30 bài tập vận dụng về phản ứng tráng bạc của glucozo, fructozo có lời giải

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Một cacbohiđrat X có công thức đơn giản nhất là CH2O. Cho 18 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư, đun nóng) thu được 21,6 gam bạc. Công thức phân tử của X là

 • A C12H22O11.
 • B C6H12O6.
 • C C3H6O3.
 • D C5H10O5.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

+ X có dạng: (CH2O)n. Do Số H gấp 2 lần số C => X chỉ có 1 liên kết π trong phân tử => X có 1 nhóm CHO

+ 1 nhóm CHO tráng gương sinh ra 2Ag => nX = 1/2 nAg

+ Có phân tử khối M => CTPT của X

Lời giải chi tiết:

nAg = 0,2 mol

X có dạng: (CH2O)n. Do Số H gấp 2 lần số C => X chỉ có 1 liên kết π trong phân tử => X có 1 nhóm CHO => nX = ½ nAg = 0,1 mol

=> MX = 18/0,1 = 180 g/mol

=> 30n = 180 => n = 6 (C6H12O6)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Cho m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO3/NH3 tạo ra 43,2 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với 8 gam Br2 trong dung dịch. Số mol glucozo và fructozo trong hỗn hợp này lần lượt là

 • A 0,05 mol và 0,15 mol.
 • B 0,10 mol và 0,15 mol.
 • C 0,2 mol và 0,2 mol.
 • D 0,05 mol và 0,35 mol.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

+ nBr2 = nglu

+ nAg = 2ngu + 2nfruc => nfruc

Lời giải chi tiết:

Chỉ có Glucozo phản ứng với brom => nGlucozo = nBr2 = 0,05 mol

=> 2nGlucozo + 2nFructozo = nAg => nFructozo = 0,15 mol

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Thực hiện phản ứng tráng gương 36 gam dung dịch glucozo 10% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, nếu hiệu suất là 40% thì khối lượng bạc kim loại tạo thành là

 • A 2,16.
 • B 2,592.
 • C 1,728.
 • D 4,32.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

1Glu → 2Ag

nAg = 2nglu

Lời giải chi tiết:

n Glucozo = 0,02 mol

=> nGlucozo phản ứng = 0,02.0,4 = 0,008 mol

=> nAg = 2nGlucozo = 0,016 mol => m Ag = 1,728 gam

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Cho 27 gam glucozo phản ứng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Khối lượng dung dịch sau phản ứng thay đổi như thế nào

 • A giảm 5,4 gam.
 • B tăng 27 gam.
 • C tăng 5,4 gam.
 • D giảm 32,4 gam.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Δm dd sau pư = m vào - m ra = mGlu - mAg

+ Nếu Δm < 0 => Khối lượng dung dịch giảm

+ Nếu Δm > 0 => Khối lượng dung dịch tăng

Lời giải chi tiết:

nGlu = 27/180 = 0,15 mol

Glu → 2Ag

0,15 → 0,3  (mol)

Δm dd sau pư = m vào - m ra = mGlu - mAg = 27 - 0,3.108 = -5,4 gam < 0

=> Khối lượng dung dịch giảm 5,4 gam.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozo với lượng dư AgNO3/NH3 đến khi phản ứng hoàn toàn được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là?

 • A 16,2 gam  
 • B 18 gam
 • C 9 gam     
 • D 10,8 gam

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

nAg = 0,1 mol => n glu = 0,05 mol

=> m = 0,05 . 180 = 9g

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Đun nóng dung dịch chứa 27g glucozơ với dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng Ag thu được tối đa là

 • A 21,6g.    
 • B 10,8g.     
 • C 32,4g.     
 • D 16,2g.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Glucozo -> 2Ag

0,15    ->     0,3 mol

=> m = 32,4g

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc, phản ứng hoàn toàn sinh ra 32,4 gam bạc. Giá trị của m là

 • A 108 gam.  
 • B 135 gam.       
 • C 54 gam.       
 • D 270 gam.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Glucozo -> 2Ag

   0,15     <-   0,3 mol

=> mdd Glucozo = 135g

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

 • A 12,4 %.  
 • B 13,4 %.      
 • C 11,4 %.   
 • D 14,4 %.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Glucozo -> 2Ag

0,03  <-      0,06 mol

=> C% Glucozo = 14,4%

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Đun nóng 100 gam dung dịch Glucozo 18% với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của  m là:

 • A 16,2         
 • B 21,6    
 • C  10,8     
 • D 32,4

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Glucozo -> 2Ag

  0,1   ->      0,2 mol

=> m = 21,6g

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 86,4 gam Ag. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ rồi cho khí CO2 thu được hấp thụ vào nước vôi trong dư thì lượng kết thu được là

 • A 60 gam                                 
 • B 20 gam                            
 • C 40 gam                    
 • D 80 gam

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

nAg↓ = 86,4 ÷ 108 = 0,8 mol ⇒ nglucozơ = ½nAg↓ = 0,4 mol.

nCO2 sinh ra = 2nglucozơ = 0,8 mol.

nCaCO3 = nCO2 = 0,8mol

mkết tủa = mCaCO3 = 0,8 × 100 = 80 gam.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu được 2,16 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là

 • A 0,20M       
 • B 0,10M           
 • C 0,01M         
 • D 0,02M

Đáp án: A

Phương pháp giải:

           Phương pháp : phản ứng oxi hóa không hoàn toàn glucozo

            C6H12O6 -> 2Ag

            C6H12O6 -> Cu2O

      ( MC6H12O6 = 180, m Ag = 108)

 

Glucozo làm mất màu dd Br2, KMnOcòn fructozo thì không

- nAg = 2nC6H12O6

- nCu2O = nC6H12O6

Lời giải chi tiết:

 

 

Lời giải :

C6H12O6 -> 2Ag

   0,01     <-   0,02 mol

=> CM (Glucozo) = 0,2 M

Đáp án A  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp glucozo và fructozo vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 38,88g Ag. Giá trị của  m là :

 • A 48,6  
 • B 32,4    
 • C 64,8    
 • D 16,2

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Glucozo -> 2Ag

Fructozo -> 2Ag

=> nGlucozo + nFructozo = 0,18 mol

=> m = 32,4g

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Hỗn hợp m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 tạo ra 4,32 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng hết với 0,80g Br2 trong dung dịch. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt bằng:

 

 

 • A 0,02 mol và  0,02 mol  
 • B 0,005 mol và  0,035 mol
 • C 0,005 mol và  0,015 mol       
 • D  0,01 mol và  0,01 mol

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Phương pháp:

nAg = 2n glu + 2 n fruc

nBr2 = n glu

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải:

 \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{\rm{2x + 2y = 0,04}}}\\ {{\rm{x = 0,005}}} \end{array}} \right.{\rm{ = > }}\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}} {{\rm{x = 0,005 = }}{{\rm{n}}_{{\rm{glu}}}}}\\ {{\rm{y = 0,015 = }}{{\rm{n}}_{{\rm{fruc}}}}} \end{array}} \right.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Cho m gam glucozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng), sau một thời gian thu được 21,6 gam Ag. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Giá trị của m là:

 • A 36,0 gam.        
 • B 18,0 gam.        
 • C 45,0 gam.
 • D 22,5 gam.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Chia m gam glucozơ làm 2 phần bằng nhau.

- Phần 1 đem thực hiện phản ứng tráng gương thu được 27g Ag

- Phần 2 cho lên men rượu thu được V ml rượu (D = 0,8 g/ml).

