Bài tập cuối chương I - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem chi tiết

Bài 2 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Mệnh đề nào sau đây đúng?

Xem chi tiết

Bài 3 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho số thực x. Mệnh đề nào sau đây là điều kiện đủ của x >1?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Mệnh đề nào sau đây sai?

Xem chi tiết

Bài 5 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Số phần tử của M bằng

Xem chi tiết

Bài 6 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

có bao nhiêu tập con?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tập hợp A\B bằng

Xem chi tiết

Bài 8 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho các tập hợp

Xem chi tiết

Bài 9 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Mệnh đề nào sau đây sai

Xem chi tiết

Bài 10 trang 18 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

điều kiện cần và đủ là

Xem chi tiết

Bài 1 trang 19 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

Xem chi tiết

Bài 2 trang 19 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm tất cả các tập hợp B thỏa mãn

Xem chi tiết

Bài 3 trang 19 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm tất cả các tập hợp M thỏa mãn

Xem chi tiết

Bài 4 trang 19 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Một lớp có 36 học sinh, trong đó 20 người thích bóng rổ, 14 người thích bóng bàn và 10 người không thích môn nào trong hai môn thể thao này.

Xem chi tiết