỉ xét các nhóm COOH và HCl ban đầu sẽ phản ứng với NaOH

n NaOH = n HCl + n COOH 

Lời giải chi tiết:

n HCl = 0.35 mol

n NaOH = n HCl + n COOH  = 0,15 . 2 + 0.35 = 0,65 mol

Đáp án A 

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Cho 6,675 gam một amino axit X (phân tử có 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH) tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 8,633 gam muối. Phân tử khối của X bằng?

 • A 117.   
 • B 89.        
 • C 97.      
 • D 75.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

TGKL => nX = 0,089 mol

=> MX = 75g/mol

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 30g X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 38,8g muối khan. Công thức của X là :

 • A H2NC2H4COOH   
 • B H2NCH2COOH          
 • C H2NC4H8COOH   
 • D H2NC3H6COOH 

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

H2NRCOOH + NaOH -> H2NRCOONa + H2O

 (R + 61)                            (R + 83)

     30                                     38,8

=> 30(R + 83) = 38,8(R + 61)

=> R = 14 (CH2)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Cho 17,64g axit glutamic (NH2C3H5(COOH)2) tác dụng hoàn toàn với dung dịch KOH dư thu được dung dịch chứa  m gam muối. Giá trị của  m là :

 • A 20,28          
 • B 22,92   
 • C 22,20   
 • D    26,76

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phương pháp : Amino axit tác dụng với dung dịch axit hoặc bazo

CTTQ:  (NH2)xR (COOH)y . Tìm x, y, R?

v  Tác dụng dd axit HCl

(NH2)xR (COOH)y   + xHCl → (ClNH3)xR (COOH)y

nHCl = x.naa

BTKL:  maa + mHCl = m muối

Maa + 36,5 x = M muối

v  Tác dụng với dd NaOH

(NH2)xR (COOH)y   + y NaOH → (NH2)xR (COONa)y   + y H2O

1mol                                        →    1mol              => mm’ – maa = 22y  

naa                                                                                                  => mm’ – m aa

            nNaOH = y.naa

            Maa  +  22y = M muối natri

Lời giải chi tiết:

 

Lời giải :

H2NC3H5(COOH)2 + 2KOH -> H2NC3H5(COOK)2 + 2H2O

      0,12 mol                                     0,12 mol

=> mmuối = 223.0,12 = 26,76g

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Cho 15 gam glyxin vào dung dịch HCl, thu được dung dịch X chứa 29,6 gam chất tan. Để tác dụng vừa đủ với chất tan trong X cần dùng V lít dung dịch NaOH 1M. Giá trị của V

 • A 0,4. 
 • B 0,2.  
 • C 0,6.    
 • D 0,3.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

nGly = 0,2; \({n_{HCl}} = {{29,6 - 15} \over {36,5}} = 0,4\) → V = 0,2 + 0,4 = 0,6 lít

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Cho m gam alanin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 5,02 gam muối. Giá trị của m là

 • A 3,56. 
 • B 35,6. 
 • C 30,0. 
 • D 3,00.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

nalanin = nCH3-CH(NH3Cl)-COOH = 5,02 : 125,5= 0,04 (mol)

=> mAlanin = 0,04.89 = 3,56(g)

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Cho 7,78 gam hỗn hợp X chứa Glyxin và Alanin vào 200ml dung dịch KOH 0,4M sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

 • A 10,82.    
 • B 10,18.    
 • C 11,04     
 • D 12,62.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

+ Bảo toàn khối lượng: mmuối = mX + mKOH – mH2O

Lời giải chi tiết:

nKOH = 0,4.0,2 = 0,08 (mol) => nH2O = nKOH = 0,08 (mol)

X + KOH → muối + H2O

BTKL ta có: mmuối = mX + mKOH – mH2O = 7,78 + 0,08.56 – 0,08.18 = 10, 82(g)

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 31 :

Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 15,399 gam muối. Giá trị của m là

 • A 13,8.
 • B 12,0.
 • C 13,1.
 • D 16,0.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Từ phần trăm khối lượng của oxi trong X => mO = 0,412m => nO = 0,02575m (mol)

=> nCOOH = 1/2nO = 0,012875m (mol)

=> nNaOH = nH2O = nCOOH = 0,012875m (mol)

Bảo toàn khối lượng ta có:

mX + mNaOH = mmuối + mH2O

=> m = ?

Lời giải chi tiết:

mO = 0,412m => nO = 0,02575m (mol) => nCOOH = 1/2nO = 0,012875m (mol)

=> nNaOH = nH2O = nCOOH = 0,012875m (mol)

Bảo toàn khối lượng ta có:

mX + mNaOH = mmuối + mH2O

=> m + 40. 0,012875m = 15,399 + 18. 0,012875m

=> m = 12 (g)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 32 :

Cho 7,3 gam lysin và 15 Gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH, thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được m gam muối. Giá trị của m là:

 • A 32,250
 • B 55,600
 • C 53,775
 • D 61,000

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Để đơn giản hóa ta coi quá trình phản ứng là: Cho HCl trung hòa hết KOH sau đó tác dụng với amio axit.

=> nHCl = nKOH + 2nLys + nGly

=> nH2O = nKOH

BTKL: m amino axit + mKOH + mHCl = m + mH2O => m

Lời giải chi tiết:

nLys = 7,3/146 = 0,05 mol

nGly = 15/75 = 0,2 mol

nKOH = 0,3 mol

Để đơn giản hóa ta coi quá trình phản ứng là: Cho HCl trung hòa hết KOH sau đó tác dụng với amio axit.

nHCl = nKOH + 2nLys + nGly = 0,3 + 2.0,05 + 0,2 = 0,6 mol

nH2O = nKOH =  0,3 mol

BTKL: m amino axit + mKOH + mHCl = m + mH2O

=> 7,3 + 15 + 0,3.56 + 0,6.36,5 = m + 0,3.18 => m = 55,6 gam

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 33 :

Cho a mol lysin tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch X. Để phản ứng vừa đủ với các chất trong X cần tới 300 ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của a là

 • A 0,25                                       
 • B 0,2                                               
 • C 0,15                                   
 • D 0,1

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Phương pháp  :

Amino axit \overset{+NaOH}{\rightarrow} (B)   \overset{+HCl}{\rightarrow}(A)

Coi hỗn hợp B là H2N-R-COOH và  NaOH tác dụng với HCl→ tính theo PTHH

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải :

Coi hỗn hợp có 0,1 mol NaOH, a mol lysin tác dụng với 0,3 mol HCl thì ta có

NaOH + HCl → NaCl

(H2N)2C5H9COOH + 2HCl → (ClH3N)2C5H9COOH

→ nHCl =0,3 mol = 2a + 0,1 → a = 0,1 mol

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 34 :

Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml dung dịch HCl, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch KOH 2M, thu được dung dịch Y. Cô cạn Y, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

 • A 53,95                                     
 • B 22,60                                 
 • C 44,95                               
 • D 22,36

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Phương pháp :

Coi dung dịch X thành hỗn hợp Glyxin : 0,2 mol và HCl : x mol

X + KOH : KOH + H2NCH2COOH → H2NCH2COOK + H2O

                   HCl + KOH  → KCl + H2O

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải :

Coi dung dịch X thành hỗn hợp Glyxin : 0,2 mol và HCl : x mol

X + KOH : KOH + H2NCH2COOH → H2NCH2COOK + H2O

                   HCl + KOH  → KCl + H2O

→ x = 0,5 – 0,2 = 0,3 → mmuối = 44,95

Chọn C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 35 :

Cho 31,4 gam hỗn hợp gồm glyxin và alanin phản ứng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

 • A 42,5
 • B 40,6
 • C 48,6
 • D 40,2

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Khi amino axit tác dụng với NaOH ta luôn có:

\({n_{{H_2}O}} = {n_{NaOH}}\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\({m_{muoi}} = {m_{hh}} + {m_{NaOH}} - {m_{{H_2}O}}\)

Đáp án D

Lời giải chi tiết:

Khi amino axit tác dụng với NaOH ta luôn có:

\({n_{{H_2}O}} = {n_{NaOH}} = 0,4\left( {mol} \right)\)

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

\({m_{muoi}} = {m_{hh}} + {m_{NaOH}} - {m_{{H_2}O}} = 31,4 + 0,4.40 - 0,4.18 = 40,2\left( g \right)\)

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 36 :

Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 275 ml dung dịch HCl  2M thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là :

 • A 1,45    
 • B 1,00          
 • C  0,65      
 • D 0,70

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Amino axit tác dụng với dung dịch axit hoặc bazo

CTTQ:  (NH2)xR (COOH)y . Tìm x, y, R?

v  Tác dụng dd axit HCl

(NH2)xR (COOH)y   + xHCl → (ClNH3)xR (COOH)y

+        nHCl = naa.x 

+        BTKL:  maa + mHCl = m muối

Maa + 36,5x = M muối

v  Tác dụng với dd NaOH

(NH2)xR (COOH)y   + y NaOH → (NH2)xR (COONa)y   + y H2O

1mol                                        →    1mol              => mm’ – maa = 22y  

naa                                                                                                  => mm’ – m aa

nCOOH = naa .y 

 nNaOH = naa.y 

Maa  +  22y = M muối natri

Lời giải chi tiết:

TQ : X + NaOH = (Glutamic + HCl) + NaOH

H2NC3H5(COOH)2 + 2NaOH -> H2NC3H5(COONa)2 + 2H2O

            0,45    ->        0,9 mol

HCl + NaOH -> NaCl + H2O

0,55 -> 0,55

=> nNaOH = 1,45 mol

Đáp án A  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 37 :

Một α-aminoaxit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 13,35 gam X tác dụng hết với HCl dư, thu được 18,825 gam muối. Chất X là

 • A glyxin. 
 • B alanin. 
 • C valin. 
 • D axit glutamic.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

X + HCl → Muối

BTKL: mHCl = m muối – mX => nHCl => nX => MX

Lời giải chi tiết:

X + HCl → Muối

BTKL: mHCl = m muối – mX = 18,825 – 13,35 = 5,475 (g)

=> nHCl = nX = 0,15 mol

=> MX = 13,35 : 0,15 = 89 (Alanin)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 38 :

Cho 0,2 mol  α - amino axit X (có dạng H2NRCOOH) phản ứng vừa đủ với NaOH thu được 22,2 gam muối khan. Phân tử khối của X là

 • A 89.       
 • B 75.                   
 • C 117.     
 • D 146.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

n muối = nX => M muối => X

Lời giải chi tiết:

H2NRCOOH + NaOH → H2NRCOONa + H2O

0,2 mol                →               0,2 mol

=> M muối = 16 + R + 44 + 23 = 22,2 : 0,2 = 111

=> R = 28

MX = 16 + 28 + 45 = 89

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 39 :

Cho hỗn hợp gồm 7,3 gam lysin và 15 gam glyxin vào dung dịch chứa 0,3 mol KOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư được m gam muối. Giá trị của m là

 • A 55,600.
 • B 33,250.
 • C 53,775.
 • D 61,000.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

nHCl = nKOH + 2nLys + nGly = ?

nH2O = nKOH = ?

BTKL: m muối = mLys + mGly + mKOH + mHCl – mH2O = ?

Lời giải chi tiết:

nLys = 7,3 : 146 = 0,05 mol và nGly = 15 : 75 = 0,2 mol

nHCl = nKOH + 2nLys + nGly = 0,3 + 2.0,05 + 0,2 = 0,6 mol

nH2O = nKOH = 0,3 mol

BTKL: m muối = mLys + mGly + mKOH + mHCl – mH2O = 7,3 + 15 + 0,3.56 0,6.36,5 – 0,3.18 = 55,6 gam

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 40 :

X là một a-amino axit chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 23,4g X tác dụng với HCl thì thu được 30,7g muối. Công thức cấu tạo của X là:

 • A CH3CH(CH3)CH(NH2)COOH    
 • B H2NCH2COOH       
 • C CH3CH(NH2)COOH         
 • D CH2=C(CH3)CH(NH2)COOH

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Tính chất hóa học của amino axit

- Định luật bảo toàn khối lượng.

Lời giải chi tiết:

Gọi công thức của amin axit là H2N-R-COOH

Khi X + HCl:  H2N-R-COOH + HCl → ClH3N-R-COOH

Bảo toàn khối lượng: mX + mHCl = mmuối

=> mHCl = 7,3g => nHCl = 7,3: 36,5 = 0,2 mol

=> nX = 0,2mol => MX = 23,4 : 0,2 = 117 = R + 61 => R = 56 (-C4H8-)

Vì là a-amino axit nên NH2 và COOH phải gắn vào cùng 1 C

=> chỉ có đáp án A thỏa mãn

Đáp án A 

Đáp án - Lời giải

Xem thêm