Giả sử các phản ứng đều xảy ra với hiệu suất 100% thì V có giá trị là:

 • A 12,375 ml                    
 • B 13,375 ml                   
 • C 14,375 ml                   
 • D 24,735 ml

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Phần 1: nAg = 0,25 mol => nglucozo = nAg/2 = 0,125 mol

Phần 2: Glucozo → 2C2H5OH

nC2H5OH = 2nGlucozo = 0,25 mol

mC2H5OH = 0,25.46 = 11,5 gam

=> V dung dịch C2H5OH = mC2H5OH/d = 11,5/0,8 = 14,375 ml

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozo thu được 43,2 gam Ag. Nếu lên men rượu hoàn toàn m gam glucozo rồi cho toàn bộ khí CO2 tạo thành vào nước vôi trong dư thì lượng kết tủa thu được là

 • A 20 gam.           
 • B 40 gam.           
 • C 80 gam.           
 • D 60 gam.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Nhớ được tỉ lệ của các phản ứng:

Glu → 2Ag

Glu → 2CO2

Lời giải chi tiết:

nAg = 43,2 : 108 = 0,4 mol

Glu → 2Ag

Glu → 2CO2

nAg = 2nGlu

nCO2 = 2nGlu

=> nCO2 = nAg = 0,4 mol => nCaCO3 = 0,4 mol => mCaCO3 = 40 gam

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Hoà tan 2,68 g hỗn hợp axetanđehit và glucozơ vào nước. Cho dung dịch thu được vào 35,87 ml dung dịch 34% AgNO3 trong amoniac (khối lượng riêng 1,4 g/ml) và đun nóng nhẹ để phản ứng xảy ra hoàn toàn. Lọc bỏ kết tủa rồi trung hoà nước lọc bằng axit nitric, sau đó thêm vào nước lọc đó lượng vừa đủ dung dịch kali clorua, khi đó xuất hiện 5,74 g kết tủa. Phần trăm khối lượng của axetanđehit và glucozơ trong hỗn hợp ban đầu lần lượt là

 • A 32,84% và 67,16%
 • B 16,42% và 83,58%.
 • C 25,56% và 74,45%.
 • D 14,09% và 85,91%

Đáp án: A

Phương pháp giải:

- Viết phương trình hóa học.

- Tính số mol Ag thu được

- Lập hệ phương trình tính số mol anđehit và glucozơ.

Lời giải chi tiết:

\(n_{AgNO_3}=35,87\times1.4\times\dfrac{{34}}{ {100.170}} = 0,1mol\)

AgCl = 0,04mol

Gọi số mol của axetandehit, glucozơ lần lượt là x, y 

→ mhh= 44x + 180y = 2,68 (1)

Các phản ứng xảy ra:

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O \(\overset{t^o}{\rightarrow}\) CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

AgNO3 dư có phản ứng với KCl tạo kết tủa:

AgNO3  +  KCl  →  AgCl   +  KNO3

→ n AgNO3 pư = 0,1 - 0,04 = 0,06 mol

Từ pt → 2x  +  2y = 0,06 (2)

Từ (1) và (2) suy ra x = 0,02 ; y = 0,01

%mCH3CHO = \(\dfrac{{0,2 \times 44}}{{2,68}} \times 100\%  = 32,84\% \)

%mC6H12O6 = 100% - 32,84% = 67,16%. 

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Chia 200 gam dung dịch hỗn hợp X chứa glucozo và fructozo thành hai phần bằng nhau.
+ Phần 1 cho tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 86,4 gam Ag.
+ Phần 2 tác dụng vừa hết 35,2 gam Brom.
Nồng độ % của fructozo trong dung dịch ban đầu là?

 • A 16,2%.
 • B 32,4%.
 • C 39,6%.
 • D 40,5%.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Đặt trong 100 gam dung dịch hh X số mol Glucozo và Fructozo lần lượt là a và b (mol)

P1: Cho tác dụng với dd AgNO3/NH3 cả 2 chất đều phản ứng

Có: nAg = 2nGlu + 2nFruc → được phương trình mqh giữa a và b

P2: Cho tác dụng với Br2 chỉ có Glucozơ phản ứng

nBr2 = nGlu → tìm được a =?

Từ đó tìm được số mol mối chất ban đầu

Nồng độ phần trăm của Fructozo trong hh ban đầu là: \(C\% fructozo = \frac{{m\,fruc}}{{100(g)}}.100\%  = ?\% \)

Lời giải chi tiết:

Đặt trong 100 gam dung dịch hh X số mol Glucozo và Fructozo lần lượt là a và b (mol)

P1: Cho tác dụng với dd AgNO3/NH3 cả 2 chất đều phản ứng

nAg = 86,4 : 108 = 0,8 (mol)

Có: nAg = 2nGlu + 2nFruc → 2a + 2b = 0,8 hay a + b = 0,4 (I)

P2: Cho tác dụng với Br2 chỉ có Glucozơ phản ứng

nBr2 = 35,2 : 160 = 0,22 (mol)

nBr2 = nGlu → a = 0,22

Thế a = 0,22 vào (I) → b = 0,18 (mol)

→ mFruc = 180b = 180.0,18 = 32,4 (g)

Nồng độ phần trăm của Fructozo trong hh ban đầu là: \(C\% fructozo = \frac{{m\,fruc}}{{100(g)}}.100\%  = \frac{{32,4}}{{100}}.100\%  = 32,4\% \)

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Chia m gam glucozo thành 2 phần. Phần 1 cho phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư (đun nóng), hiệu suất 90%, thu được 9,72 gam Ag. Phần 2 cho lên men etylic với hiệu suất 80%, thu được 0,5376 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m là

 • A 20,7. 
 • B 18,0. 
 • C 11,7. 
 • D 14,4.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

\(\begin{gathered}
Glucozo\xrightarrow{{ + AgN{O_3}}}2Ag \hfill \\
{C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{men\,ruou}}2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2} \hfill \\
\end{gathered} \)

Lời giải chi tiết:

Phần 1: nAg = 9,72:108 = 0,09 mol

 \(Glucozo\xrightarrow{{ + AgN{O_3}}}2Ag\)

nGlu = nAg/2 = 0,045 mol

Do hiệu suất phản ứng là 90% nên lượng glucozo thực tế đã dùng ở phần 1 là: 0,045.(100/90) = 0,05 mol

Phần 2: nCO2 = 0,5376:22,4 = 0,024 mol

 \({C_6}{H_{12}}{O_6}\xrightarrow{{men\,ruou}}2{C_2}{H_5}OH + 2C{O_2}\)

Theo PTHH: nGlu = nCO2:2 = 0,012 mol

Do hiệu suất lên men chỉ đạt 80% nên lượng glucozo thực tế đã dùng là: 0,012.(100/80) = 0,015 mol

Vậy mGlucozo = (0,05 + 0,015).180 = 11,7 gam

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Cho m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 4,86 gam Ag. Giá trị của m là

 • A 8,10.
 • B 16,20.
 • C 4,50.
 • D 4,05.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

2nglu + 2nfruc = nAg

Lời giải chi tiết:

nAg = 4,86 : 108 = 0,045 (mol)

Vì 1 glu → 2Ag

1 fruc → 2Ag

→ nhh = nAg/2 =0,0225 (mol)

→ mhh = 0,0225. 180 = 4,05 (g)

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Đun nóng 200ml dung dịch fructozơ a (M) và glucozơ 2a (M) với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được 32,4 gam Ag. Giá trị của a là

 • A 0,1.
 • B 0,15.
 • C 0,2.
 • D 0,25.

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Đun nóng m gam dung dịch glucozơ nồng độ 20% với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 6,48 gam Ag. Giá trị của m là

 • A 1,08.
 • B 54,0.
 • C 27,0.
 • D 5,4.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

\(Gluc{\text{ozo}}\xrightarrow{{AgN{O_3}/N{H_3}}}2{\text{A}}g\)

- Từ số mol Ag tính được số mol glucozo

- Tính khối lượng glucozo

- Tính khối lượng dung dịch glucozo theo công thức: mdd = mct.(100%/C%)

Lời giải chi tiết:

Ta có: Glucozơ → 2Ag

              0,03 ←   0,06 mol

⟹ mglucozơ = 0,03.180 = 5,4 gam

⟹ mdd glucozơ = 5,4.(100/20) = 27 (g)

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam dung dịch truyền huyết thanh glucozo thu được 0,0918 gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên là

 • A 3,5%.
 • B 7,65%.
 • C 2,5%.
 • D 5%.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Từ số mol Ag tính được số mol glucozo. Từ đó tính được khối lượng glucozo.

Do đó C%dd = (mct/mdd).100%

Lời giải chi tiết:

Ta có Glucozơ → 2Ag

Ta có: nglucozo = ½.nAg = ½.8,5. 10-4 = 4,25.10-4 (mol) → mglucozo = 4,25.10-4.180 = 0,0765 (g)

Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên là

C%dd = (mct/mdd).100% = (0,0765/1,53).100% = 5%

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Cho 200,0 gam dung dịch chứa glucozơ tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 dư, khối lượng Ag sinh ra cho vào dung dịch HNO3 đậm đặc thấy sinh ra 0,2 mol khí NO2. Vậy C% của glucozơ trong dung dịch ban đầu theo lí thuyết là:

 

 

 • A  27,0%       
 • B 9,0%      
 • C 13,5%            
 • D 18,0%.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

Phương pháp: Sử dụng bảo toàn electron

nAg = 2nglu

Lời giải chi tiết:

 

 

Hướng dẫn giải:

nAg = nNO2 = 0,2(mol)

=> nglu = 0,1 (mol)

C% = ( 0,1. 180: 200).100% = 9%

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Tính lượng kết tủa Ag hình thành khi tiến hành tráng gương hoàn toàn dung dịch chứa 18 gam glucozơ

 • A 5,40 gam 
 • B 21,60 gam      
 • C 2,16 gam   
 • D 10,80 gam

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Glucozo -> 2Ag

0,1  ®             0,2 mol

=> m = 21,6g

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Cho9,0 gam glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 ( đun nóng), thu được m gam Ag. Giá trị của m là

 • A 16,2
 • B 21,6  
 • C 5,4
 • D 10,8

Đáp án: D

Phương pháp giải:

nAg=2nglucozo

Lời giải chi tiết:

nglucozo=9,0/180=0,05 mol=>nAg=2nglucozo=0,1 mol=>mAg=10,8 gam.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Đun nóng dd chứa m g glucozơ với dd AgNO3/NH3 dư thì thu được  1,62 g Ag. Giá trị m là:

 • A 13,5g      
 • B 1,35g
 • C 10,25g            
 • D 1,53g

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Phương pháp: CT nhanh nAg = 2 n glucozơ

Hướng dẫn giải:

 \begin{array}{l} {n_{Ag}} = \frac{{1,62}}{{108}} = 0,015(mol) \Rightarrow {n_{glucozo}} = 0,0075(mol)\\ \Rightarrow {m_{glucozo}} = 0,0075 \times 180 = 1,35g \end{array}

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của m là

 • A 18,0.  
 • B 22,5.
 • C  27,0. 
 • D 13,5.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

+ 1glu → 2Ag

Lời giải chi tiết:

1glu → 2Ag

0,075 ← 0,15 (mol)

=> mGlu = 0,075. 180 = 13,5 (g)

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Hoà tan m gam glucozơ vào nước thu được 200ml dung dịch Z. Cho Z tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 đun nóng thấy xuất hiện 10,8 gam Ag. Nồng độ mol của glucozơ có trong Z là:

 • A 0,25M.
 • B 0,5M.
 • C 0,75M.
 • D 1M.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Cho 100 ml dung dịch glucozơ  chưa rõ nồng độ tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nhẹ, thu được 3,24 gam bạc kết tủa. Nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng là

 • A 0,15 M.
 • B 0,30 M.
 • C 0,015 M.
 • D 0,030 M.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Glucozo \(\overset{AgNO_3/NH_3}{\rightarrow}\) 2Ag

Từ số mol Ag sinh ra → số mol của glucozơ → nồng độ mol của dung dịch glucozơ đã dùng.

Lời giải chi tiết:

nAg= 0,03 mol.

Glucozo \(\overset{AgNO_3/NH_3}{\rightarrow}\) 2Ag

=> nGlu = nAg : 2 = 0,03 : 2 = 0,015 mol

\( \Rightarrow {C_{M\,({\rm{dd}}\,glucozo)}} = \frac{n}{V} = \frac{{0,015}}{{0,1}} = 0,15\,M.\)

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm