Chương III. Hàm số bậc hai và đồ thị - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một hàm số có thể được cho bằng: A. Bảng giá trị của hàm số B. Đồ thị của hàm số

Xem chi tiết

Bài 1 trang 54 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hàm số nào trong các hàm sau đây không phải là hàm số bậc hai?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 45 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Giá trị của hàm số khi x=3 là:

Xem chi tiết

Bài 2 trang 55 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hàm số bậc hai có đồ thị là parabol có đỉnh S , đi qua các điểm A, B,

Xem chi tiết

Bài 2 trang 45 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Vẽ đồ thị các hàm số sau

Xem chi tiết

Bài 3 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hàm số có tập xác định là:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 55 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm công thức của hàm số có đồ thị vẽ được ở bài tập 2

Xem chi tiết

Bài 3 trang 46 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Người ta khảo sát nhu cầu của thị trường đối với sản phẩm A theo đơn giá cúa sản phẩm này và thu được bảng sau:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hàm số nào trong các hàm số sau đây không phải là hàm số bậc hai?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 55 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm công thức hàm số bậc hai biết:

Xem chi tiết

Bài 4 trang 46 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm khoảng đồng biến và nghịch biến của các hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 57 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tập giá trị của hàm số

Xem chi tiết

Bài 5 trang 55 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm khoảng biến thiên và tập giá trị của các hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 46 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của các hàm số sau:

Xem chi tiết

Bài 6 trang 57 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hàm số đồng biến trên khoảng

Xem chi tiết

Bài 6 trang 55 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm tập xác định, giá trị lớn nhất của hàm số, tập giá trị và các khoảng biến thiên của hàm số biết đồ thị hàm số là một parabol có đỉnh S như hình 11

Xem chi tiết

Bài 6 trang 47 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Vẽ đồ thị hàm số sau

Xem chi tiết

Bài 7 trang 57 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hàm số

Xem chi tiết

Bài 7 trang 56 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Giả sử hàm số bậc hai mô phỏng vòm phía trong một trụ của cầu nhật tân là:

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất