Bài tập cuối chương V - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình chữ nhật ABCD

Xem chi tiết

Bài 2 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Số các vectơ bằng vectơ

Xem chi tiết

Bài 3 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho ba diểm phân biết A, B, C. Khằng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Bài 4 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là:

Xem chi tiết

Bài 5 trang 101 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC có G là trọng tâm và I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Bài 6 trang 102 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình bình hành ABCD. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Bài 7 trang 102 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC

Xem chi tiết

Bài 8 trang 102 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem chi tiết

Bài 9 trang 102 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem chi tiết

Bài 10 trang 102 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC vuông tại A. KHẳng định nào sau đây là sai?

Xem chi tiết

Bài 1 trang 102 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho ba điểm A, B, C phân biệt thẳng hàng. Trong trường hợp nào thì hai vectơ

Xem chi tiết

Bài 2 trang 102 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Chứng tỏ rằng có ít nhất hai vectơ cùng hướng trong ba vectơ đó.

Xem chi tiết

Bài 3 trang 102 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn (O)

Xem chi tiết

Bài 4 trang 103 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Chứng minh rằng với hai vectơ không cùng phương

Xem chi tiết

Bài 5 trang 103 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình ngũ giác đều ABCDE có tâm O. Chứng minh rằng:

Xem chi tiết