Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 – Hóa học 9

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) – Hóa học 9

Đề bài

(mỗi câu 2 điểm)

Câu 1: Viết phương trình hóa học (điều kiện thích hợp) của cacbon lần lượt tác dụng với các chất sau: CuO, Fe2O3, O2.

Câu 2: Cho các dung dịch: axit sunfuric loãng, axit axetic, rượu etylic.

Bằng phương pháp hóa học nhận biết từng chất.

Câu 3: Một chất béo có công thức: C13H31COO – CH(CH2 – OOCC17H35)2 bị thủy phân trong dung dịch NaOH. Hãy viết phương trình hóa học.

Câu 4: Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH (dư). Viết phương trình hóa học.

Sau phản ứng trong dung dịch sẽ tồn tại những chất gì?

Câu 5: Tính nồng độ % của dung dịch rượu etylic 700 (biết \({D_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,8g/ml,{D_{{H_2}O}} = 1g/ml,\)\(\,H = 1,C = 12,O = 16).\)

Lời giải chi tiết

Câu 1:

\(\eqalign{  & 2CuO + C \to 2Cu + C{O_2}({t^0})  \cr  & 2F{e_2}{O_3} + 3C \to 4Fe + 3C{O_2}({t^0})  \cr  & {O_2} + C \to C{O_2}({t^0}) \cr} \)

Câu 2:

Có thể dùng BaCO3:

\(\eqalign{  & BaC{O_3} + {H_2}S{O_4} \to BaS{O_4} \downarrow  + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O  \cr  & BaC{O_3} + 2C{H_3}COOH \to {(C{H_3}COO)_2}Ba + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O \cr} \)

Chất vừa có hiện tượng sủi bọt vừa có kết tủa trắng là axit sunfuric loãng.

Chất chỉ có hiện tượng sủi bọt: axit axetic.

Chất không có hiện tượng: rượu etylic.

Câu 3:

\({C_{15}}{H_{31}}COO - CH{(C{H_2} - COO{C_{17}}{H_{35}})_2} \)\(\,+ 3NaOH \to \)\(\,{C_3}{H_5}{(OH)_3} + {C_{15}}{H_{31}}COONa\)\(\, + 2{C_{17}}{H_{35}}COONa\)

Câu 4:

CO2 + 2NaOH \(\to\) Na2CO3 + H2O

Trong dung dịch sau phản ứng có: Na2CO3, NaOH (dư)

Câu 5:

Trong 100ml dun g dịch rượu etylic 700 có 70ml rượu etylic và 30ml nước.

Khối lượng rượu etylic là \(70.0,8= 56\) gam,

Khối lượng nước là \(30\) gam.

Khối lượng dung dịch là \(56 + 30 = 86\) gam.

Nồng độ % dung dịch rượu etylic \( = \dfrac{{56}}{{86}}.100\%  = 65,11\% .\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 9 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng